Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal har lagt fram forslag om å forby hijab-bruk i barnehage og skole. Her er Siv Jensen i forbindelse med et tidligere barnehagebesøk.
Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal har lagt fram forslag om å forby hijab-bruk i barnehage og skole. Her er Siv Jensen i forbindelse med et tidligere barnehagebesøk.

Vil ha nasjonalt forbud mot bruk av hijab i barnehage og grunnskolen

8. mars fremmet representanter fra Fremskrittspartiet forslag om at Hijab skal forbys i barnehager og skoler.

Publisert

Det er stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal som har fremmet forslaget som har ordlyden:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i barnehage og i grunnskolen.»

Representantene er klare på at de ikke ønsker et generelt forbud mot hijab, da selvbestemmelsesretten står sterkt i Norge.

– Forslagsstillerne mener et slikt drastisk tiltak, der staten går inn og regulerer folks klesplagg, vil være uproposjonalt og unødig inngripende overfor innbyggerne. Imidlertid tilsier både de verdier hijaben representerer, og de praktiske hindringene plagget medfører for integreringsprosessen, at spørsmålet om et forbud stiller seg annerledes hva gjelder barn og ungdom, heter det i forslaget.

Foreldrenes valg

Representantene mener videre at ingen små barn er i stand til å ta stilling til bruk av hijab på egen hånd.

– Det er et valg deres foreldre tar på deres vegne, ut fra et ønske om kontroll og forming av barnas identitet i tråd med skikker og religion. For jentene som blir påtvunget bruk av hijab fra ung alder, er et forbud eneste mulighet for å sikre deres grunnleggende rett til å kunne bestemme over eget liv og bli likestilt med andre jevnaldrende barn.

Videre skriver representantene:

– Barnehijaben skaper et kunstig skille mellom barn på grunnlag av religion og kjønn. En slik segregering av barn er et brudd på idealet om at jenter og gutter, uavhengig av etnisitet og religion, er likestilte i Norge. Et forbud mot barnehijab i barnehage og grunnskole vil sikre likestilling og bidra til at alle barn i Norge får samme rett og mulighet til utfoldelse og utvikling. Et slikt forbud er et viktig bidrag for å sikre barns universelle rettigheter i Norge.

Ikke nytt

At Fremskrittspartiet problematiserer bruk av hijab er ikke nytt. Ei heller at de ønsker å forby bruk i barnehage og grunnskolen. Det kom blant annet fram da den nye integreringsloven, som begynte å gjelde fra 1. januar i år, ble behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen. Der hevdet representanten Jon Engen-Helgheim og Helge André Njåstad følgende:

– Siden hijab skal gjøre kvinner mer «ærbare» og bidra til å unngå seksuell oppmerksomhet, kan det hevdes at barnehijab er seksualisering av små jenter.

Et argument som for øvrig også brukes i representantforslaget.

I 2017 tok Sylvi Listhaug, som da var innvandrings- og integreringsminister, til orde for å forby hijab i skolen. Det ble imidlertid ikke fremmet forslag i Stortinget.

Men i 2010 fremmet Fremskrittspartiet et forslag om å forby hijab. Den gang ønsket representantene Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne og Tord Lien å få med seg Stortinget på å forby hijab i barneskolen. Forslaget fikk kun støtte fra eget parti i Stortinget.

Da saken ble behandlet i det som den gang het kirke- utdannings- og forskningskomiteen, viste komiteens flertall blant annet til at lovavdelingen i Justisdepartementet hadde vurdert den prinsipielle siden av et generelt forbud mot hijab i skolen. Konklusjonen var at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

Hele tolkningsuttalelsen kan leses her. (ekstern lenke)

Forbud

Det eksisterer for øvrig allerede forbud mot bruk av enkelte hodeplagg i barnehagen. I 2018 vedtok Stortinget et forbud mot såkalte ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Regjeringen brukte da finlandshette og nikab som eksempel på ansiktsdekkende plagg. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. I tillegg er det unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr. Men, dette forbudet gjaldt ikke barna.

– Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder, skrev regjeringen i en pressemelding.

Du kan lese hele representantforslaget her. (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS