Her er Hovinenga. Barnehagen er tenkt inn deler av feltet som er skravert i grått til høyre i illustrasjonen.Nå er det helt usikkert om det blir barnehage der eller ikke.
Her er Hovinenga. Barnehagen er tenkt inn deler av feltet som er skravert i grått til høyre i illustrasjonen.Nå er det helt usikkert om det blir barnehage der eller ikke.

Oslo avslår søknad – har ikke behov for barnehagen likevel

Da Selvaag Bolig ASA fikk rammetillatelse for etableringen av boligprosjektet Hovinenga, forpliktet utbyggeren seg til å etablere barnehage der. Nå har ikke Oslo kommune behov for barnehagen lenger.

Publisert Sist oppdatert

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har avslått søknaden fra Espira Barnehage AS om tilskudd til Hovinenga barnehage.

– Vi tar avslaget til etterretning. Men vi er overrasket over at kommunen først krever at en barnehage blir oppført og deretter begrunner avslaget om tilskudd med at det ikke er behov for den, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Kunnskapsbarnehagen Espira.

Fyller lovfestet rett

«Kommunen oppfyller i dag forpliktelsene i barnehagelovens § 8 annet ledd og vil med igangsatte og planlagte prosjekter også oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass i årene fremover,» heter det i avslaget fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

En beregning Oslo kommune har foretatt for Bydel Gamle Oslo, viser at det i 2020 vil være en forventet overkapasitet på 171 barnehageplasser i bydelen.

Beregningen er foretatt utfra befolkningsutvikling, dagens barnehagekapasitet og planlagt kapasitetsøkning i årene som kommer.

Avtale med Rødt

Etter en avtale mellom det rødgrønne byrådet i Oslo og partiet Rødt, er det vedtatt at alle nye barnehager i Oslo skal bygges og driftes i regi av kommunen selv eller ideelle selskaper.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har stadfestet at kommunen har anledning til å avslå søknader om tilskudd til barnehagedrift dersom den lovfestede retten til barnehageplass er oppfylt. Men at avslag om søknad ikke kan begrunnes i selskapsformen til barnehageieren.

Nå har Oslo kommune for tredje gang avslått en søknad om tilskudd til drift av private barnehager i forbindelse med boligutbygginger der kommunen selv har stilt krav om barnehageutbygging.

I desember 2016 avslo kommunen Espiras søknad om tilskudd til barnehagedrift i AF Gruppens boligprosjekt Krydderhagen og Selvaag Boligs prosjekt Nybyen. Begge disse prosjektene inneholdt rekkefølgekrav som innebar at boliger ikke kan tas i bruk før barnehager er på plass.

Når Selvaag Bolig nå skal realisere Hovinenga, har igjen Oslo kommune bestemt at det skal følge barnehage med prosjektet. Denne gangen er det ikke i form av et rekkefølgekrav, men som en forutsetning for rammetillatelsen.

Stramme tidsfrister

Før sommerferien inngikk Selvaag Bolig en ny avtale med Espira om bygging og drift av barnehagen. Søknad om tilskudd ble sendt i juni og avslått i juli.

Avtalen Selvaag Bolig ASA og Espira hadde inneholdt en klausul som forutsatte tilskudd for at den skulle være gyldig.

Jens Schei Hansen i Espira sier til barnehage.no at de oppfatter seg som ferdig med saken.

– Vi har respekt for at Selvaag Bolig ASA har stramme tidsfrister. Vi har derfor valgt ikke å klage på avslaget, sier Jens Schei Hansen.

Forutsetter at de har kontroll

Konserndirektør for kommunikasjon og marked i Selvaag Bolig ASA, Kristoffer Gregersen, kan per i dag ikke hva som vil skje med delen av boligprosjektet som var satt av til barnehage.

– Vi må forutsette at kommunen har kontroll på hva slags behov de har for barnehageplasser. Så nå er vi i dialog med Oslo kommune om hva som skal skje med arealene.

– Er det aktuelt å disponere disse arealene til andre formål?

– Ja, vi har ingen interesse av å bygge barnehagelokaler som vil stå tomme. Men da må i så fall få aksept fra Oslo kommune om det.

– Er det aktuelt å inngå avtale med Oslo kommune om at kommunen skal drive barnehagen?

– Vi er i dialog med kommunen om hva som skal skje, og da holder vi alle muligheter åpne, sier Kristoffer Gregersen.

  • I perioden 2017-2021 er det, ifølge kommunens beregninger, planlagt 558 nye kommunale (k) og private (p) barnehageplasser i Bydel Gamle Oslo. Dette er Strekkoden barnehage (k – 72), Nonneseter kloster barnehage (p – 90), Valle Hovin idrettsbarnehage (p – 72), Tiedemannsbyen – felt A (k – 72), Paulsenkaia/Munch Brygge (k – 36), Tyngdepunktet (k – 72), Malerhaugveien 28 (k – 72) og Tiedemannsbyen – felt H (k – 72).

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS