Fylkesmannen i Agder har åpnet tilsyn. De vil se nærmere på Grimstad kommunes tilskuddsberegning.
Fylkesmannen i Agder har åpnet tilsyn. De vil se nærmere på Grimstad kommunes tilskuddsberegning.

Kommunen mener det er bra at Fylkesmannen fører tilsyn

Fylkesmannen i Agder har åpnet tilsyn ved Grimstad kommune. - Kommunen oppfatter dette som bra all den tid fylkesmannen har et tilsynsansvar.

Publisert Sist oppdatert

De private barnehagene i Grimstad har opplevd forholdet til kommunen så problematisk over så lang tid, at de via sin advokat anmodet om at Fylkesmannen i Agder åpnet tilsyn med kommunen.

– Kommunens sendrektighet kommer til uttrykk på flere områder. Vedtak om søknad om ekstra ressurs og spesialpedagogisk hjelp, har de to siste barnehageårene kommet veldig sent. Det siste året har medlemsbarnehagene også opplevd at refusjon av søskenmoderasjon, lønnsmidler og gradert foreldrebetaling kommer veldig sent, skrev advokat Hans-Are Nyheim i et brev til Fylkesmannen.

LES MER: Barnehagene har klaget på kommunen en rekke år – Fylkesmannen åpnet tilsyn

– Grimstad kommune har tidligere hatt for lang saksbehandlingstid på vedtak om ekstra ressurs og vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette skyldes i stor grad mangel på ressurser og behov for endringer for å sikre en bedre praksis. Grimstad kommune har fra høsten 2019 forbedret rutiner for behandling av søknader om ekstra ressurser og fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Det skriver Tove Lyngdal i en epost til barnehage.no. Hun er barnehagefaglig rådgiver i Grimstad kommune.

Hun er klar på at kommunen i en periode også har hatt for lang saksbehandlingstid når det kommer til refusjon av søskenmoderasjon.

– Nye rutiner er innført og per dato behandles alle refusjoner fortløpende. En årsak til at vi tidligere har hatt for lang saksbehandlingstid har vært at kommunen ikke har hatt gode nok systemer til å sikre god saksbehandling uavhengig av ansatte.

På spørsmål om hva kommunen tenker om at Fylkesmannen har sett seg nødt til å åpne tilsyn ved kommunens tilskuddsberegning, skriver Lyngdal følgende:

 «Grimstad kommune har tidligere sendt e-post til eierne av de private barnehagene om beregnede satser tilskudd for påfølgende tilskuddsår. Siden kommunen har egne kommunale barnehager, må satsene for driftstilskudd regnes ut lokalt. Satsene som det har vært informert om til eierne av de private barnehagene har vært like som satsene i de formelle vedtakene kommunen har gjort i etterkant (med vedlegg, dokumentasjon osv.). Ingen av de private barnehageeierne (19 private barnehager), og heller ikke Private Barnehagers Landsforbund (PBL), har klaget til kommunen på satsene som det er fattet enkeltvedtak om. Så er det slik at de formelle enkeltvedtakene om satser som er nevnt, skulle ha vært fattet innen 31. okt. året før tilskuddsåret. Og dette er det riktig at kommunen har oversittet fristen på. Men kommunen har prioritert å regne ut riktige satser, effektuere utbetalingen av det beregnede tilskuddet og slik sikre likviditeten til barnehagene. Så er det slik at hva som skal med i beregningsgrunnlaget for kommunale barnehagekostnader, kan være en vurderingssak. Noen kostnader er udiskutable og andre er åpne for et skjønn som kommunen må gjøre. Hva som er med i grunnlaget (påplussingene/uttrekket) og vurderingene som er gjort rundt dette, skal dokumenteres overfor de private barnehageeierne i enkeltvedtaket for satsene. Fylkesmannen i Agder har stilt spørsmål til kommunen knyttet til noe av dette tallgrunnlaget og vurderingene, dette har kommunen en dialog med fylkesmannen om. Kommunen oppfatter dette som bra all den tid fylkesmannen har et tilsynsansvar, og også er klageinstans i slike saker. Men som nevnt ovenfor, så har verken PBL eller de private barnehageeierne i Grimstad, klaget til kommunen på de formelle enkeltvedtakene om satser som de har mottatt. Klagefristen har også gått ut for flere måneder siden.»

Powered by Labrador CMS