To barnehageopptak i året vil koste rundt to milliarder kroner, og løpende opptak rundt 5,7 milliarder kroner, viser beregninger fra Kunnskapdepartementet. Her er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø ved en tidligere anledning.

– Løpende barnehageopptak vil koste 5,7 milliarder kroner

Dersom regelverket endres slik at alle barn som er født mellom januar-juni og i desember får rett til plass fra måneden de fyller ett år samtidig som dagens rettighetsbestemmelser for barn født resten av året beholdes, anslår Kunnskapsdepartementet at det vil koste rundt 5,7 miilliarder kroner.

Publisert

Det skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i svar på et skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Hun spør: Hvor mange barn er det som ikke får barnehageplass ved fylte ett år, og som må vente på grunn av barnehageopptak og telletidspunkt, hva er estimert kostnad for løpende opptak eller for eksempel to barnehageopptak i året, og hvor er barrieren er for kommunene for å få det til?

I svaret fra kunnskapsministeren kommer det fram at:

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det var henholdsvis 1225 ettåringer med rett til plass og 383 ettåringer uten rett til plass som sto på venteliste til en barnehageplass ved utgangen av 2018. Den nasjonale statistikken sier imidlertid ikke noe om når barna på venteliste er født og hvor lenge de har ventet på plass.

I dag har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august rett til barnehageplass fra august samme år som barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

Dersom regelverket endres slik at alle barn som er født mellom januar-juni og i desember får rett til plass fra måneden de fyller ett år samtidig som dagens rettighetsbestemmelser for barn født resten av året beholdes, anslår Kunnskapsdepartementet at 24 500 barn vil ha behov for en barnehageplass fra måneden de fyller ett år. Dette anslaget forutsetter at andelen av barna i denne gruppen som vil etterspørre en barnehageplass er samme som den anslåtte andelen blant ettåringer som i dag har rett til plass. Kunnskapsdepartementet har tidligere anslått kostnaden ved en slik rettighetsutvidelse til om lag 5,7 mrd. kroner, står det i svaret fra Sanner.

Sanner viser også til tidligere beregninger av to barnehageopptak i året, der det viser seg at kostnaden vil bli rundt to milliarder kroner i året. 

I beregningene er det tatt høyde for at flere barn i barnehage vil medføre en reduksjon i utgiftene til kontantstøtte. Det er også tatt hensyn til tapte inntekter for kommunene og barnehagene i form av lavere foreldrebetaling fordi barnehagene må holde av plass fra begynnelsen av barnehageåret, men ikke vil motta foreldrebetaling for plassen før måneden barnet begynner i barnehagen. Kunnskapsdepartementet understreker at det er usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene.

Powered by Labrador CMS