Barnehage.no får kritikk av PFU

Saken ble behandlet av Pressens Faglige Utvalg i går. Her er uttalelsen.

Barnehage.no publiserte en reportasje med tittelen «Måtte stenge: Den aller siste dagen for Anna (4) i barnehagen». Reportasjen handlet om Gnist Trøa, en privat barnehage i Trondheim som ble pålagt stengt av tilsynsmyndigheten.

Klager er en privatperson. Hun har ikke selv barn i Gnist Trøa, men klager med samtykke fra en av foreldrene med barn i barnehagen. Klager mener et lite barn blir brukt til å fremstille barnehagen i et fordelaktig lys, og indirekte til å så tvil om tilsynsmyndighetens vurdering av barnehagen.

Klager mener at barnehage.no burde opplyst at nettstedet er eid av Private Barnehagers Landsforbund (PBL), siden PBL er barnehageeierens partshjelp i saken mot tilsynsmyndigheten. Klager stiller også spørsmål ved om barnehage.no i det hele tatt burde dekke Gnist Trøa-saken, grunnet sin kobling til den ene parten i saken.

 Videre mener klager at ingen motstemmer får komme til orde i reportasjen. Hun fremholder at det også er mange foreldre som har vært misfornøyde med barnehagen, og som har varslet om dårlige forhold, uten at dette kommer frem.

Barnehage.no avviser brudd på god presseskikk og mener at det å bruke enkeltmenneskers opplevelse for å fortelle en historie er en velkjent journalistisk metode. Redaksjonen viser til at barnehage.no har hatt løpende dekning av konflikten rundt Gnist Trøa, og at årsaken til stengningen er grundig kjent for leserne. Denne gangen ønsket redaksjonen å fortelle historien til barna og de ansatte.

Redaksjonen klarer ikke å se at omtalen av barnet skulle medføre noen belastning for henne, hverken i dag eller i fremtiden.

Redaksjonen påpeker at det kommer tydelig frem på nettsidene deres at barnehage.no er eid av PBL, og viser til at PBL har en egen nettside med informasjon til medlemmene. En rekke andre publikasjoner i fagpressen har tilsvarende eierskap, og redaksjonen mener det ikke er vanlig praksis å merke enkeltsaker som angår eierne.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis påpeke at punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten slår fast at barn har et særskilt vern mot medieomtale som kan få negative konsekvenser for dem, både på kort og lengre sikt. Mediene plikter å foreta en selvstendig vurdering av disse konsekvensene, uavhengig av hva foresatte eller barnet gir samtykke til.

Samtidig må ikke VVP 4.8 tolkes slik at enhver omtale av barn er i strid med presseetikken, selv om bakteppet er en konflikt. PFU mener barnehage.no har tatt nødvendige hensyn til barnet i sin reportasje fra Gnist Trøa, og kan ikke se at omtalen vil være belastende for barnet, hverken nå eller i fremtiden.

I den påklagde reportasjen fra barnehagen er det i hovedsak de ansatte og foreldrenes syn som kommer frem, og samtlige er uenig i tilsynsmyndighetens stengning av barnehagen. Det refereres til grunnlaget for stengningen noen steder i teksten, men det er ingen som argumenterer for vedtaket om stengning. Likevel ser ikke utvalget at sentral faktainformasjon er utelatt. Mediene har rett til å velge vinkling, og det er heller ingen presseetisk plikt å få frem alle syn i en sak.

Utvalget følger ikke klagers argumentasjon om at barnehage.no ikke burde dekket Gnist Trøa-saken i det hele tatt, grunnet sin kobling til den ene part i saken.

Det er ikke presseetisk påkrevet at redaksjonene opplyser om eierskap i alle artikler som blir publisert. Men fordi PBL er direkte partshjelp i saken, mener utvalget at barnehage.no i dette tilfellet burde opplyst om at nettstedet har en eier som bistår den ene parten i konflikten. Det samme gjelder bruken av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som kilde. Senteret eies av PBL, og det burde vært gjort klart. Vær Varsom-plakatens 2.3 sier at mediene har en presseetisk forpliktelse til å være åpen om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet. Det er for å rydde av veien tvil om mediets integritet og uavhengighet, jf VVP 2.2. I dette tilfellet forsterker den ensidige vinklingen av reportasjen denne forpliktelsen.

Barnehage.no har opptrådt kritikkverdig på punkt 2.3 i VVP.

Oslo 26. august 2020

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik

Powered by Labrador CMS