Ella Ingdal er barnehagesjef i Trondheim kommune. Hun ser alvorlig på funnene som er gjort.
Ella Ingdal er barnehagesjef i Trondheim kommune. Hun ser alvorlig på funnene som er gjort.

Barnehagesjef etter tilsyn: – De beskriver en praksis som vi definitivt ikke kan være bekjent av

For mange barn i barnehagen, for dårlig foreldremedvirkning, barn utsatt for krenkelser og for dårlige overganger. Det er bare noen av funnene Trondheim kommune har gjort ved tilsyn i sin egen barnehage.

Publisert Sist oppdatert

– Flere av hendelsene havner inn under definisjonen av omsorgssvikt og mobbing, både av barn og ansatte. Både enkelthendelser, og det samlede omfanget av alvorlige hendelser, kan være grunnlag for politianmeldelse, skrev foreldre i en av klagene som førte til at Trondheim kommune så seg nødt til å åpne tilsyn ved Lade barnehager.

Kort oppsummert handler klagen om barnehagens ledelse, omsorg og sikkerhet for barn, foreldremedvirkning, kompetanse hos personale, oppfølging av barn og foreldre og overganger.

2. september var den foreløpige tilsynsrapporten klar.

Og kommunen kommer med et forhåndsvarsel om en rekke pålegg om ting barnehagen må rette opp i. Du kan se hele varslet om pålegg nederst i artikkelen.

Observasjoner

Lade barnehager eies av Trondheim kommune, og består av Stabburet, Korsvika og Østmarkneset barnehager.

I tilsynet har kommunens fagenhet gjennomført observasjon, hatt møte med barnehageeier og enhetsleder, informasjonsmøter med foreldre og ansatte, i tillegg til intervju med ansatte og foreldre. I tillegg har det vært gjennomført observasjon med eksterne observatører i barnehagen i perioden 17. til 27. august. To av observatørene kom fra private barnehager, mens en kom fra en kommunal barnehage.

Alvorlig

Ella Ingdal er kommunalsjef for barnehage i Trondheim kommune. Hun ser svært alvorlig på det som har kommet fram i den foreløpige tilsynsrapporten.

– De beskriver en praksis som vi definitivt ikke kan være bekjent av. Jeg blir berørt når jeg leser om de observasjonene som er gjort, jeg blir berørt av barn og foreldres opplevelser i møte med barnehagen og jeg blir berørt av de tydelige påleggene tilsynsmyndigheten pålegger oss. Samtidig er jeg glad for at forholdene er kommet frem, det gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet på barnehagen, sier hun til barnehage.no.

Ingdal er klar på at oppgaven nå er å snu det hun omtaler som en svært uheldig pedagogisk praksis i barnehagen.

– Barnehagen fikk ny enhetsleder i juni. Vi har også styrket enheten med en ekstra avdelingsleder dette barnehageåret. Oppgaven nå er å snu en svært uheldig pedagogisk praksis hvor ikke alle barn er møtt av den omsorgen de i aller høyeste grad har krav på, sier hun og fortsetter:

– Lade barnehager må bygge tillit både ut mot barn og foreldre som har hverdagen sin der, mot barnefamiliene i nærmiljøet, og i møte med de ansatte. Dette er tidkrevende arbeid som krever gode prosesser, dialog og åpenhet i alle ledd.

Hun er tydelig på at det å skape tillit mellom ledelse og ansatte, og ikke minst mellom ledelse og foresatte er et omfattende arbeid som vil kreve mye av alle involverte parter.

– Det er allerede foretatt omfattende grep rent organisatorisk internt i barnehagen. Eksempler på dette er større grad av medvirkning for både foresatte og ansatte i større grad enn tidligere. Det konstitueres nytt samarbeidsutvalg i disse dager som skal sikre at foreldrene stemmer kommer tydeligere frem. Forøvrig fremstår barnehagen mer oversiktlig etter omfattende ryddearbeid og nye gjerder for å sikre uteområdet bedre.

– Er kommunen som barnehageeier uenig i noe av det som har kommet fram i rapporten?

– Barnehageeier har nå en frist på to uker for gjennomgang av rapporten. Her kan vi påpeke faktafeil. Per i dag kan jeg ikke se at den foreløpige rapporten inneholder feil.

For mange barn

Ett av punktene som kom fram i tilsynsrapporten var at barnehagen hadde for mange barn i barnehagen, sammenlignet med barnehagens leke- og oppholdsareal.

– Hvordan er dette mulig, all den tid det er kommunen som har ansvar for opptak? Har man ikke kontroll på barnehagenes kapasitet?

– Her har det vært en svikt i kommunikasjonen mellom barnehagen og enheten som foretar opptaket. Det er beklagelig, sier hun.

– Hva skjer med de tre barna som er overtallig? Blir de flyttet, eller er dette noe som er løst på annen måte?

– Ingen barn er overtallige eller overflødige! De plassene «for mye» blir ikke erstattet ved avgang, sier Ingdal.

Skal være trygt

Kommunens varsel om vedtak

Barnehageloven § 7, første ledd fastslår at det er barnehageeiers ansvar å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Etter forvaltningsloven § 16 varsles barnehagen om at Trondheim kommune kan komme til å vedta følgende pålegg til Lade barnehager, som består av Stabburet, Korsvika og Østmarkneset barnehager:

Foreldremedvirkning

Fagenhetens samlede vurdering av foreldrenes medvirkning i Lade barnehager er at Stabburet barnehage, Korsvika barnehage og Østmarkneset barnehage ikke innfrir bestemmelser i barnehageloven § 4 om et foreldreråd og et samarbeidsutvalg i hver enkelt barnehage, jf. første til fjerde ledd.

Varsel om pålegg om retting:

1) Barnehageeier må sikre at Stabburet barnehage, Korsvika barnehage og Østmarkneset barnehage har hvert sitt foreldreråd og samarbeidsutvalg.

2) Barnehageeier må sikre at saker av viktighet blir fremlagt for barnehagens samarbeidsutvalg for å sikre foreldregruppens medvirkning.

3) Barnehageeier må sikre at hver gruppe (ansatte og foreldre) er likt representert i barnehagens samarbeidsutvalg.

4) Barnehageeier må sikre at samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Tiltak for å lukke avvik 1, 2, 3 og 4:

1) Barnehageeier må etablere et foreldreråd og et samarbeidsutvalg ved Stabburet, Korsvika og Østmarkneset barnehager.

2) Barnehageeier må sørge for at saker av viktighet blir fremlagt for barnehagens samarbeidsutvalg for å sikre foreldregruppens medvirkning, slik som å fastsette årsplan, forslag til budsjettendringer, arealutnyttelse mv.

3) Barnehageeier må sikre at hver gruppe (ansatte og foreldre) er likt representert i barnehagens samarbeidsutvalg i Stabburet, Korsvika og Østmarkneset barnehager.

4) Samarbeidsutvalget må sammen finne felles løsninger for å sikre at samarbeidsutvalget er rådgivende, kontaktskapende og samordnende jf. § 4, tredje ledd.

Barns behov for omsorg og trygghet

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Varsel om pålegg om retting:

5) Barnehageeier må sikre at alle barns behov for en oversiktlig, forutsigbar og trygg hverdag blir ivaretatt ved Stabburet barnehage.

Tiltak for å lukke avvik 5:

1) Barnehageeier må sikre at nye rutiner om organisering blir etablert og praktisert i alle grupper, på begge baser ved Stabburet barnehage.

Varsel om pålegg om retting:

6) Barnehageeier må sikre at alle ansatte involveres i refleksjoner som vurderingsarbeidet skal bygge på.

Tiltak for å lukke avvik 6:

1) Barnehageeier må utarbeide en plan for barnehagens vurderingsarbeid innen 30.11.20.

Varsel om pålegg om retting:

7) Barnehageeier må sikre at mobbing og krenkelser fra barn og voksne avdekkes og stoppes.

Tiltak for å lukke avvik 7:

1) Barnehageeier må lage en plan for å forebygge, avdekke, stoppe, og iverksette tiltak mot mobbing og krenkelser fra barn og voksne.

2) Barnehageeier må sikre at alle ansatte er kjent med planen og kan iverksette tiltak for å stoppe mobbing og krenkelser.

Varsel om pålegg om retting:

8) Barnehageeier må sørge for at antall barn i Stabburet barnehage ikke overstiger 80 barn, når barna er over tre år, jf. siste korrigerte godkjente leke- og oppholdsareal.

Tiltak for å lukke avvik 8:

1. Levere liste over antall barn per 01.10.20, ved Stabburet barnehage, og sørge for at antall barn ikke overstiger det barnehagen er godkjent for.

Varsel om pålegg om retting:

9) Barnehageeier må sikre at samarbeidet med hjemmet blir ivaretatt i henhold til formålsparagrafen.

Tiltak for å lukke avvik 9:

1) Barnehageeier må gi tilstrekkelig informasjon til foreldre om barnehagens personalplan, og barnehagens pedagogiske innhold.

2) Klager og henvendelser fra foreldre må følges opp i tett dialog og i nær forståelse med hjemmet.

Varsel om pålegg om retting:

10) Barnehageeier må sikre at det allmennpedagogiske tilbudet tilrettelegges for barn som trenger ekstra hjelp, og at barn får spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.

Tiltak for å lukke avvik 10:

1) Barnehageeier må lage en plan for å heve personalets kompetanse for å observere og kartlegge barn, helsefremmende arbeid i barnehagen, og småbarns utvikling og tilknytning, risiko og beskyttelsesfaktorer.

2) Barnehageeier må sikre at plan for kompetanseheving skjer i nært med Fagenhet for oppvekst og utdanning og Barne- og familietjenesten i Østbyen, for å sikre ivaretakelse av barn i en sårbar situasjon.

Overganger i barnehagen
Merknad:

1) Barnehageeier må sikre at barnehagens praksis knyttet til overganger i Lade barnehager sikrer alle barn en trygg og god overgang i tråd med intensjonen i forskrift for barnehagens innhold og oppgaver.

Kommunen vil komme til å vedta pålegg om retting dersom barnehagen ikke etterkommer oppfølging av varselet innen 16.09.20. Et eventuelt vedtak om pålegg om retting er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Kilde: Foreløpig tilsynsrapport Lade barnehager

Barnehagesjefen er klar på at det skal være trygt for alle barn i alle barnehagene i kommunen.

– På Lade er det avdekket en praksis som hverken jeg eller andre aktører kan stå inne for. Foreldreklagen og tilsynsmyndigheten har tydelig pekt på hva som skal rettes opp. Dette arbeidet er vi i full gang med slik at alle skal oppleve trygge, omsorgsfulle, morsomme og spennende dager i barnehagen.

– Kan man være sikker på at barna vil få den oppfølging de har krav på?

– Alle barn skal få den oppfølgingen de trenger og har krav på. Dette skal ikke avhenge av hvilken barnehage du går i. Historien til Lade barnehager viser at tett oppfølging er helt nødvendig. Både med tanke på opplæring og veiledning internt, men også i samarbeid med andre sentrale aktører. Barnehagen har initiert et tettere samarbeid med Barne- og familietjenesten hvor fokus er på å sikre tidlig og riktig innsats i møte med både enkeltbarn og barnegrupper.

Powered by Labrador CMS