En barnehage i Færder kommune har brutt barnehagelovens paragraf 22 om opplysningsplikt.
En barnehage i Færder kommune har brutt barnehagelovens paragraf 22 om opplysningsplikt.

Mener barnehageansatte skulle ha varslet etter mistanke om mishandling

Barnet sa flere ganger fra om forholdene hjemme, og ansatte hadde vært bekymret for barnet i en lang periode. Likevel varslet ikke barnehagen barnevernet før det var gått over et år.

Publisert Sist oppdatert

Barnet skal ha fortalt om sine opplevelser til tre ulike voksne i barnehagen, ved tre ulike anledninger i løpet av tolv måneder. Barnehagen sendte ikke bekymringsmelding til barnevernstjenesten før etter at barnet sa i fra for tredje gang, ifølge tilsynsrapporten fra Færder kommune.

Dermed har barnehagen brutt barnehagelovens paragraf 22 om opplysningsplikt.

Det var Tønsbergs Blad som omtalte saken først. Avisen har omtalt saken i flere artikler etter at tilsynsrapporten ble kjent.

Konklusjonen baserer seg på et stedlig tilsyn som ble gjennomført i sommer. I tillegg vises det til barnehagens dokumentasjon - blant annet referat fra foreldresamtaler og samarbeidsmøter, observasjoner i perioden, bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten - og intervjuer med ansatte.

Loven er klar, og tolkes slik i tilsynsrapporten: Har barnehagepersonalet mistanke om forhold som bør meldes, skal de melde fra om bekymringen til barneverntjenesten så snart som mulig.

Det er et krav om at bekymringen skal meldes umiddelbart – uten ugrunnet opphold. Personalet trenger ikke gjøre nye undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte om bekymringen stemmer.

Ifølge Færder kommune har barnehagen ikke oppfylt kravet etter barnehagelovens paragraf 22 da den:

  • Ikke var oppmerksom på forhold i relasjonen mellom barn og foresatt som kunne føre til tiltak fra barneverntjenesten.
  • I over ett år hadde kjennskap til at et barn fortalte om forholdet før det ble sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten
  • Hadde grunn til å tro at barnet ble eller ville bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller en annen alvorlig omsorgssvikt.

I intervjuene med de ansatte kom det ifølge rapporten fram at det har vært bekymring for barnet i flere år. Det kommer også fram at personalet var enige om at dette hadde vært en vanskelig sak.

I rapporten konkluderes det med at etter en samlet vurdering «...vurderer barnehagemyndigheten at barnehagen har hatt grunn til å tro at barnet blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt. Barnehagemyndigheten mener derfor at barnehagen skulle meldt bekymring til barneverntjenesten på et tidligere tidspunkt».

Barnehagen har nå frist på seg til 1. oktober til å sørge for at alle ansatte kjenner til loven om opplysningsplikt til barnevernet, og at de i framtiden er oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 8. oktober.

Barnehage.no har vært i kontakt med en representant for den aktuelle barnehagen, som ikke ønsker å uttale seg om saken.

§ 22. Opplysningsplikt til barnevernet

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

c) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4.

Powered by Labrador CMS