Alle opposisjonspartiene på Stortinget har nå lagt fram sine alternative budsjett
Alle opposisjonspartiene på Stortinget har nå lagt fram sine alternative budsjett

Slik vil partiene bruke penger på barnehagesektoren

Like sikkert som at regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett, kommer opposisjonspartiene med sine alternative budsjett. Her er oversikten over hva partiene vil gjøre med barnehagesektoren.

Publisert

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober. Det kan du lese mer om her. 

Ikke uventet ønsker opposisjonspartiene å prioritere noe annerledes. Her kommer en kort oversikt over prioriteringene til partiene i opposisjon.

Rødt

Rødt har kalt sitt alternative statsbudsjett for «Det er mulig 2020».

– Dette er et budsjett for mer rettferdighet, både i skattepolitikken, arbeidslivet og klimapolitikken, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes, da paritet la fram sitt alternative budsjett fredag 15. november.

Om barnehage kan vi blant annet lese:

"Rødt vil styrke fellesskapet også i barnehagesektoren, og ønsker på sikt at barnehage skal være gratis på linje med skole.

Rødt setter av penger til å starte denne velferdsreformen gjennom gradvis innfasing, årskull for årskull. Vi begynner med femåringene, så alle barn kan bli en del av et større fellesskap før de begynner på skolen. Rødt øker overføringene til kommunene med flere milliarder kroner, slik at de har økonomisk rom til å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene og råd til vikarer når det trengs. I tillegg bevilger vi midler til flere fagarbeidere i barnehage.

Maksprisen i norske barnehager har økt med 805 kroner pr. måned siden Solberg-regjeringa kom til makta. Denne gangen øker de den med 95 kroner. Rødt reverserer også regjeringas siste økning i maksprisen. Samtidig som foreldrene må betale mer for barnehageplass, insisterer regjeringa på at kommersielle aktører fortsatt skal få ta ut penger bevilget til barnehage i profitt. Rødt styrker derimot velferdstjenestene, ikke velferdsprofitørene."

Les hele Rødts alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

SV

SV ønsker i korte trekk å styrke pedagognormen, med krav om at minimum 50 prosent av alle de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning. Partiet har beregnet at dette vil koste 215 millioner kroner. De legger også inn 500 millioner kroner til å fullfinansiere bemanningsnormen. Samtidig setter partiet av 126,86 millioner kroner til å redusere maksprisen. 

Dette skriver partiet selv om barnehage:

"Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til  livslang læring og dannelse. Vi vil styrke kvaliteten i barnehagen, og gi alle barn mulighet til å ta del i den. Barn skal utforske, leke og lære. De skal vokse og utvikle seg sammen med andre. Derfor trenger de å ha stabile voksne rundt seg, med kompetanse om
barn og forståelse for barns behov.

Derfor fullfinansierer vi og styrker den nasjonale bemanningsnormen for barnehage slik Stortinget har vedtatt. Første steg i en slik
opptrapping vil være å stille krav om at minimum 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning og at minimum 25 prosent skal ha relevant fagbrev for arbeid med barn.

Alle barn skal få mulighet til å gå i barnehagen, uavhengig av foreldrenes inntekt.
Derfor reduserer vi maksimalprisen for foreldrebetalingen. I stedet for behovsprøving,
som både er byråkratisk og stigmatiserende, vil vi at barnehagen skal være billigst mulig for alle, og på sikt gjøres gratis. Når kontantstøtten fjernes, må det settes av penger til å bygge flere barnehageplasser."

Les hele SVs alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Arbeiderpartiet 

Arbeiderpartiet ønsker å redusere maksprisen med over 2000 kroner for ett barn, noe som tilsvarer en reduksjon til 2013-nivå, iberegnet alminnelig prisvekst. Dette har partiet satt av 229 millioner kroner til Partiet ønsker også at det skal opprettes 3200 flere barnehageplasser. 

Partiet setter av 160 millioner kroner til en bedre finansiering av bemanningsnormen. 
De beregner at 3200 flere barnehageplasser vil ha en kostnad på 331 millioner kroner.

De ønsker også en opptrapping til 50 prosent barnehagelærere, og setter av 40 millioner kroner til dette.

Partiet setter også av 10 millioner kroner til kvalitetstiltak i barnehagen mot de mest sårbare barna.

Partiet ønsker også å redusere tilskuddet til private barnehager med 1,5 prosent, noe som ifølge partiets beregninger utgjør 144 millioner kroner i innsparinger. Det at partiet ønsker å kutte i tilskudd til private barnehager er ikke noe nytt. I 2018-budsjettet foreslo partiet å kutte 300 millioner kroner, mens de foreslo å kutte 85 millioner kroner i 2019-budsjettet.

Dette er hva partiet selv skriver om barnehage:

"Høyreregjeringen har økt maksimalprisen i barnehagen hvert år for vanlige familier.
Arbeiderpartiet vil ha en forutsigbar barnehagepris for alle småbarnsfamilier. Derfor
foreslår vi at barnehageprisen reduseres med over 2.000 kr i året for ett barn, det tilsvarer en reduksjon til 2013-nivå innberegnet alminnelig prisvekst til 2019, og at det sikres søskenmoderasjonsordninger. Og at det gjennom områdesatsingen sikres gratis
kjernetid i barnehage for familier som trenger det.

Arbeiderpartiet foreslår at det opprettes 3200 flere barnehageplasser.

Nok trygge voksne med riktig kompetanse i barnehagen er viktig for alle barn. Høyreregjeringen vil ikke betale for bemanningsnormen de har innført i
barnehagen, og nå kutter de i tillegg i bevilgningene. Arbeiderpartiet vil ha flere
trygge voksne i barnehagene og støtter ikke regjeringens kutt til finanseringen av
bemanningsnormen."

Les hele Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier. Det setter de av 180 millioner kroner til.

Partiet ønsker også å øremerke 5 millioner kroner til forskning på mobbing i barnehage.

De ønsker også å øremerke 15 millioner kroner til arbeid mot mobbing i barnehage, mens én million kroner skal øremerkes til kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell erfaring og inkluderende praksis i barnehager.

Partiet ønsker også å sette av 272 millioner kroner til bemanningsnormen.

Partiet vil også sette av 323 millioner som sikrer alle barn født i desember barnehageplass når de fyller ett år.

"MDG styrker kommunenøkonomien betraktelig slik at foregangskommuner hvor MDG er med å styrer vil raskere nå MDGs mål om å øke til løpende opptak etter at barnet har fylt ett år for alle. (Helårsvirkningen i 2021 er anslått til 5,9 mrd. kroner. for
løpende opptak)", skriver partiet i sitt budsjettforslag.

Les hele MdGs alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Senterpartiet

Senterpartiet ønsker  å øke rammetilskuddet til kommunene, blant annet med 400 millioner kroner til å kompensere for bemanningsnorm. Pengene er ikke øremerket.

Dette skriver partiet om barnehage:

"Senterpartiet er positiv til innføringen av bemannings- og pedagognormen i barnehagene. For andre året på rad unnlater imidlertid regjeringens å dekke kommunenes merutgifter til økt bemanning. En sterkt underfinansiert barnehagesektor innebærer en risiko for kutt i andre velferdstjenester i kommunene og kvaliteten i barnehagene. Senterpartiet er bekymret for at underfinansieringen vil føre til flere oppkjøp, eller at barnehager blir avviklet dersom reformene ikke fullfinansieres. I vårt alternative budsjettforslag foreslås derfor en økning i rammeoverføringene til kommunene for blant annet å fullfinansiere
barnehagereformene og sikre god kvalitet i tilbudet, både i kommunale og private barnehager."

Les hele Senterpartiets alternative statsbudsjett her (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS