SV fikk mye støtte, men flertallet avviste profitt-forslag

SVs forslag «Profittfri barnehage» fikk ikke flertall i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Men flere partier ønsker å stramme inn lovverket.

Publisert Sist oppdatert

Saken var oppe til behandling i komiteen tirsdag.

Etter planen skal representantforslaget opp i Stortinget i neste uke.

Mandag skrev Dagbladet at Arbeiderpartiet har endret standpunkt i spørsmålet siden valgkampen i fjor.

– Det er en erkjennelse av at det ikke er nok å stille kvalitetskrav. Vi ønsker et strengere regelverk. Når foreldre sender barna sine i barnehagen, skal de være sikre på at pengene de selv og det offentlige har betalt går til å gjøre hverdagen best mulig for barna. De skal ikke gå til store utbytter i lomma på kommersielle eiere, og vi vil nå ha utredet hvordan lovverket kan endres for å få dette til, sier Henriksen til Dagbladet.

Støtter intensjonen

I komiteen fikk SV støtte fra flere partier for mange av tankene bak forslaget.

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, støtter forslagstillernes intensjon om at offentlige tilskudd skal gå komme barna til gode. Flertallet mener at private aktører, og da særlig de ideelle, er viktig supplement til offentlige tilbud og ønsker å legge til rette for at disse har gode rammevilkår. Flertallet viser til at de små og ideelle barnehageeierne er under press fra større og kommersielle barnehager», heter det i dokumentet fra møtet i utdannings- og forskningskomiteen.

Ikke flertall

Men partiet klarte ikke å få de andre partiene med seg i det samlede forslaget som lød slik:

1) Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.

2) Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.

3) Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

Komiteens tilråding er følgende: Komiteen viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

«Dokument 8:18 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage – vedtas ikke.»

Ni forslag fra mindretall

Det foreligger imidlertid flere forslag fra ulike mindretall i komiteen:

  • Forslag 1 (Høyre, Frp og Venstre): Stortinget ber regjeringen gjennom trepartssamarbeidet ta opp hvordan det kan sikres at ansatte i private barnehager uten tariffavtaler har gode lønns-, arbeids og pensjonsvilkår.
  • Forslag 2 (Ap, Sp og SV: Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.
  • Forslag 3 (Ap, SV og KrF): Stortinget ber regjeringen legge frem lovforslag som gjør det mulig å skille mellom ideelle- og kommersielle private barnehager, samt utrede om det ved et slikt skille kan være behov for en ny organisasjonsform for å drive ideelle barnehager.
  • Forslag 4 (Ap og KrF): Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  • Forslag 5 (Ap): Stortinget ber regjeringen utrede forslag til endringer i regelverket for barnehagene slik at barnehagelovens intensjon om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode følges opp, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.
  • Forslag 6 (SV og Sp): Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, på linje med ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.
  • Forslag 7 (Sp): Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i barnehageloven, slik at offentlige tilskudd utelukkende kommer barna til gode, og at disse pengene ikke kan tas ut i form av utbytte for private barnehageeiere.
  • Forslag 8 (SV): Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.
  • Forslag 9 (SV): Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal oversikt over hvordan barnehageloven med forskrifter, som regulerer offentlige tilskudd og tilsyn med private barnehager, etterleves og håndheves i sektoren.

PBL: Forventer grundig analyse

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) sier etter komiteens behandling at forslagene som er kommet opp spriker i alle retninger. Han mener det ser ut til at flere partier prøver å lage politikk for en hel sektor på bakgrunn av noen ytterst få enkeltsaker.

– Derfor er det ekstremt viktig at regjeringen utfører en grundig analyse av hele sektoren, både den private og den offentlige delen av den. For det som de oppnår, de som sier at de er tilhengere av de små og enkeltstående barnehagene, er å skape usikkerhet for alle, sier Arild M. Olsen.

Han karakteriserer utgangspunktet for debatten som ganske håpløst.

– Private barnehager har de laveste kostnadene, de mest uforutsigbare og variable rammevilkårene, de mest fornøyde foreldrene og de mest fornøyde ansatte med det laveste sykefraværet. Å gjøre disse til hovedproblemet i sektoren er urimelig.

– Men det finnes jo eksempler på dem som har tatt ut for mye penger av barnehagene, for eksempel skyhøye styrehonorar?

– Ja, og de som har gjort det, gjør noe ulovlig også etter lovverket vi har i dag, sier Olsen.

Finansiering og tilsyn

Han mener det er to hovedproblem knyttet til private barnehager. Det ene er finansieringen, og det andre er tilsynet.

– Hvis vi ikke klarer å gjøre noe med disse to problemene, er det ikke mulig å finne noen gode løsninger for framtiden til barnehagesektoren, fastslår PBL-direktøren.

Powered by Labrador CMS