Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier Fylkesmennene står fritt til å fordele skjønnsrammen slik de mener er mest hensiktsmessig gitt forholdene i eget fylke. Dette er innenfor det handlingsrommet fylkesmennene er gitt i denne saken.
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier Fylkesmennene står fritt til å fordele skjønnsrammen slik de mener er mest hensiktsmessig gitt forholdene i eget fylke. Dette er innenfor det handlingsrommet fylkesmennene er gitt i denne saken.

Regjeringens sikkerhetsventil praktiseres ulikt – statsråden forventer at kommunene stiller opp for barnehagene

Regjeringen åpnet for at private barnehager skulle kunne få skjønnsmidler hvis bemanningsnormen innebærer at en privat barnehage får økonomiske problemer. I Vestland vil ikke Fylkesmannen se på søknadene fra barnehagene, de vil ikke prioritere midler til dette. Statsråden forventer at kommunene stiller opp for barnehagene. 

Publisert

Barnehage.nos kartlegging viser at praksisen blant landets fylkesmenn varierer. I Vestland vil de ikke prioritere å behandle søknader fra barnehager, mens Fylkesmannen i Oslo og Viken har lagt opp til en søknadsprosess med tydelige vilkår.

Du kan lese om barnehage.nos kartlegging her.

Barnehage.no har via Kunnskapsdepartementet stilt Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby en rekke spørsmål knyttet til den forskjellige praksisen knyttet til sikkerhetsventilen hennes forgjenger Jan Tore Sanner lanserte. Det er imidlertid kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som svarer.

Astrup er klar på at vi er helt avhengige av både kommunale og private barnehager for at alle barn i Norge skal få et godt barnehagetilbud.

– Derfor har vi lovfestet at kommunene skal behandle private barnehager økonomisk likeverdig med kommunale barnehager. I forbindelse med koronapandemien har vi oppfordret kommunene til å gi private barnehager økte tilskudd som skal dekke de ekstraordinære kostnadene barnehagene opplever nå, skriver han i en epost til barnehage.no

Astrup fortsetter:

– Så har vi åpnet for at fylkesmannen, etter søknad fra kommunene, i særlige tilfeller kan dele ut skjønnsmidler til private og ideelle barnehager. Intensjonen var at muligheten til å kunne søke om skjønnsmidler skulle sees i sammenheng med det øremerkede tilskuddet private barnehager fikk til oppfølging av barnehagenormen. Denne ordningen er beregnet for helt spesielle tilfeller, for eksempel små barnehager som kommer økonomiske problemer på grunn av bemanningsnormen.

– Hva tenker statsråden om den variable praksisen som barnehage.nos kartlegging har vist?

– Siden tildelingen er basert på skjønn, vil det selvsagt variere mellom fylkesmennene hvordan de praktiserer ordningen. Fylkesmennene sitter tett på kommunene, kjenner de lokale forholdene godt og er derfor godt i stand til å foreta helhetlige vurderinger av kommunenes økonomiske situasjon. Det viktigste for meg er at de private barnehagene, totalt sett, er i stand til å levere et godt barnehagetilbud.

– Vil statsråden foreta seg noe for å sikre en mer lik praktisering av behandlingen av søknader?

–Jeg vil ikke instruere fylkesmennene til å endre sin praksis. Tildelingen av skjønnsmidlene er delegert til fylkesmannsembetene, og alt i alt opplever jeg at de utøver sitt lokale skjønn på en god måte.

– Hva ønsker statsråden å si til barnehagene i Vestland som har bedt kommunene søke for dem, men hvor de får tilbakemelding at Fylkesmannen ikke vil se på søknadene?

–  Fylkesmennene står fritt til å fordele skjønnsrammen slik de mener er mest hensiktsmessig gitt forholdene i eget fylke. Dette er innenfor det handlingsrommet fylkesmennene er gitt i denne saken. Til barnehagene i Vestland vil jeg si at jeg forventer at kommunene stiller opp for dem, også under koronakrisen.

Powered by Labrador CMS