KRONIKK

Anne Marie Nilsen er pedagogisk leder i Kværnerdalen barnehage i Oslo.

Våre beskrivelser av barn kan blinde oss for deres individualitet

Alder. Kjønn. Jobb og utdanning. Vi er så mye mer enn en fremstilling av karakteristikker, så uendelig mye mer, skriver artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Hvem er du?

2 år, jente, ressurssterke foreldre, norsk, går i barnehage, normal utvikling, godt humør, snill jente.

Hvem er jeg?

41 år, dame, norsk, høyere utdanning, mann og et barn, fast jobb, godt humør og positiv innstilling.

Men…er det sånn?

2 år. 41 år.

Definerer vår alder oss?

I samfunnet i dag trakter vi etter å være individuelle, og i voksen alder er det ikke nødvendigvis slik at man verken føler seg eller ter seg «aldersadekvat». I både forskning og teorier omkring barn og barndom, styres blikket ofte mot barnets alder i forhold til utvikling, læring, kompetanse og forventninger. Med et pedagogisk blikk mot barnet, tolker man derfor mye inn mot barnets alder. Det kan til og med gå så langt at dersom barnet kan mer eller mindre enn forventet, ses det som nødvendig å regulere barnet mot det som ses som aldersadekvat.

Hvor er barnets rettighet til å ses som individ, et menneske på sin egen vei?

Jente. Dame.

Definerer vårt kjønn oss?

Dette er et veldig tidsriktig spørsmål. I dag kan man selv velge hvilket kjønn man vil definere deg som, det finns flere kjønn og kjønnsidentiteter, og regnbuen har fått ny betydning. Forsking viser til at gutter og jenter har ulike forventninger rettet mot seg, der dette også forsterkes av samfunnsmessige og kulturelle rettesnorer som rosa eller blå, snille jenter og tøffe gutter.

Hvor er barnets mulighet til å bare være et menneske på vei i sitt eget liv, der det kan forbeholde seg retten til å ta dette valget når tiden er inne?

Ressurssterke foreldre, norsk.

Norsk, mann og et barn, høyere utdanning.

Omkring betydningen av familie og vår bakgrunn er det mange samfunnsmessig og politiske meninger. Disse er i stadig endring, og kan danne føringer for hvordan mennesket blir møtt og oppfattet i samfunnet. Familiers sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunn, ses å kunne gi individet begrensninger eller muligheter. Videre ses dette som regulerbart politisk, mot å kunne gi oss alle likere muligheter i samfunnet.

En del av denne reguleringen ligger i barnehagen. Her er det et samfunnsmandat og et verdigrunnlag som ses å fremme barns utvikling, læring, verdier og rettigheter. Mot danning inn i dagens samfunn av likhet og mangfold. Her ses barnet som formet av sine omgivelser, der vi søker å ytterligere forme barnet inn mot det som i vår tid ses som gjeldende og samfunnsnyttig.

Hvilke muligheter har barnet til å unngå å bli sett som individ med en bakgrunn, med behov for å reguleres inn i mot et samfunnsideal? Når og hvor har barnet mulighet til å erfare seg selv som et «jeg»?

Går i barnehage. Fast jobb.

Jobb og utdanning kan vise til hvilken plass man inntar i samfunnet. Disse former noe ved hvordan man oppfattes av samfunnet, samt at vi ofte har en del av identiteten vår knyttet opp mot dette. Omkring 90 prosent av barn i Norge går i barnehage, noe som gjør dette til en naturlig del av barndom og livsløp for de fleste. Barnet velger ikke å gå i barnehage, ei heller hvilken barnehageform eller konsept barnehagen velger å fokusere på.

Jeg jobber 7,5 timer hver dag, og vet at arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene jeg utfører er viktig for hvordan jeg har det. Barn kan sjeldent velge sin egen arbeidshverdag i barnehagen, samtidig som det stadig møter forventninger og arbeidsoppgaver som skal utføres. Barnet er gjerne et lengre tidsrom i barnehagen enn en vanlig arbeidstid, der gruppen og miljøet som barnet er en del av vil forme noe ved barnets oppfattelse av seg selv og omverden.

Hvordan kan barnet gi utrykk for hva det ønsker ut av sin egen arbeidsdag? Har barnet handlingsrom til å søke og vise sin identitet og individualitet innenfor barnehagens rammer?

Normal utvikling

Både foreldre og pedagoger søker å se barnets utviklingsmessige ståsted, der teorier og forskning skal gi svar på hva som ses som normalt på ulike utviklingsområder. Litt senere i livet, peker det individuelle seg sterkere ut i samfunnet vårt, og man vil gjerne fremstå som noe mer eller annerledes enn «det normale». På denne måten blir det normale det ønskelige i tidlig alder, mens man senere søker større individualitet, og det gis plass til det unike og spesielle.

Hvorfor er standarden for normalitet så viktig å regulere i tidlig alder, mens vi dyrker individualiteten senere? Er ikke barn også unike individer?

Godt humør, snill jente.

Godt humør og positiv innstilling.

Om glasset er halvfullt eller halvtomt skal kunne si noe om vår holdning til livet. Men det er ikke gitt at det som synes utenpå, speiler det som rører seg innvendig eller viser noe om hvem man er. Psykisk helse har fått større plass i samfunnet, og dermed også i barnehagen.

Men et individ er like mangefasettert som en flues øye, der våre følelser og emosjoner kan komme til utrykk eller skjules på så uendelig mange måter. Individets erfaringer og det som forventes og fremmes i omverdenen, kan hindre oss i å se andre som et unikt enkeltindivid.

Hva skal til for å øke barnets frihet til å erfare og vise flere sider av seg selv?

På møter i barnehagen, til foreldresamtaler, i pedagogiske rapporter og skjemaer. Synliggjør vi noe ved hele barnet som individ, eller dveler vi kun ved en liten forhåndsbestemt del av barnets karakteristika? Vi er så mye mer enn en fremstilling av karakteristikker, så uendelig mye mer! Husk at dette gjelder for barnet også, så vel som for oss voksne.

Powered by Labrador CMS