Bjørnar Moxnes ville vite hvilke konspirasjonsteorier kunnskapsministeren mente eksisterte rundt barnehagesektoren.
Bjørnar Moxnes ville vite hvilke konspirasjonsteorier kunnskapsministeren mente eksisterte rundt barnehagesektoren.

Stilte statsråden spørsmål om konspirasjonsteorier

Bjørnar Moxnes ville vite hvilke konspirasjonsteorier statsråden mente fantes rundt barnehagedriften. Nå har han fått svar. 

Publisert

 Det var i forbindelse med interpellasjonsdebatten om kommersialiseringen av barnehagesektoren at statsråden uttalte at et av forslagene som var sendt på høring, i forbindelse med den nye barnehageloven, var å opprette et nasjonalt tilsyn som skulle se på de økonomiske forholdene i private barnehager. Statsråden var klar på at det i dag føres for lite tilsyn, og hun mente at noe av årsaken var dette var en kompleks og tidkrevende oppgave som krevde mye ressurser i kommunene.

– Dette vil føre til et bedre og mer effektivt tilsyn med private aktører, sånn at vi får mer informasjon om at det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen faktisk brukes på barna – og kanskje noen av konspirasjonsteoriene rundt barnehagedriften også kan avlives, sa hun.

Ville ha eksempler

Uttalelsen fikk Bjørnar Moxnes (R) til å sende inn et skriftlig spørsmål til statsråden:

– Hva slags konspirasjonsteorier mener statsråden at finnes rundt barnehagedrift, hvem mener statsråden at står bak det, og kan statsråden vise til konkrete eksempler på spredning av slike teorier?

Nå har Moxnes fått svar:

– Utviklingen av den private delen av barnehagesektoren har tidvis blitt fremstilt overveiende negativt, hvor det hevdes at eiere av private barnehager utelukkende er velferdsprofitører som tar ut store verdier fra barnehagesektoren. Dette er en svært uheldig fremstilling av viktige bidragsytere i barnehagesektoren. Samtidig er jeg klar over at vi har behov for mer og bedre informasjon om bruken av de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen hos de private barnehagene. Jeg mener et mer effektiv tilsyn med private aktører vil vise at den negative fremstillingen ikke er representativ for sektoren som helhet, svarer blant annet Trine Skei Grande (V).

Du kan lese hele svaret her (ekstern lenke)

Ny lov

Det er fremdeles knyttet spenning til hva regjeringens forslag til ny barnehagelov vil inneholde når lovproposisjonen oversendes Stortinget. En fremleggelse har vært varslet i lang tid, og den skulle egentlig vært lagt fram i løpet av høsten 2019. 

Nå er signalene at loven vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av våren 2020.

– I arbeidet med denne lovproposisjonen har departementet vært opptatt av å få et bredt kunnskapsgrunnlag om den private delen av barnehagesektoren, og mottatt i alt 10 ulike rapporter. Dette gir oss et godt grunnlag for å utvikle sektoren videre.

Powered by Labrador CMS