Utdanningsdirektoratet har konkludert med at Økernly Barnehage i 2014 hadde for lave personalkostnader. Nå må de tilbakebetale 800.000 kroner til Oslo kommune.
Utdanningsdirektoratet har konkludert med at Økernly Barnehage i 2014 hadde for lave personalkostnader. Nå må de tilbakebetale 800.000 kroner til Oslo kommune.

Udir har konkludert: Barnehage eid av PBL-styreleder må betale tilbake 800.000 kroner

I 2017 avgjorde Oslo kommune ved bydel Bjerke at Økernly barnehage må tilbakebetale 800.000 kroner. Det samme gjorde Fylkesmannen etter at barnehagen klaget på vedtaket. Nå har Utdanningsdirektoratet opprettholdt avgjørelsen.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoretet (Udir) slår fast at Økernly barnehage hadde vesentlig lavere personalkostnader per barnehageplass enn det kommunen hadde i 2014. Dermed må barnehagen betale tilbake 800.000 kroner for brudd på barnehagelovens §14a, første ledd bokstav c:

«barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Kort oppsummert har Udir regnet seg fram til at barnehagen hadde 27.712 kroner mindre i personalutgifter per heltidsplass sammenlignet med snittet til Oslo kommunes kommunale barnehager. Til sammen utgjør avviket 2.990.679 kroner. Saken har tidligere vært behandlet hos Fylkesmannen, og det er klagen på den behandlingen som nå er behandlet av Udir.

Eies av PBL-styreleder

80 prosent av aksjene i Økernly barnehage eies av selskapet Nedre Glommen Holding AS. Dette selskapet er eid av Egil Nicolaysen og Eirik Husby. Sistnevnte har siden 2015 vært styreleder i PBL (Private barnehagers landsforbund).

– Dette var veldig overraskende, og vi er ikke enige i konklusjonen.

Det er Eirik Husbys umiddelbare reaksjon når barnehage.no tar kontakt. Han forteller videre at barnehagen jobber fremdeles med å sette seg inn i direktoratets vurderinger i vedtaket. Men han ser allerede nå at vedtaket har flere momenter barnehagen ikke er enig i. 

– Vi jobber nå med å forstå konsekvensen av vedtaket. Det er mange vurderinger vi anser som merkelige. Men det er klart: har vi gjort feil, er vi lei oss for det og skal rette opp. Men det er langt fra det til å være enig, sier Husby.

Kostnader

Stridens kjerne har kort oppsummert vært hvor vidt barnehagens personalkostnader har vært lavere enn det som er vanlig i kommunale barnehager, og hvordan personalkostnadene skal beregnes. Eller sagt på en annen måte: Hva som skal regnes med, og hva som skal trekkes fra når personalkostnaden skal beregnes.

Barnehagen har i sin klage blant annet anført at barnehagens kostnader til HMS-bistand, lederopplæring, personal/HR og sentrale servicefunksjoner er personalkostnader som skal være med i vurderingen.

Utdanningsdirektoratet har vurdert den enkelte kostnad konkret. De har sett på følgende:

  • Brukerundersøkelse
  • Design/layout/Trykk
  • Generell pedagogisk oppfølging og driftsstøtte
  • HMS-bistand
  • Lederopplæring
  • Personal/HR
  • Sentrale servicefunksjoner
  • Mentorordning
  • Timefakturering Økernly barnehagedrift AS

Direktoratet konkluderer med at generell pedagogisk oppfølging av driftsstøtte skal være en del av personalkostnadene, det samme gjelder mentorordningen. Øvrige kostnader skal ikke regnes som personalkostnader. 

– Alle barnehager organiserer driften ut fra hvordan de er. Vi har en fagstab hos oss som leverer tjenester til hver enkelt barnehage, og kostnadene fordeles ut på barnehagene. Dette er kostnader som direktoratet mener at ikke skal regnes som personalkostnader. Hadde de vært ansatt i barnehagen, hadde vi fått de dekket, og da forstår jeg ikke logikken i regelverket, sier Husby, og fortsetter:

– Barnehagen ble i 2014 drevet som mange andre barnehager, uten noen innsigelser på driften fra kommunen. Etter 2014 har det kommet tolkninger av regelverket som sier noe om nivået på bemanning og personalkostnader. Men disse tolkningene av regelverket var ikke kjent i 2014, og jeg mener barnehagen derfor er felt på et annet regelverk enn det som gjaldt det aktuelle året. Udir slår fast i vedtaket at man må leve med uforutsigbarhet. Det er det lett å si i 2020 når man har fasiten på 2014, men man må huske på at man hadde en helt annen situasjon da, sier Husby, og viser blant annet til finansieringsordningen.

For som en del husker, var finansieringen av private barnehager i 2014 gjort på en helt annen måte enn det gjøres i dag. Da ble private barnehagers tilskudd først beregnet ut fra kommunens budsjett, og etterjustert når kommunens regnskap var klart. Dermed var det nødvendigvis ikke enkelt for en barnehage å budsjettere egne personalkostnader. 

Men Udir på sin side mener at barnehagene var klar over at kommunens tilskudd kunne avvike fra det som ble budsjettert. Og at finansieringsordningen i utgangspunktet ikke kan ilegges vekt i vurderingen.

Lønnsutvikling

Et annet moment som barnehagen trakk fram i sin klage er at det må tas hensyn til forhold som tjenestekjøp, tariffbundet lønnsutvikling og forskjeller i tilskuddsnivå i vurderingen om personalkostnadene per heltidsplass er vesentlig lavere enn i de kommunale barnehagene. Barnehagen mener også at det man må se på er personalkostnadene i Økernly barnehage sammenlignet med en tilsvarende kommunal barnehage, og ikke de kommunale barnehagene som helhet.

Da Fylkesmannen behandlet saken, fant PBL, som har bistått barnehagen i klagesaken, at det var 20 kommunale barnehager i Oslo som har hatt lavere personalkostnader per heltidsplass enn denne barnehagen. Det samme gjelder 70 private barnehager.

I sin behandling av saken konkluderer Udir med at de ikke klarer å «se at det er holdepunkter for at tjenestekjøpet skal tillegges vekt i denne vesentlighetsvurderingen, utover at kostnader fra tjenestekjøpet som regnes som personalkostnader er med i grunnlaget for hva som utgjør barnehagens personalkostnader.»

Når det gjelder tariffbundet lønnsutvikling, skriver Udir at dette ikke skal legges vekt på.

Direktoratet slår fast at personalkostnaden per heltidsplass i barnehagen var 74.707 kroner. Til sammenligning var personalkostnaden per heltidsplass i de kommunale barnehagene på 102 419 kroner. Et avvik på 27.712 kroner per heltidsplass. 

– Vi vurderer i liket med Fylkesmannen at avviket i personalkostnader er betydelig. Derfor mener vi at barnehagen har «vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager».

Tillit

Husby er klar på at de skal ha en god dialog med PBL på hvilke konsekvenser vedtaket har. 

– Så må vi sammen med PBL beslutte hva vi skal gjøre videre, sier Husby.

Det er tre alternativ. Enten å ta saken via Kunnskapsdepartementet, la retten ta stilling til spørsmålene, eller legge saken død. PBL opplyser på sin side at saken skal styrebehandles senere i august. 

– Du sitter jo som styreleder i PBL, hva har det å si for behandlingen av saken?

– Jeg har vært tydelig på fra dag én at jeg ikke skal delta i behandlingen av noen saker som omhandler Oslo kommune og tilsynsaker der. Der er jeg inhabil. Det gjelder selvsagt også denne saken.

– Hvordan er det forenelig å være styreleder i PBL og samtidig må være nødt å tilbakebetale 800.000 kroner?

– Jeg er lei meg for at denne saken skaper negativ oppmerksomhet rundt meg som styreleder, og potensielt for PBL. Jeg håper at jeg blir målt på den jobben jeg gjør som styreleder, og de resultatene vi har oppnådd. Jeg ble valgt av et så godt som enstemmig landsmøte i 2019, og da var saken allerede kjent. Jeg har aldri hatt andre intensjoner enn å drive gode barnehager, og denne saken har ikke vært et forsøk på å omgå regelverket og misbruke offentlige midler.  Jeg kan vanskelig se at vi i 2014 burde forstått at driften av barnehagen ikke var i tråd med gjeldende regelverk, sier han.

Uenige

– Dette er en avgjørelse som PBL er uenig i, og det er grunnen til at vi har brukt mye tid på den.

Det sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL til barnehage.no, og fortsetter:

– Vi er uenige i flere av premissene. Det ene er ansiennitetsprinsippet. Her er det snakk om en nyoppstartet barnehage, som har ansatte med lav ansiennitet og lave pensjonskostnader. Men i stedet for å sammenligne med en barnehage i tilsvarende livssyklus, så har man sammenlignet med et snitt. Og når man da igjen vet at lønnskostnader kan variere med hele 30 prosent som følge av ansiennitet, så blir det feil.

Lindboe er glad for at det gjennomføres økonomiske tilsyn.

– Vi er helt for at penger som brukes i strid med regelverket skal tilbakebetales. Offentlige tilskudd skal brukes til det beste for barna. Men dette er ikke den typen sak. Dette er en komplisert sak som dreier seg om en barnehage med en ung ansattgruppe, som har valgt å organisere en del tjenester på en annen måte, sier hun.

– Denne saken gjelder PBLs styreleder. Har det noe å si for PBLs arbeid med saken?

– Nei, det er ikke årsaken til at vi fokuserer på dette. Dette er en prinsipielt viktig sak som berører flere av våre medlemsbarnehager. En opptelling vi har gjort viser at så mye som 70 andre private barnehager, og 20 kommunale har hatt tilsvarende eller lavere personalkostnader enn Økernly. Vi mener derfor at det er viktig at vi snur hver en stein i saken, og får en riktig avgjørelse og en klargjøring av regelverket. Denne saken vil skape presedens både fremover og tilbake i tid.

 

For ordens skyld: Barnehage.no utgis av PBL, hvor Eirik Husby er styreleder.

Powered by Labrador CMS