DEBATT

- Vi arbeider ikke ut ifra en subjektiv sannhet om hva som er til barnets beste. Hva som er barnets beste er nedfelt i FNs barnekonvensjon, i barneloven, barnehageloven og rammeplanen., skriver artikkelforfatteren.
- Vi arbeider ikke ut ifra en subjektiv sannhet om hva som er til barnets beste. Hva som er barnets beste er nedfelt i FNs barnekonvensjon, i barneloven, barnehageloven og rammeplanen., skriver artikkelforfatteren.

– Om det lønner seg med utdannelse? Svaret er JA!

– Det viktigste for meg med utdanningen er ikke lønna, det er barna, poengterer Linnea Hoff Johannessen.

Publisert

26. mars publiserte NRK en artikkel med tittelen «I dette yrket lønner det seg lite med utdanning». Yrket referer til barnehagelæreryrket. Et yrke hvor det er helt riktig at lønna ikke er på langt nær det den burde være.

Men om det lønner seg å ta utdanning til å bli barnehagelærer? Da er svaret: JA, så absolutt.

Selv er jeg 23 år og snart ferdig utdannet som barnehagelærer. Til høsten følger mer studier med master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring. Skulle jeg valgt om igjen, hadde jeg valgt denne retningen på utdanning hver eneste gang.

Det viktigste for meg med utdanningen er ikke lønna, det er barna.

Det er å få ta del i deres utvikling, og sørge for at deres stemme og ressurser blir hørt og anerkjent, og at de blir respektert som subjekter. Vi er avhengig av den yngre generasjonen for å kunne skape utvikling og velferd i det sosialdemokratiet vi lever i. For å få til dette så må vi utdanne barnehagelærere. Vi må støtte og heie fram de som satser på å ta denne utdanningen. De som tør å utfordre seg selv til å lære mer. Læring er et stikkord her. I rammeplanene for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barnehagen skal være en lærende organisasjon og at det pedagogiske arbeidet skal begrunnes i barnehageloven og rammeplanen. En lærende organisasjon kan beskrives som en organisasjon som lærer kontinuerlig og som har evnen til å transformere seg selv (Senge, 1990). En lærende organisasjon krever også et tydelig lederskap, og at man evner å kontinuerlig reflektere over om de valgene som blir tatt og målene som blir satt, er til organisasjonens beste. Dette kommer fram i St.meld. nr. 30 (2003-2004) kultur for læring. For å oppnå en lærende organisasjon kreves utdanning.  

Dette er ikke bare barnehagelærerne sin jobb å sørge for barns utvikling og plass i samfunnet, det er også ansvaret til foreldre, helse- og omsorgstjenester og lovgivere. Det er viktig med et tett samarbeid hvor man bruker hverandres ressurser.

Barnas beste

Linnea Hoff Johannessen er snart ferdig utdannet barnehagelærer.
Linnea Hoff Johannessen er snart ferdig utdannet barnehagelærer.

Når man arbeider i barnehage skal vi alltid jobbe for barnas beste. Vi arbeider ikke ut ifra en subjektiv sannhet om hva som er til barnets beste. Hva som er barnets beste er nedfelt i FNs barnekonvensjon, i barneloven, barnehageloven og rammeplanen.

I rammeplanen står det at:

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 2017, s. 8).

Som barnehagelærer får man kunnskaper og ferdigheter til å kunne reflektere over hvordan man oppnår dette, på best mulig måte ut ifra de forutsetningen man har. Videre gir det deg kompetanse til å kunne utvikle deg videre, og tilegne deg ny kunnskap. Det lærer deg ikke bare om arbeidet rettet mot barna, men også å arbeide mot en foreldregruppe og en personalgruppe. Utdanningen alene skaper ikke gode barnehagelærere, men er med på å gi innsikt, kunnskaper, praksis og refleksjoner som er nødvendige for å kunne fungere som en barnehagelærer. Jf. Rammeplan for barnehagelærerutdanningen.

God samfunnsøkonomi

Å utdanne barnehagelærere lønner seg i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Ved å satse på barnehagelærere og dermed kvalitetsbarnehager vil dette være gunstig for samfunnet på lang sikt. Måten barna lærer på i barnehagen er ikke lik som i skolen. I barnehagen fokuseres det på barnas interesser, trivsel, utvikling og ikke minst lek.

Læring handler ikke om å utvikle seg fortest mulig, eller om å bli smartest.

Det handler om å skape et miljø der vi kan være nysgjerrige og utprøvende sammen. Ifølge rammeplanen (2017) er det styrer og barnehagelærernes oppgave å sørge for at det pedagogiske opplegget på en god måte samsvarer med lovverket og rammeplanen. Det er barnehagelærerne som har hovedansvaret for enkeltbarnet og barnet i gruppe. Kvalitet i norske barnehager er knyttet til personalets kompetanse, og hvor mange i personalgruppen som har denne kompetansen. Jo flere som har denne kompetansen, jo lettere blir det å sørge for høy kvalitet og at alle barn får den barndommen de har rett på, og fortjener (Larsen og Slåtten, 2015).

Læring handler ikke om å utvikle seg fortest mulig, eller om å bli smartest.

Forskning viser at barnehagen med høy kvalitet, altså med mange og gode pedagoger, har positiv betydning for barnas skoleprestasjoner senere, i tillegg til at det kan redusere de offentlige utgiftene som går til spesialundervisning, kriminalitet, helse og trygd St.meld.nr. 24 (2012-2013).

Misforstå meg rett – jeg synes i aller høyeste grad at barnehagelærere skulle hatt høyere lønn. Etter min mening er ikke lønna i nærheten av å samsvare med de arbeidsoppgavene man gjør som barnehagelærer. Jeg tror, som nevnt, det er viktig å satse både på å utdanne flere barnehagelærere, og gi en lønn som samsvarer med ansvaret.

Vi gjør tross alt verdens viktigste jobb!

Powered by Labrador CMS