Akasia vurderer å innføre hørselstest av de ansatte i sine barnehager, som her i Akasia Bjerknesparken barnehage.
Akasia vurderer å innføre hørselstest av de ansatte i sine barnehager, som her i Akasia Bjerknesparken barnehage.

– Vurderer å innføre hørselstest av de ansatte i barnehagene

Syv av ti kvinnelige barnehageansatte sier at de har plager knyttet til hørselen. I Akasia-barnehagene vurderer de nå å innføre jevnlige hørselstester, mens både FUS og Espira jobber systematisk med problematikken.

Publisert

En fersk undersøkelse fra Sahlgrenska akademien i Sverige viser at hele syv av ti kvinnelige barnehageansatte sier de lider av hørselsplager

I NRK-artikkelen som først omtalte saken, er daglig leder i Gubbeskogen FUS barnehage i Moss, Wenche Årvik, intervjuet om problematikken. Der har de utført støymålinger for å sørge for at arbeidsforholdene til de ansatte er innenfor målene, og jobbet aktivt for å gjøre inventaret så støydempende som mulig.

– Vi har tykke voksduker på bordene, møbelknotter og støydempende plater i lekekassene. Vi har også byttet ut treklosser med gummiklosser, sier Årvik til Nrk. 

– Resultatene fra den svenske forskningen er interessant, og er noe som FUS kjeden sentralt skal ha en gjennomgang av etter ferien sammen med erfaringene fra Gubbeskogen FUS barnehage. Basert på denne gjennomgangen vil vi vurdere behovet for å oppdatere retningslinjer i HMS-systemet for alle barnehagene på det som omfatter støyrisiko, målinger, grenseverdier og støyreduserende tiltak, sier HR-ansvarlig Jonny Ruud i FUS Barnehagene. 

Systematisk HMS-arbeid

Han trekker fram Gubbeskogen som et godt eksempel på det systematiske HMS-arbeidet som gjøres i FUS-barnehagene. 

– De har vurdert støy som en risikofaktor i sin risikovurdering. Deretter har de gjennomført støymåling som del av sin handlingsplan for å avdekke hvordan de lå an i forhold til anbefalte grenseverdier for skadelig støy. Dette har de gjort i tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Til sist har de vurdert hvilke støyreduserende tiltak som var aktuelle å innføre. Det var imidlertid ikke behov for å innføre ekstra tiltak da barnehagen tidligere hadde innført effektive støyreduserende tiltak, sier Ruud.

FUS har 175 barnehager over hele landet, og plass til over 13.000 barn. Ruud forteller at risikokartlegging som en del av det systematiske HMS-arbeidet blir gjennomført hvert år i hver barnehage. Deretter blir alle risikofaktorer tatt med i en handlingsplan, utformet av daglig leder og de ansatte i barnehagene.

– Tiltakene i handlingsplanen må gjennomføres for å sikre at barn og ansatte i alle FUS barnehager har et forsvarlig leke- og arbeidsmiljø. 

I løpet av de to siste årene har kjeden innført digitalt HMS-system, der alt av avvik loggføres. Der har de ansatte til enhver tid tilgang til oppdaterte retningslinjer og rutiner. 

– Siden systemet ble innført er det ikke rapportert inn hørselskader fra noen av våre barnehager. Vår erfaring er at støy blir et mindre problem i barnehager som organiserer seg godt. Det kan gjøres ved å dele barna i mindre grupper og dele rom i rom, avslutter Ruud. 

Vurderer jevnlig hørselstesting

I Akasia-barnehagene vurderes det nå om jevnlig testing av hørselen til de ansatte er noe de skal gå i gang med. Kjeden eier og driver 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Ni av barnehagene er menighetsbarnehager. 

– I samarbeid med bedriftshelsetjenesten vurderer vi å innføre dette som en fast ordning, sier områdeleder Cecilie Flatøy Paulsen, som forteller at støyproblematikken er en viktig faktor det tas hensyn til i organiseringen av barnehagene. 

– Akasia har valgt avdelingsstruktur på alle sine barnehager som et viktig tiltak for å redusere støy for både barn og ansatte. I barnehagenes «innetid» benyttes også inndeling i smågrupper i stor grad, som et viktig støyreduserende tiltak.

– Hvordan jobber Akasia med støyproblematikk i sine barnehager?

– Vi har rutine/beredskapsplan som omhandler lyd og støy, og som viser mulige tiltak for å redusere støy. Opplevelse av støy er et naturlig spørsmål knyttet til vernerunder.
Ved innmeldt opplevelse av opplevd støyplager gjennomføres tiltak for å måle støynivå og tiltak for å redusere støy iverksettes. Bedriftshelsetjenesten benyttes som en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet, sier Paulsen, som legger til at hun ikke er kjent med at det er rapportert hørselsskader fra noen av barnehagene deres. 

Støynivået blir også målt når det meldes inn støyplager. Men mye av jobben for å unngå slike problemer gjøres i forkant. 

– Ved nye bygg eller utvidelser gjøres det beregninger av akustikk, og materialvalg gjøres ut fra de retningslinjer som da blir gitt. Ellers følger vi retningslinjer som gis gjennom Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter, sier Paulsen. 

– En stor utfordring

Espira har i dag 101 barnehager i Norge, med over 2.700 ansatte og 9.500 barn. 

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen forteller at HMS-sjefen i selskapet har utarbeidet en egen handlingsplan for støy som benyttes av barnehagene.

– Denne bidrar til bevisstgjøring rundt ulike støykilder i barnehagen og gir veiledning om hvordan støynivået kan reduseres, sier han, og legger til at støy er en stor HMS-utfordring mange barnehager.

– Hvordan jobber dere med problematikken i barnehagene deres? 

– Barnehagene melder inn eventuelle støyproblemer til oss i administrasjonen. Vi foretar deretter støymåling og kartlegging og setter i gang utbedrende tiltak dersom det er behov for dette, sier han. 

– Har dere tilfeller der hørselsskader har vært rapportert?

– Ikke som jeg er kjent med.

Powered by Labrador CMS