Daglig leder Ida Martinussen i Rishagen FUS-barnehage er god på nærvær. Det har Gjesdal kommune hatt god nytte av: Etter at de lot seg inspirere, gikk sykefravære ned.
Daglig leder Ida Martinussen i Rishagen FUS-barnehage er god på nærvær. Det har Gjesdal kommune hatt god nytte av: Etter at de lot seg inspirere, gikk sykefravære ned.

Ansatte må ringe sjefen om de er syke: Fraværet gikk dramatisk ned

Gjesdal kommune ble inspirert av hvordan Rishagen FUS-barnehage arbeidet med sykefravær. Etter at kommunen la om praksisen i barnehagene, gikk det egenmeldte fraværet ned med 30 prosent.

Publisert

Det holder ikke med en mail eller melding: Barnehageansatte i Gjesdal kommune må nå ringe til styrer dersom de er forhindret fra å møte på jobb. Etter at ordningen ble innført, har sykefraværet gått drastisk ned, skriver Gjesdalbuen (krever innlogging).

Gjesdal har åtte kommunale og fire private barnehager. En av de private er Rishagen FUS-barnehage, som nylig for andre år på rad mottok FUS-barnehagenes nærværsdiplom. 

– Hva har dere gjort for å knekke fraværskoden? 

– Vi velger for det første å vinkle det på nærvær, men utfallet blir det samme, sier Ida Martinussen i Rishagen FUS-barnehage til barnehage.no, og fortsetter: 

– Men svaret er tredelt: For det første har vi nærværspolicyen som FUS har utarbeidet. Den ligger i bunn og gir et godt grunnlag. For det andre har vi ansatte som forstår betydningen av rollen sin og jobben de gjør. Alle vet at de er uunnværlige. Det siste er at vi jobber mye med kultur og et godt arbeidsmiljø. Det skal være trivelig å komme på jobb, sier Martinussen. 

Hun leder en barnehage med i alt hundre barn og 30 ansatte. 

– I dag overrasket vi for eksempel alle de ansatte med en koselig hilsen på garderobeskapet da de kom på jobb. Vi er også opptatt av at vi skal gjøre hyggelige ting sammen utenom jobb, vi skal ikke bare ha gode relasjoner mens vi er i barnehagen.

– Det gjør kanskje terskelen for å bli hjemme høyere når man vet at gode venner får en tyngre dag på jobb? 

– Ja. Det å være et godt team handler om å ville hverandre vel, sier lederen. 

Lagde en beste praksis for barnehagene

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i norske kommunale barnehager koster arbeidsgiver og staten (Nav) anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året, ifølge KS.

I første kvartal i år var det legemeldte sykefraværet i kommunale barnehager 9,8 prosent på landsbasis. I Rogaland var tilsvarende tall 8,7 prosent.

I andre kvartal var det legemeldte sykefraværet i kommunale barnehager 8,4 prosent på landsbasis, 7,8 prosent i Rogaland. 

Siden 3. kvartal 2012 har det legemeldte sykefraværet vært lavere i private enn i offentlige barnehager. På det meste har forskjellen vært 1,3 prosentpoeng.

Kilde: Barnehagemonitor.no

For rundt et år siden ble hun invitert til en samling for kommunale ledere, blant dem styrere og rektorer, for å dele erfaringene med å oppnå lavt sykefravær i barnehagen.

– Ida presenterte hvordan de i Rishagen hadde jobbet med dette. I etterkant valgte vi, i samarbeid med styrerne, å lage oss en beste praksis for barnehagene i kommunen, sier barnehagesjef Rannveig Eriksen i Gjesdal kommune til Gjesdalbuen.

Den handler blant annet om at de ansatte skal gi direkte beskjed til styrer dersom de ikke kan gå på jobb. De ansatte skal ringe til styrer. Det gis ikke anledning til å sende sms eller epost.

– Da jeg ble invitert, presenterte jeg nærværspolicyen til FUS. Det er den ytre rammen. Men jeg snakket også om det å være tett på som leder. Da må man tørre å snakke om det som er vanskelig, og sykefravær har tradisjonelt vært litt «elefanten i rommet». Jeg er opptatt av at det er et tema det skal være normalt å snakke om, sier Martinussen, og legger til:

– Det som er fokus i en slik samtale, er restarbeidsevnen - ikke at jeg som leder skal vurdere om den ansatte skal komme på jobb eller ikke. Vi vil undersøke om det er et mulighetsrom for å få til noe selv om den ansatte er syk. Samtidig er det en god anledning til å få vist omsorg.

Også i kommunen har terskelen for å snakke om sykefravær blitt lavere, ifølge barnehagesjefen: 

– I Gjesdal er det lov å utfordre hverandre og stille spørsmål. De ansatte er i forkant orientert om de spørsmålene vi kommer til å stille. Samtidig er det en grense for hvor langt vi skal gå inn i disse tingene. Vi må balansere hvor tett vi går på de ansatte, men også løfte opp viktigheten av å være til stede. Jeg mener at disse spørsmålene som styrerne stiller de ansatte er helt kurante, og ikke går over noen grenser. Jeg har heller ikke fått noen reaksjoner på dette, sier Eriksen.

Godt samarbeid

Ida Martinussen opplever at kommunen har vært både lydhør og åpen på innspill fra den private barnehagen. 

– Jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger, og opplevde at de ble inspirert. 

I diplomet barnehagen fikk utdelt for andre gang, står det blant annet: Nærvær i FUS-barnehagene har et høyt fokus. Alle FUS-barnehagene beveger seg mot målet vårt om et nærvær på 95,5 prosent i 2021. Rishagen FUS-barnehage har etablert et høyt nærvær i barnehagen. I barnehageåret 2017/18 har barnehagen hatt et gjennomsnittlig nærvær på over 94 prosent. (...) Forskning viser at høyt nærvær gir bedre arbeidsmiljø og bidrar positivt til barns utvikling gjennom økt tilstedeværelse av medarbeidere som kjenner barna godt, Dermed får barnehagen mulighet til å gjennomføre pedagogiske planer, bygge sterke relasjoner til barna og virkelig gjøre en forskjell for hert enkelt barn.

Kommunalsjef for oppvekst Jone Haarr understreker at kommunen både har høyt fokus på nærvær - og samarbeid og innovasjon. 

– Vi jobber tett sammen, uavhengig av om det er snakk om kommunale eller private barnehager. De er en del av fellesskapet som skal ta vare på de samme barna. Når vi ser at det gjøres veldig godt arbeid i en av de private barnehagene, så lar vi oss inspirere. Vi tenker hele veien fordbedringsarbeid, og om det er noe vi kan standardisere for å gjøre oss bedre, sier han. 

Mål: Under 6 prosent

Gjesdal kommune som helhet har som mål at sykefraværet skal ned til under seks prosent. 

Oppvekstsjefen har tallene hengende på ei tavle på kommunehuset. Grønne, gule og røde kolonner viser det samme: I første og andre kvartal i fjor var sykefraværet på henholdsvis 8,9 og 6,9 prosent i barnehagene. I første og andre kvartal i år var det sunket til 7,1 og 6,7 prosent. 

Og: Fra mars til juli 2019 har barnehagene hatt en nedgang på egenmeldt fravær på litt over 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

– Nå er jo dette en prøveperiode, og vi skal være litt forsiktige med å dra for klare konklusjoner. Men det tyder på at det har hatt en positiv effekt å standardisere denne måten å jobbe med nærvær i barnehagene på, sier Haarr, som samtidig merker seg at i august var fraværet nede i tre prosent.  

SAMTALE VED SYKEFRAVÆR

DISSE SPØRSMÅLENE FÅR DE ANSATTE NÅR DE RINGER SIN LEDER VED SYKDOM: 

– Hvor lenge regner du med å være borte fra arbeidet? Gjelder det hele dagen?

– Er det tilrettelegginger vi kan gjøre for at du kan komme på deler av din arbeidsdag?

– Er det noe arbeid som du kan gjøre hjemmefra?

– Er det viktige beskjeder/informasjon som jeg eller andre på avdelingen bør kjenne til som gjelder din arbeidsdag?

– Er det andre konsekvenser for våre brukere at du er borte?

– Er det forhold på arbeidet som er årsaken til at du er borte fra arbeid?

Han er ikke i tvil om hvorfor det er så viktig å sate på nærvær nettopp i barnehagene; en sektor der sykefraværet er høyt.

– Etter min mening er det alvorlig at en voksen er borte fra barnehagen. Jo større nærvær, jo bedre kvalitet er det i barnehagen. Barna, og særlig de små, har så stort behov for trygge rammer og tilstedeværende voksne. 

Powered by Labrador CMS