Barnehagen planlegges midt i det nye boligområdet Gartnerløkka på Jessheim.
Barnehagen planlegges midt i det nye boligområdet Gartnerløkka på Jessheim.

Planlegger ny, «grønn» barnehage - fikk garanti fra kommunen

Norlandia planlegger å bygge barnehage i nytt boligfelt på Jessheim, der behovet for barnehageplasser er stort.

Publisert Sist oppdatert

Men usikkerhet knyttet til dagens økonomiske situasjon og «stor politisk risiko» gjør at Norlandia er usikre på økonomien i prosjektet. Derfor har de søkt om en garanti fra Ullensaker kommune med forhåndstilsagn om tilskudd. 

Det kommer fram i en sak i Romerikes Blad (krever abonnement). 

I kommunestyret denne uka ble saken enstemmig vedtatt uten diskusjon. 

Barnehagen planlegges med minimum 120 plasser, og som en integrert del av utbyggingen av boliger i Gartnerløkka-prosjektet; et boligprosjekt med opp mot 500 leiligheter i Jessheim sentrum. Barnehagen skal etter planen få en egen parsellhage der barna vil lære å dyrke matvekster og få et forhold til begreper som økologisk og kortreist mat - i tråd med planene for boligprosjektet, som ligger i et område tidligere brukt som gartneri, og der urban dyrking er sentralt. 

– Det er noe vi synes ville vært veldig flott. Norlandia barnehagene har konseptene «Go Green» og «Mat med smak», som ligger nært Gartnerløkka Utvikling sitt konsept for boligprosjektet. I dette ser vi flere muligheter til å utvikle et særegent og moderne barnehagekonsept, sier Terje Sandaa, prosjektleder i eiendomsdelen av Norlandia Health & Care Group, til Romerikes Blad.

Usikker økonomi

Etter planen begynner salget av de første 116 leilighetene i prosjektet til våren, mens byggestart er planlagt til andre halvdel av 2024. Men: Dagens høye rentenivå og stigende byggekostnader gjør Norlandia usikker på økonomien i prosjektet.

– Vår utfordring er at vi ikke vet kostnaden på prosjektet, og om størrelse og tilskudd blir tilstrekkelig til å gi en barnehage med positiv økonomisk drift i fremtiden. Det er også stor politisk risiko for tiden, sier Sandaa til avisen. 

Administrasjonen i Ullensaker kommune anbefalte politikerne å si ja til Norlandias søknad, med bakgrunn i at det er stort behov for barnehageplasser i kommunen de neste ti årene. Per 21. desember var det 271 på venteliste til barnehageplass i kommunen. Ifølge kommunens barnehagebehovsplan er behovet størst nettopp i skolekretsene Jessheim og Døli, der barnehagen planlegges. Der er veksten på antall barn estimert til rundt 1000 fram mot 2034.

Til barnehage.no sier Sandaa at sist Norlandia bygget ny barnehage, var Norlandia Voksentoppen i Oslo, som sto ferdig i 2021 og åpnet i 2022. 

– Det er få kommuner som har behov for flere plasser. Ullensaker kommune er en av få, men der er behovet stort. Barnehagebehovsplanen peker på at det trengs ni nye barnehager i kommunen de neste årene. 

Frykter politisk slagmark

Samtidig har divisjonsdirektør Kristin Voldsnes i Norlandia Barnehagene uttrykt stor skepsis til regjeringens barnehagepolitikk etter forslaget til nye regler for styring og finansiering av private barnehager, som nylig ble lagt fram. 

– Barnehagepolitikk vil fort kunne bli en splittende sak i kommunene og føre til mer polarisering. Vi frykter barnehager kan bli en politisk slagmark som verken sektoren eller lokalsamfunnene vil være tjent med, sa hun blant annet i et intervju med barnehage.no like etter at forslaget ble lagt fram. 

Voldsnes mener blant annet at forslaget vil bidra til en adskillig større administrativ byrde på kommunene, større uforutsigbarhet og muligheter til å utvikle kvaliteten i private barnehager - samt at regjeringen går bort fra prinsippet om likebehandling og tar fra foreldrene valgfriheten. 

Høringsfristen er 1. februar 2024.

– Vi skal gå nøye inn og se på alle forslagene, og gi konstruktive tilbakemeldinger på hvilke forslag som er ok, og hvilke forslag som bør justeres og hvilke som bør legges bort. Men det er ingen tvil om at helheten i forslagene er svært alvorlig for sektoren og at man legger opp til drastiske og risikable endringer i en allerede gjennomregulert og velfungerende sektor som foreldrene er svært fornøyd med, sa Voldsnes. 

Foreslår etableringsgodkjenning

Et av forslagene regjeringen lanserer, er nettopp å innføre en etableringsgodkjenning med rett til tilskudd - med bakgrunn i dagens praksis der vurderingen av om en barnehage skal få tilskudd ofte skjer før det fattes vedtak om godkjenning.

For mange private aktører er det ikke aktuelt å bygge en barnehage hvis man ikke vet om kommunen vil gi tilskudd til å drive den, og departementet antar at dette er bakgrunnen for at noen kommuner gir forhåndstilsagn om tilskudd. Ved å lovfeste at kommunen på et tidligere tidspunkt i prosessen skal avgjøre spørsmålet om barnehagen skal få tilskudd, vil private barnehageutbyggere bli sikret større forutberegnelighet enn med dagens system, står det blant annet i høringsutkastet.

Forslaget innebærer at det vil være opp til kommunen om den vil gi etableringsgodkjenning til en ny privat barnehage, men hvis den velger å gi en slik godkjenning skal barnehagen ha rett til tilskudd. Dersom kommunen innvilger godkjenning til å etablere den aktuelle barnehagen, vil barnehagen ha rett til tilskudd. I praksis betyr det at kommunens vurdering av hvor mange og hvilke barnehager kommunen ønsker, skjer allerede på tidspunktet for søknad om etableringsgodkjenning, og ikke ved et senere tilskuddsvedtak som i dag. 

Powered by Labrador CMS