– Jeg er opptatt av at det skal være en rimelig balanse mellom å gi eierne frihet til å disponere frie midler slik de mener er best, og kommunens behov for å sikre stabile velferdstjenester til sine innbyggere, skriver kunnskapsminister Guri Melby i sitt svar.
– Jeg er opptatt av at det skal være en rimelig balanse mellom å gi eierne frihet til å disponere frie midler slik de mener er best, og kommunens behov for å sikre stabile velferdstjenester til sine innbyggere, skriver kunnskapsminister Guri Melby i sitt svar.

Melby: – Et sunnhetstegn at private barnehager har oppsparte midler

Kunnskapsministeren er klar på at private barnehager har behov for å ha årlige overskudd slik at barnehagen har en stabil og sunn økonomi over tid.

Publisert

Det er i forbindelse med et skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) at Melby slår fast dette.

Fagerås spurte statsråden om hva hun mente om at det er mulig med utlån til eierkonsern for å finansiere andre virksomheter, og hva statsråden hadde tenkt å foreta seg for «å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til de dem var ment for, barna i barnehagen?»

Krav

Melby svarer at barnehageloven med forskrifter stiller en rekke krav til driften av barnehagene, og at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal finansiere driften slik at lovens krav blir oppfylt.

– Det stilles krav om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal benyttes til godkjent barnehagevirksomhet, at transaksjoner med nærstående skal skje på markedsmessige vilkår, og at det benyttes tilstrekkelige ressurser på personalkostnader, skriver Melby.

Hun viser til at kravene i barnehageloven rammer inn at tilskudd og foreldrebetaling i all hovedsak skal benyttes til den godkjente driften.

– Etter dagens regelverk kan private barnehageeiere disponere overskuddet fritt, dersom de oppfyller lovens krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Eierne kan velge å betale ut overskuddet i utbytte, eller de kan tilbakeføre overskuddet til virksomheten. Dersom overskuddet tilbakeføres til egenkapitalen til barnehagen, kan disse midlene for eksempel brukes til å dekke ulike typer kostnader eller investeringer i barnehagen de kommende årene, skriver Melby, og forsetter:

– Private barnehager har behov for å ha årlige overskudd slik at barnehagen har en stabil og sunn økonomi over tid. Jeg mener derfor at det som et utgangspunkt er et sunnhetstegn at private barnehager har oppsparte midler som de velger å plassere i bankinnskudd mv.

Kan investeres

Melby peker på at det ikke er noen krav i regelverket om at opparbeidede midler i barnehagene ikke kan investeres i annen type virksomhet eller gis som lån til øvrige deler av virksomheten.

– Dersom eierne påtar seg for høy risiko i investeringer i aksjer, eiendom mv, øker dette virksomhetens konkursrisiko, og dermed også risikoen for at kommunen ikke klarer å oppfylle retten til plass. Dette vil ikke være gunstig for kommunen og kommunes innbyggere. I høringen av nye reguleringer for private barnehager, som ble sendt ut våren 2019, adresseres disse problemstillingene, og det drøftes ulike løsninger som vil kunne bidra til å redusere denne risikoen for kommunen, skriver hun.

Melby viser til lovarbeidet som pågår hvor departementet jobber med å følge opp høringsforslagene som har kommet inn.

– Jeg er opptatt av at det skal være en rimelig balanse mellom å gi eierne frihet til å disponere frie midler slik de mener er best, og kommunens behov for å sikre stabile velferdstjenester til sine innbyggere.

Powered by Labrador CMS