Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere på videreutdanning og styrere på lederutdanning i studieåret 2019/2020 viser at de aller fleste er fornøyde med den nettundervisningen de har fått under pandemien.
Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere på videreutdanning og styrere på lederutdanning i studieåret 2019/2020 viser at de aller fleste er fornøyde med den nettundervisningen de har fått under pandemien.

Rapport om videreutdanning: Flertallet fornøyd med undervisningen under koronapandemien

Flertallet av barnehagelærerne og styrerne som har tatt videreutdanning og lederutdanning under koronapandemien er godt fornøyd med studiet.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en ny rapport Fafo har levert på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er imponert over slike resultater i såpass krevende tider. Samtidig viser dette hva som bor i sektoren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Statsråden legger til at resultatene må bety at universitets- og høyskolesektoren har håndtert dette veldig bra.

– Ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten

Fafo-rapporten presenterer resultater fra deltakerundersøkelsen for barnehagelærere på videreutdanning og styrere på lederutdanning i studieåret 2019/2020.

Rapporten undersøker hvordan personer som deltar på de statlige videreutdanningstilbudene vurderer utdanningens innhold, organisering, læringsutbytte og endring av praksis. Dette er det tredje året undersøkelsen gjennomføres.

Ifølge forfatterne av rapporten er hovedbildet i årets undersøkelse det samme som i de tidligere undersøkelsene: De fleste som tar videreutdanning og lederutdanning, er godt eller svært godt fornøyde med studiet.

– Det er et gledelig resultat. Samtidig skal vi nå lese rapporten nøye med tanke på eventuelle forbedringer, sier Melby.

Videreutdanningstilbudene er en del av kompetansetiltakene som inngår i strategien Kompetanse for fremtidens barnehager. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022.

– Kompetansen til de ansatte i barnehagen er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Derfor satser vi bredt både på kollektive kompetansetiltak på arbeidsplassen og med videreutdanningstilbud. At flere tar videreutdanning og lederutdanning vil bidra til et bedre tilbud for barna som går i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Like fornøyde som tidligere år

Årets undersøkelse ble gjennomført under koronapandemien, mens studiesteder og barnehager var stengt. Fafo la derfor inn noen spørsmål om dette påvirket studietilbudet, og gjennomføringen.

Det ser i liten grad ut til at koronapandemien og stenging av studiestedene har påvirket deltakernes vurderinger av studiet. Årets deltakere er like fornøyde som tidligere års deltakere, påpeker forfatterne av rapporten.

«Det er en del deltakere som oppgir at de har fått litt mindre undervisning, men de fleste svarer at de er fornøyde med undervisningen som ble gitt. Det ser ut til at den digitale undervisningen har fungert bra, også for studiestedene som først og fremst baserer seg på fysiske samlinger. Det er mulig at det kan være et potensial for studiestedene til å legge noe mer til rette for digital undervisning. Fordelene med et digitalt studietilbud er at det er fleksibelt og i større grad kan tilpasses deltakernes arbeids- og livssituasjon. Dette kan være positivt for studenter som bor langt unna et studiested, og for studenter som har store omsorgsoppgaver,» skriver de videre.

De understreker samtidig at fysiske samlinger vurderes som en verdifull læremåte både av deltakere og studietilbydere.

Hovedfunn

Alle barnehagelærere og styrere som søkte og fikk tilbud om å ta videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for framtidens barnehage i studieåret 2019/2020 har fått tilsendt en spørreundersøkelse av Fafo. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer med eiere, utdanningstilbydere og deltakere.

Her er noen hovedfunn:

 • 92 prosent av deltakerne svarer at kvaliteten på videreutdanningstilbudet er god eller svært god. 97 prosent svarer det samme for lederutdanningen.
 • De fleste gir uttrykk for at det er passe mengde av teori, refleksjon og metode.
 • I år, som i de tidligere undersøkelsene, finner Fafo at det både blant barnehagelærerne og styrerne er en del som savner mer konkret arbeid knyttet til egen barnehage. Det kan dermed se ut til å være et forbedringspunkt å få til en sterkere kobling mellom teori og praksis i studiene, skriver forfatterne av rapporten.
 • Koronapandemien har så langt ikke hatt stor betydning for deltakernes vurdering av undervisning og læringsutbytte. Svarene skiller seg ikke vesentlig fra tidligere års deltakerundersøkelser. De aller fleste er fornøyde med den nettundervisningen de har fått.
 • Det har i de tidligere undersøkelsene vært en del som savner veiledning/tilbakemeldinger på oppgaver, her er det litt flere som er fornøyde i år. Det kan hende at undervisningsstedene har lagt mer vekt på dette i år, men det kan også hende at koronapandemien har bidratt til at det ble gitt mer skriftlige tilbakemeldinger dette studieåret, skriver forfatterne av rapporten.
 • Når det gjelder læringsutbytte, er flertallet av barnehagelærerne (87 prosent) helt eller litt enige i at videreutdanning har gitt dem nye måter å arbeide med barna på. Nesten like mange (86 prosent) er helt eller delvis enige i at de har forbedret hvordan de tilrettelegger for barnas opplevelser, utvikling og læring.
 • De fleste er enige i at de drar nytte av studiet i egen jobbhverdag, og at studiet vil bidra til å endre måten de jobber på.
 • De fleste barnehagelærerne opplever at kolleger er interessert i hva de har lært, og også at ledelsen oppfordrer til kunnskapsdeling. De opplever imidlertid at det i mindre grad legges til rette for at kunnskapsdeling kan finne sted, noe som kan skyldes tidspress og hektiske arbeidshverdager.
 • Det store flertallet av de som begynner på videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere, fullfører studiet. Over tusen personer deltok i slik utdanning i 2020. Det er forholdsvis få som oppgir at de har sluttet underveis i studiet. Årsaken til at noen slutter, er sammensatt, men flere oppgir at det er krevende å få frigjort tilstrekkelig med tid til å studere, og at det er krevende å kombinere studier med jobb.

  (Svarprosenten på årets spørreundersøkelse er på 53 prosent)

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS