Det viktige nærværet.
Det viktige nærværet.

Det viktige nærværet

– Hvilestunden har forsvunnet i mange barnehager. Ved å gjeninnføre den gjør man et positivt tiltak i å gi barn en mulighet for å oppleve en rolig stund, skriver Hilde Beate Brovold og anbefaler boka «Barn i balanse» for alle som jobber med barn.

Publisert Sist oppdatert

“Barn i balanse- nærvær og empati i barnehagen“ skrevet av Anne Sælebakke. (Gyldendal Norsk Forlag AS 2015).

Med oppmerksomt nærvær, også kalt “mindfulness” som utgangspunkt og metodikk, ønsker forfatter Anne Sælebakke med boken “Barn i balanse – nærvær og empati i barnehagen” å styrke barnehagepersonalets kompetanse innen nærvær og empati.  Dette for å bedre kunne ivareta barns helse og utvikling i dagens travle og komplekse samfunn.

Dette er en av de første fagbøkene skrevet av en norsk forfatter for norsk barnehage innen dette feltet.

I land som USA, England og også Sverige har det nå allerede i flere år vært prøvd ut mindfulness og øvelser for ro og nærvær blant lærere og elever, med gode effekter og resultater, både for læringsmiljøet og for den enkeltes trivsel og atferd. Trygge og gode miljø for barn og unge har stor betydning for læring og mental helse, og det viser seg også at de voksnes relasjonelle kompetanse er avgjørende.

Nærværsøvelser øver evnen til å viljestyrt stoppe opp og være oppmerksom på det som skjer på indre og ytre plan, akkurat nå, med en vennlig og aksepterende holdning. Oppmerksomhet på det indre, som kan være tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, smak og lukt, og på det ytre; som for eksempel andre mennesker, steder, temperatur, lyder og ting.

En lærer å betrakte hvordan det indre og ytre påvirker hverandre, ved å også se dem adskilt. Dermed øves evnen til å reflektere, bli klar over tanker og følelser, før man eventuelt velger å reagere. Dermed styrkes selvreguleringen. Når man er travel, stresset eller er på autopilot, er man ikke helt til stede og reagerer kanskje ikke på den beste måten der og da. Dermed kan man for eksempel miste sensitivitet og ikke reagere adekvat til et barns uttrykk og behov i et viktig øyeblikk.

Evne til tilstedeværelse og selvregulering er gode ressurser å ha i møte med problemer senere, som for eksempel i puberteten eller i forhold til livets opp- og nedturer.  Andre gode effekter av oppmerksomt nærvær kan være redusert stress, bedret konsentrasjonsevne, bedre selvfølelse, større emosjonell og sosial kompetanse.

Samfunnsutviklingen har gått raskt de siste hundre årene og materielt sett har vi i den vestlige verden kanskje fått det bedre. Baksiden av velstandssamfunnet er at travelhet og stress er gjennomgående i hverdagen for mange familier, i barnehager og i arbeidslivet forøvrig.  Vi har blitt til “human doings” i stedet for “human beings” og vi har kanskje kommet i utakt med oss selv.

Teknologiske nyvinninger og sosiale medier er heller ikke bare blitt til vår fordel.  Vår hektiske og ytrestyrte livsstil forstyrrer balansen mellom naturlig aktivitet og hvile, noe som kan være negativt for både barns og voksnes helse og utvikling. Barn og ungdom i dag opplever mer ytre impulser, press og forventninger enn tidligere generasjoner noensinne har opplevd.

Nyere forskning understreker miljøets betydning for menneskets trivsel og utvikling.  Hjerneforskningen har nådd langt på flere områder, og viser nå også at evnen til empati blir grunnlagt og utviklet i de to første årene av et menneskes liv. Kvaliteten på omsorgen og de nære relasjoner i livets startfase er av avgjørende betydning for denne utviklingen.

Mange norske barn begynner i barnehagen i ettårsalderen, men har alle barnehager den kompetansen og det miljøet som skal til for å gi så små barn de beste forutsetningene? Når barn i Norge tilbringer mesteparten av sin tid i barnehage fra de er ett år, hviler det et stort ansvar på barnehagen og de som jobber der. Forståelse og kunnskap om hva som skaper et godt oppvekstmiljø er viktig, da dette har stor innvirkning på barns liv og helse.

Gode barnehager og barn i balanse er en god investering for fremtiden!

Martin H. Teicher og psykiateren Bruce Perry sier: Ethvert samfunn høster som det sår, gjennom måten det gir sine barn omsorg på.

Hvordan skal vi så i barnehagen utvikle og øve barns evne til å balansere mellom ytre og indre impulser, føle trygghet, utvikle evnen til empati og medfølelse, få utviklet god selvregulering og konsentrasjon?

Boken inneholder et fyldig kapittel med mange forslag til nærværsøvelser og aktiviteter med barna, som blant annet stille stunder, massasje og vennlig berøring, yoga, naturen, måltidene, lek og ulike typer bevegelse, for å nevne noen. Hvilestunden har forsvunnet i mange barnehager, bare ved å gjeninnføre den gjør man et positivt tiltak i å gi barn en mulighet for å oppleve en rolig stund, stillhet, indre fokus og til hente seg inn etter mange inntrykk.

Omsorg, ro og mulighet til å “lade batteriene” i løpet av en dagen er en viktig forutsetninger for barns utforskning, læring og utvikling.

Et eget kapittel er viet til oppmerksomt nærvær for de voksne i barnehagen. Forfatteren understreker betydningen av voksen-barn-relasjonen og den voksnes ansvar som rollemodell i samvær med barn. Barnehagepersonalets relasjonelle kompetanse og evne til nærvær og empati er barnehagens viktigste ressurs. Kvaliteten på nærværet er avgjørende for barns selvfølelse og utvikling av trygghet, og dermed også for barnehagens utviklings- og læringsmiljø.

I boken beskrives nærværsøvelser som en god metode for å bedre den relasjonelle kompetansen, gjennom formelle og uformelle pusterom igjennom dagen. Noen egner seg på for eksempel på møter, mens andre er korte øvelser som den enkelte kan gjøre for seg selv, her å nå, for eksempel for å roe seg ned å bli være mer nærværende i en hektisk og urolig garderobesituasjon.

Modellen “Femkanten”, utviklet av dr. philos. Jes Bertelsen, er i boken beskrevet som et kart som viser oss fem innganger til det indre landskapet. Disse inngangene er kroppen, pusten, kreativiteten, hjertet og bevisstheten. Ved å bli bevisstgjort disse ressursene blir vi bedre kjent med oss selv, samtidig som de kan være et valgt fokus hvor vi velger å rette oppmerksomheten.

Nærværsøvelser lærer de voksne å bli bevisst seg selv, sin væremåte, tanker, holdninger og nærvær, også i stressede og kaotiske stunder. Disse øvelsene kan også ha god innvirkning på egen helse, arbeidsmiljøet, trivsel og dermed også minske sykefraværet som en god bieffekt. Mange som jobber i omsorgsyrker kan oppleve utbrenthet. Gjennom selvomsorg og oppmerksomt nærvær kan dette forhindres. Et arbeidsmiljø som tar vare på personalet i barnehagen er også et godt HMS-tiltak.

Denne fagboken er sammenfattende, grundig og godt skrevet med god kjennskap til nyere forskning, og tar vare på både barn og voksne i barnehagen. Den er et kjærkomment bidrag og støtte til nåtidens pedagogiske utfordringer, hvor barnehagen spiller en avgjørende rolle for barns helse og utvikling.

Den kan trygt anbefales ansatte i barnehagen, i utdanningsøyemed og for andre som nå ser betydningen av oppmerksomt nærvær og relasjonell kompetanse i arbeide med barn og unge.

Powered by Labrador CMS