Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram statsbudsjettet mandag morgen. Her fra et tidligere barnehagebesøk.
Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram statsbudsjettet mandag morgen. Her fra et tidligere barnehagebesøk.

Her er budsjettet for barnehage i 2020

Regjeringen trapper ned overgangsordningen for bemanningsnormen i barnehage, og maksprisen økes. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram klokka 10 mandag formiddag.

Publisert Sist oppdatert

Finansminister Siv Jensen (Frp) la mandag formiddag fram regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

Noen av punktene som berører barnehagesektoren er:

 • Fra høsten 2019 er også toåringer fra familier med lav inntekt inkludert i ordningen med gratis kjernetid i barnehage. Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å dekke helårseffekten av at toåringene er inkludert i ordningen.
 • Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 kroner fra 1. august 2020.
 • Regjeringen viderefører ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574 750 kr ha rett til redusert foreldrebetaling.
 • Økt makspris for foreldrebetaling med 95 kroner (fra 3040 til 3135 kroner pr måned)
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak, samt å videreføre tiltaket om gratis kjernetid i barnehage for ettåringer i asylmottak som ble vedtatt da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 2019.
 • Regjeringen foreslår å bruke 430 millioner kroner i 2020 til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i barnehagene. Om lag 190 millioner kroner vil gå til den regionale ordninga for kompetansetiltak.
 • Regjeringen foreslår å trappe ned overgangsordningen med tilskuddet til bemanningsnormen i barnehagen til 111,2 millioner kroner i 2020.
 • I statsbudsjettet for 2019 ble det satt av 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak i barnehagene i utsatte bydeler. Statistikken viser at barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn har økt hvert år, og departementet foreslår å omprioritere disse midlene til andre tiltak.
 • Regjeringen vil videreføre 10,3 millioner kroner til arbeidet mot mobbing og et godt barnehagemiljø.
 • Det foreslåes også å videreføre 4,2 millioner kroner i stimuleringsmidler til veiledning av nyutdannede nyansatte lærere i barnehage og skoler. Dette kan universiteter og høgskoler søke om å få.
 • Regjeringen foreslår også å videreføre tilskudd til svømming i barnehagen. For 2020 er det satt av 70 millioner kroner på denne posten.

 

Bemanningsnorm

Regjeringen foreslår å trappe ned overgangsordningen med tilskuddet til bemanningsnormen i barnehagen i 2020. Det er satt av 111,2 millioner kroner på posten i 2020.

Regjeringen skriver at det har vært en stor reduksjon i tallet på kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen i kommunale barnehager. Siden driftstilskuddet til private barnehager baserer seg på kostnader to år før tilskuddsåret, vil driftstilskuddet for 2020 bli basert på kommunale regnskapstall fra 2018.

- Økningen i tallet på kommuner som innfrir bemanningsnormen, vil derfor redusere behovet for ekstra kompensasjon for private barnehager i 2020, siden kommunenes bemanning i 2018 vil bli reflektert i det ordinære driftstilskuddet til private barnehager, heter det.

Tilskuddsordningen er i 2020 inne i sitt siste år, og departementet mener det er fornuftig å gradvis redusere tilskuddet for 2020, før utfasingen i 2021. Departementet foreslår at tilskuddet i 2020 bare går til små private barnehager.

Regjeringen åpner også for at fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager som ikke er en del av et større konsern, dersom barnehagene får økonomiske problem som følge av bemanningsnormen

Foreldrebetaling

Regjeringen foreslår at maksprisen for et ordinært heltidstilbud settes til 3.135 kroner fra 1. januar 2020. Samtidig foreslås det å videreføre det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling. Det vil si at ingen familier må betale mer enn seks prosent av samla skattbar inntekt for en barnehageplass, da med maksprisen som øvre grense. Det
betyr at alle husstander med en samlet skattbar inntekt på under 574 759 kroner vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalinga fra 1. januar 2020.

Nasjonalt tilsyn

Regjeringen jobber med forslag til ny barnehagelov. I forbindelse med dette ønsker de å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn som skal legges til Utdanningsdirektoratets eksisterende lokalisering i Molde. Regjeringen setter av 10 millioner kroner til etableringen av den nye enheten fra høsten 2020.

Powered by Labrador CMS