DEBATT

– Vi har flere ledere og barnehagelærere som er fortvilt over dagens bemanningssituasjon, med mye fravær og mangel på vikarer. Når regjeringen foreslår flere barnehagelærere, blir timene som barnehagelærerne skal bruke til planlegging av enkelte benyttet som en argumentasjon for å heller ansette fagarbeidere og assistenter, skriver Ann-Kathrin Mulstad.
– Vi har flere ledere og barnehagelærere som er fortvilt over dagens bemanningssituasjon, med mye fravær og mangel på vikarer. Når regjeringen foreslår flere barnehagelærere, blir timene som barnehagelærerne skal bruke til planlegging av enkelte benyttet som en argumentasjon for å heller ansette fagarbeidere og assistenter, skriver Ann-Kathrin Mulstad.

– Vi trenger flere barnehagelærere i barnehagene våre

For at barnehagelæreren skal få utnyttet sin kunnskap og kompetanse trengs det tid til planlegging, for- og etterarbeid, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Regjeringen har i strategiplan Barnehage for en ny tid tatt til orde for å øke fra dagens minst 50% til at 60% av bemanningen i barnehage skal ha barnehagelærerutdanning. Dette vil øke kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagene.

Vi har flere ledere og barnehagelærere som er fortvilt over dagens bemanningssituasjon, med mye fravær og mangel på vikarer. Når regjeringen foreslår flere barnehagelærere, blir timene som barnehagelærerne skal bruke til planlegging av enkelte benyttet som en argumentasjon for å heller ansette fagarbeidere og assistenter. Verdien i å øke lærertettheten i barnehagen må løftes fram. Vi kan heller ikke la være å snakke om økt grunnbemanning.

Det kan ikke være et enten eller i denne sammenhengen. Det må være et både og!

Jeg ser en stor fordel med å få flere barnehagelærere i hver barnehage, og mener vi har et stort potensial i å få nyttiggjort kompetansen det vil tilføre barnehagen.

Bekymringsfull utvikling

Barnehagen som institusjon har endret seg voldsomt, fra å være et sted der barna ble passet på, til nå å være den første og viktige delen av barns utdanningsløp. Samtidig har det økt på med krav og forventinger fra flere hold, og barnehagelærerne befinner seg i et krevende spenningsfelt, der de blant annet skal håndtere alt fra gode hverdager for barna, til krav om rapportering, faglig oppdatering og utviklingsarbeid. I tillegg er det dagsrapporter, bildedokumentasjon, ukes- og månedsbrev om hva som har blitt gjort. Dette presset fører til emosjonelle belastninger og er i stor grad en årsak til det høye sykefraværet blant barnehagelærerne.

Samordnet opptak viste i fjor en bekymringsfull utvikling. Det er en stor nedgang i søkertallene til barnehagelærerutdanningen. Ved studiestart i 2022, var denne nedgangen på 27%. Vi trenger flere barnehagelærere i barnehagene, som bidrar i faglige diskusjoner og som er en ressurs i utfordringer som oppstår i barnehagehverdagen. Det er behov for ansatte som har kunnskap og kompetanse om de små barna, hva de trenger av støtte, stimuli og grenser, i sin utvikling. En ansatt som setter lekens betydning høyt, fordi vi vet den stimulerer ulike sider av barnets utvikling, sosialt, motorisk og språklig. Som kan forklare hva «jeg har bare lekt», faktisk innebærer.

Må sikre plantiden bedre

For at barnehagelæreren skal få utnyttet sin kunnskap og kompetanse trengs det tid til planlegging, for- og etterarbeid.

I år skal det forhandles om arbeidstiden til barnehagelærerne. Jeg mener det er på tide å sikre tiden til planlegging på en bedre måte enn avtalen gjør i dag. I de fire timene barnehagelæreren har ansvar for å planlegge det pedagogiske innholdet i barnehagen, er det ikke krav om å sette inn bemanning. Det blir sårbart på avdelingen, og ved fravær av andre ansatte må planleggingstiden ofte utgå.

Arbeidsoppgavene som skal utføres i de nevnte fire timene er blant annet å planlegge faglige opplegg knyttet til tema og satsningsområder, lage planer for de ulike aldersgruppene, sørge for tiltak rettet mot enkeltbarn, forberede seg til veiledning av kollegaer, lage språkaktiviteter, forberede foreldremøter, faglig oppdatering, evaluere tidligere gjennomførte opplegg, forberede samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere, skrive ned observasjonsnotater som grunnlag for en melding til pedagogisk psykologisk tjeneste, egen faglig oppdatering osv.

Listen over arbeidsoppgaver er lang, med flere barnehagelærere vil arbeidet kunne fordeles, mer blir utført og kvaliteten i barnehagetilbudet blir bedre.

For å få gode ordninger som fungerer i barnehagene er det helt nødvendig at sektoren blir tilført friske midler. Barnehagesektoren har vært underfinansiert over lang tid, og det må politikerne ta ansvar for. Økt kompetanse gir økt kvalitet. Vi må tenke stort om de små!


Powered by Labrador CMS