Ansatte i offentlige barnehager får ny pensjon etter at regjeringen og oganisasjonene er blitt enige om ny pensjonsløsning.
Ansatte i offentlige barnehager får ny pensjon etter at regjeringen og oganisasjonene er blitt enige om ny pensjonsløsning.

Enige om pensjon i offentlig sektor

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Publisert

– Dette er en stor dag for alle offentlige ansatte som nå får en ny og fremtidsrettet pensjonsordning, men også for partene i arbeidslivet og regjeringen. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Nå blir det lønnsomt å jobbe lenger. Jeg ønsker særlig å takke partene i arbeidslivet for et godt samarbeid underveis i prosessen, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding. 

– Jeg er veldig glad for at vi i fellesskap har kommet fram til en god løsning for alle parter. Dette er et resultat av et godt trepartssamarbeid. Det har selvsagt vært uenigheter underveis, men vi har gjennom hele prosessen hatt en god og konstruktiv dialog, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i pressemeldingen.

Hovedpunkter i avtalen

Avtalen innebærer at:

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger.
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt.
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon.

I pressemeldingen fra regjeringen heter det

"Arbeidstakerne vil få gode pensjoner, med mulighet for tidlig uttak fra 62 år uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekt. Årlig pensjon vil øke jo senere den blir tatt ut. 

For arbeidsgiverne innebærer avtalen at offentlig sektor får mulighet for å rekruttere og beholde god arbeidskraft, og en pensjonsordning med forutsigbare kostnader."

– Den nye pensjonsløsningen er en gevinst for samfunnet. Den kommer oss alle til gode og bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn. Dette er ikke en reform for å spare penger. Dette er en reform for å tilpasse offentlige pensjoner til endringene som ellers er gjort i pensjonssystemet, sier arbeids- og sosialministeren.

Gjelder fra 1963-kullet

Den nye ordningen innføres fra 2020 og gjelder for dem som er født i 1963 eller senere. Alderspensjonen tjenes opp uavhengig av folketrygden. Det blir dermed ikke nødvendig å samordne pensjonen med folketrygden, slik det gjøres i dag. 

Pensjonen skal fortsatt være livsvarig og reguleres på samme måte som i folketrygden. AFP omdannes fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse etter mønster av AFP i privat sektor.

Powered by Labrador CMS