Torsdag ble Studiebarometeret 2020 lagt frem.
Torsdag ble Studiebarometeret 2020 lagt frem.

Studiebarometeret: Mer ensomhet og dårligere faglig utbytte under pandemien

Syv av ti studenter som ikke hadde noe nettbasert undervisning før 12. mars mener de har fått dårligere faglig utbytte etter å ha gått over til digital undervisning. Blant barnehagelærerstudentene mener åtte av ti at dette er tilfellet.

Publisert Sist oppdatert

Drøyt 30 000 studenter har svart på den årlige undersøkelsen Studiebarometeret som undersøker opplevd studiekvalitet.

«På tross av at koronapandemien medførte betydelige endringer i 2020, viser resultatene at norske studenter overordnet sett er fornøyde med studieprogrammet de går på. Sammenlignet med forrige runde av Studiebarometeret i 2019 er det en nedgang i 2020, men denne nedgangen er forholdsvis liten» heter det i rapporten.

En del av forklaringen på at endringene i mange tilfeller er forholdsvis små, kan være at studentene innledningsvis blir bedt om å svare på bakgrunn av opplevelsene sine hittil i studieprogrammet, påpekes det i rapporten.

Barnehagelærerstudentene

Undersøkelsen viser at gjennomsnittsskåren for overordnet tilfredshet blant de drøyt 1 200 barnehagelærerstudentene som har svart på undersøkelsen, er 4,0 (samme som snittet for alle utdanningstypene).

Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.

Ifølge undersøkelsen får barnehagelærerutdanningene høyest skår av studentene på spørsmål som har å gjøre med vurderingsformer på studieprogrammet (4,0), forventninger som stilles til studentene (3,8) og praksis (3,8). Minst fornøyd er barnehagelærerstudentene med bruken av digitale verktøy (3,0) og organiseringen av studieprogrammet (3,2).

Mer ensomme

I tillegg til spørsmål som går igjen i Studiebarometeret hvert år, har studentene denne gangen fått egne spørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket studielivet, både faglig og sosialt.

Rundt halvparten av de totalt 30 000 studentene som har svart på undersøkelsen sier at de har følt seg mer ensomme etter 12. mars. Nesten fire av fem er enige i at de savner det sosiale studiemiljøet de hadde før nedstengingen.

– I nesten et år har studentene fulgt undervisningen via PC-skjermen på hybelen. Når rundt halvparten nå sier de har vært mer ensomme er det et tydelig signal om at de så raskt som mulig trenger å komme tilbake til en mer normal studiehverdag, sier Kristin Vinje i en pressemelding. Hun er direktør i NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen som har hatt hovedansvaret for gjennomføringen og analysen av undersøkelsen.

Seks av ti studenter opplevde også at studiemotivasjonen ble lavere i perioden etter 12. mars.

Synes nettundervisning er mindre motiverende

70 prosent av studentene oppgir at de ikke hadde noe nettbasert undervisning før nedstengningen. Disse studentene ble spurt om hvordan de opplevde det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars og resten av vårsemesteret, sammenlignet med vanlig undervisning før 12. mars.

Syv av ti mener at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltak. Blant barnehagelærerstudentene som oppga at de ikke hadde noe nettbasert undervisning før 12. mars, opplever rundt 80 prosent å ha fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen.

Omtrent syv av ti synes undervisning på nett er mindre motiverende.

Blant studentene som ikke hadde nettbasert undervisning før 12. mars oppgir flertallet at undervisningstilbudet ble noe eller betydelig redusert etter innføringen av smitteverntiltak. 45 prosent mener det var noe redusert og 26 prosent mener det var betydelig redusert. 29 prosent oppgir at undervisningstilbudet var like stort etter 12. mars.

Barnehagelærerutdanningen er en av utdanningstypene med høyest andel studenter som oppgir at undervisningstilbudet ble betydelig redusert etter innføringen av smitteverntiltak (om lag 40 prosent svarer dette).

Utfordringer med hjemmekontor

I undersøkelsen oppgir seks av ti studenter at de ikke har en fullgod arbeidsplass hjemme.

– Det kan tyde på at mange studenter er avhengig av lesesal eller andre tilbud. Ikke alle bor slik at hjemmekontor fungerer for dem. Dette ser ut til å være tilfelle spesielt for studenter, sier forsker Elisabeth Hovdhaugen ved NIFU i pressemeldingen. NIFU har sammen med NOKUT hatt ansvar for å utforme spørsmålene om hvordan koronapandemien påvirket studentene våren 2020.

Likevel har nesten halvparten av studentene blitt mer positive til nettbasert undervisning, men 72 prosent mener også at fysiske møter er nødvendig for læring.

Flertallet tror de vil gjennomføre som planlagt

På spørsmålet: «Tror du at du på grunn av endringene i undervisning etter 12. mars og resten av vårsemesteret vil komme til å bli forsinket i studiet?» svarer 64 prosent av studentene nei. Seks prosent svarer at de tror de vil bli forsinket med et semester eller mer, mens ni prosent tror de vil bli forsinket med mindre enn et semester.

– Det har vært et skikkelig kjipt år for mange studenter så jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Derfor er jeg veldig glad for at flertallet av studentene tror de kommer til å gjennomføre utdanningen deres som planlagt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

Brukte nesten like mye tid på studiene

Resultatene fra Studiebarometeret 2020 viser studentene har brukt omtrent like mye tid samlet på studier i år som i tidligere år.

«Vi ser en markant nedgang i tiden brukt på organiserte læringsaktiviteter. Dette må ses i sammenheng med at mange studenter oppgir at undervisningstilbudet ble redusert. Samtidig ser vi at tiden studentene oppgir å bruke på egenstudier økte i 2020. I sum er det altså slik at den økte tiden brukt på egenstudier er svært nære å veie opp for den reduserte tiden brukt på organiserte læringsaktiviteter» opplyses det i rapporten.

I alt bruker heltidsstudenter i snitt 33,9 timer i uka på studiene. Barnehagelærerstudentene ligger noe under gjennomsnittet, med en total faglig tidsbruk på 30,5 timer per uke.

Les rapporten her.

Om undersøkelsen:

  • Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Undersøkelsen ble gjennomført for åttende gang høsten 2020.
  • Målgruppen for Studiebarometeret er andreårsstudenter på bachelor- og masterprogrammer samt andre- og femteårsstudenter på integrerte mastergradsutdanninger med en varighet på fem eller seks år.
  • Om lag 30 000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 44.
  • Undersøkelsen dekker ca. 1 800 studieprogram på så godt som alle norske universiteter og høyskoler.
  • I Studiebarometeret 2020 ble en betydelig del av spørreskjemaet satt av til spørsmål som handler konkret om koronasituasjonen. Spørsmålene gjaldt primært situasjonen i vårsemesteret 2020. Disse spørsmålene ble utviklet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i samarbeid med NOKUT. Spørsmålene vil inngå i NIFUs samlede undersøkelse om koronapandemiens konsekvenser, som legges frem i mars 2021.

    (Kilde: NOKUT)
Powered by Labrador CMS