JUSS

Mille Frisch Eid er advokat i Codex, og skriver om hva man må huske på hvis ulykken skulle være ute på jobb.
Mille Frisch Eid er advokat i Codex, og skriver om hva man må huske på hvis ulykken skulle være ute på jobb.

Utsatt for arbeidsulykke som barnehageansatt?

Ansatte som blir skadet på jobb går glipp av ytelser fra NAV eller erstatning fordi det gjøres feil i etterkant av ulykken, skriver advokat Mille Frisch Eid.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Arbeid i barnehage kan være en fysisk krevende og hektisk jobb. Barnehageansatte arbeider med små barn som krever mye løfting og bæring, i tillegg til at barna kan være urolige og sprelle, slå eller sparke. Deltar man som ansatt i aktiviteter eller lek med barna, er det heller ikke uten fare for å eksempelvis skli, falle eller bli dyttet overende.

Dette fører naturligvis til økt risiko for skade.

Mange skader kan forebygges ved hjelp av enkle tiltak som tilstrekkelig opplæring, bruk av riktig løfteteknikk, og det å ta forholdsregler. Imidlertid er det umulig å eliminere enhver risiko for skade.

I Norge er alle arbeidsgivere heldigvis pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, som skal dekke varige mén og økonomisk tap som er forårsaket av en arbeidsulykke. I tillegg kan man ved yrkesskade ha rett til ytelser fra NAV.

Vår erfaring er imidlertid at flere ansatte som blir skadet på jobb går glipp av ytelser fra NAV og/eller erstatning fra yrkesskadeforsikringen, fordi det gjøres feil i etterkant av arbeidsulykken. For å sikre at barnehageansatte ikke mister sine rettigheter ved yrkesskade er det derfor viktig at ledere og ansatte har informasjon om hva som bør gjøres i etterkant av en arbeidsulykke.

Sørg for å varsle arbeidsgiver om arbeidsulykken

Dersom man blir utsatt for en arbeidsulykke på jobb i barnehagen, er det viktig å varsle arbeidsgiver snarest mulig, og gjerne også sørge for at det blir nedfelt skriftlig hva som har skjedd.

Grunnen til at det er viktig å varsle arbeidsgiver er først og fremst for å sikre bevis for ulykken. For at det skal være tale om en yrkesskade må skaden nemlig ha oppstått som følge av en arbeidsulykke, og det er ikke alle hendelser i arbeid som vil omfattes fordi hendelsen ikke er tilstrekkelig ulykkesartet. Eksempelvis vil skader påført ved bæring og løft av barn som hovedregel ikke anses forårsaket av en arbeidsulykke, med mindre det har inntruffet noe ulykkesartet. Derfor er det svært viktig å få frem detaljene ved hendelsesforløpet.

I tillegg er det viktig å varsle arbeidsgiver, slik at arbeidsgiver kan oppfylle sine plikter i etterkant av ulykken.

Send skademelding til NAV og forsikringsselskapet

Arbeidsgiver har plikt til å sende inn skademelding til NAV på vegne av ansatte som blir påført en yrkesskade.

Når det sendes inn skademelding til NAV vil NAV vurdere om skaden kan godkjennes som yrkesskade. I skademeldingen bør det derfor beskrives hva som skjedde ved ulykken så nøyaktig og detaljert som mulig, slik at NAV har gode forutsetninger ved vurderingen. Skademeldingen kan også bli et viktig bevis senere i saken dersom det er tvil om hva som skjedde.

Det er viktig å være oppmerksom på at det gjelder en frist på ett år for å sende skademelding til NAV ved yrkesskade. Dersom skademelding ikke sendes innen fristen, vil den ansatte risikere å få vedtak om avslag på godkjenning av yrkesskade fra NAV. De fleste arbeidsgivere har gode rutiner for å sende skademelding til NAV ved yrkesskade, men dessverre er det også flere arbeidsgivere som ikke oppfyller meldeplikten. Oppfyller ikke arbeidsgiver meldeplikten, bør den ansatte selv sørge for å melde ifra om skaden til NAV.

Grunnen til at det er viktig å sende skademelding til NAV tidsnok, er at ansatte som får vedtak om godkjenning av yrkesskade vil ha særlige rettigheter overfor NAV. Eksempelvis vil man være fritatt fra å betale egenandel for medisinsk behandling og utstyr som er nødvendig som følge av yrkesskaden, i tillegg til at man har bedre rettigheter til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV. Har man fått en varig og betydelig skade kan det ved godkjent yrkesskade også søkes om ménerstatning fra NAV.

Dersom skademelding sendes for sent, vil den ansatte risikere å miste retten til slike ytelser.

I tillegg er mange barnehageansatte kommunalt ansatt, og er dekket under Hovedtariffavtalen (HTA) i kommunen. I HTA er det en egen erstatningsordning ved yrkesskade, og retten til erstatning under HTA avhenger blant annet av at NAV har godkjent skaden som yrkesskade.

Søk legehjelp og få dokumentert skaden

Barnehageansatte som har blitt utsatt for en arbeidsulykke bør oppsøke lege for å få riktig behandling, samt for å få dokumentert skaden.

Et av vilkårene for erstatning er at det er sannsynlig årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden. I vurderingen av årsakssammenheng legges det stor vekt på om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for plagene man er påført, både umiddelbart etter arbeidsulykken og i tiden etter arbeidsulykken. Det betyr at det er viktig å sørge for at man kontakter lege eller annet helsepersonell kort tid etter ulykken, det vil si innenfor de første 2-3 døgn, og sørger for at symptomer blir journalført.

Ved vedvarende plager etter en arbeidsulykke, er det også nødvendig å få dette jevnlig dokumentert ved journalføringer.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Erstatningsposter under yrkesskadeforsikringen er ménerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, samt tapt hjemmearbeidsevne.

Det tar ofte lang tid før de fulle konsekvensene av en yrkesskade blir kjent og erstatningen kan utmåles, blant annet fordi årsakssammenheng må vurderes og det må avklares om det er sannsynlig at yrkesskaden vil gi nedsatt inntektsevne frem til pensjonsalder. Hvilke erstatningsposter som er aktuelle og konkret utmåling av erstatning vil dermed kunne variere i hvert enkelt tilfelle.

Under yrkesskadeforsikringen har skadelidte krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter for å få hjelp av en advokat med erstatningssaken. Advokaten vil bistå skadelidte overfor forsikringsselskapet med utredningen av saken, sikre at frister overholdes og utmåle erstatning. Vår erfaring er at de fleste oppnår et bedre erstatningsoppgjør ved bruk av advokat som har erfaring innenfor yrkesskadesaker.

Powered by Labrador CMS