Storsatsing fra Stine Sofies Stiftelse og PBL: Vil hjelpe de sårbare barna

Stine Sofies Stiftelse og PBL inngår et samarbeid. Sammen vil de gi barnehagene den kompetansen de trenger for å kunne se og hjelpe de sårbare barna.

Publisert

 – Dette er viktig. Barnehagen den viktigste arenaen vi har for å fange opp barn som har utfordringer, og det er en viktig arena for å gi barna en trygg og god oppvekst. Nesten alle barn går i barnehagen, og det er et sted hvor man har tett kontakt med familien og foreldrene. Når vi vet at et sted mellom 10 og 20 prosent utsettes for en eller annen form for omsorgssvikt, er det utrolig viktig at ansatte i barnehagen vet hva de skal se etter og håndtere det, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, til barnehage.no

PBL har gjennomført en undersøkelse hos sine medlemsbarnehager. 80 prosent har svart

at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å oppdage barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, og 98 prosent mener det er viktig å øke kompetansen om vold og seksuelle overgrep mot barn. 88 prosent av de spurte ønsket at minst én ansatt i barnehagen får styrket kompetansen for å se barn som utsettes for vold og overgrep. Og nettopp derfor ønsker de nå å lansere «Barnas verneombud».

Dette har vært en av mine hjertesaker hele livet.

Anne Lindboe, Administrerende direktør PBL

– Vi sendte ut undersøkelsen for å kartlegge behovet i våre medlemsbarnehager, og tilbakemeldingen er klar på at barnehagene ønsker å lære mer om temaet. Den største utfordringen er ikke at de ikke vet hva de skal gjøre, men hvordan de skal gjøre det i praksis.

Kompetanse

Målet på kort sikt er at alle PBLs medlemsbarnehager skal få en ansatt som får en ekstra kompetanseheving for å kunne se de sårbare barna. De skal bli trygge på å snakke om, se og avdekke vold og overgrep mot barn. Og ikke minst skal den ansatte være en ressursperson i barnehagen, for barna, kolleger og foreldrene.

 – Vi starter med en pilot med noen private og kommunale barnehager. Etter hvert er målet at alle barnehager i landet, private og kommunale, skal få på plass et eget «Barnas verneombud», sier Lindboe.

Samarbeid

Stine Sofies Stiftelse skal være med på å styrke den ansattes handlingskompetanse, gjennom nettopp programmet «Styrk handlingskompetansen».

Rammeplanen om temaet

«Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.»

– Vi har i løpet av en periode jobbet med å utvikle et program som foreløpig heter «Styrk Handlingskompetansen». Dette er et program som i utgangspunktet ikke hadde noe med PBL å gjøre. Vi har lenge hatt et godt forhold til PBL, og da vi startet med å se på hvordan vi kunne få dette ut til barnehagene, begynte vi å snakke med Anne (Lindboe, journ.anm.) og Kari (Vold Jensen, journ.anm.). De fortalte om deres prosjekt, «Barnas verneombud», og da så vi at det her var muligheter for å gjøre noe sammen. Vi ser at «Barnas verneombud», og «Styrk Handlingskompetansen», går sammen som hånd i hanske, sier Ole Morten Glastad Mouridsen i Stine Sofies stiftelse.

Landsmøtet

Mandag og tirsdag går PBLs landsmøte av stabelen. Der skal delegatene blant annet ta stilling til ny strategiplan for de neste årene. I forslaget som delegatene skal ta stilling til heter det at PBL blant annet skal arbeide for sårbare barn i barnehagene.

«De første årene er de viktigste i et barns liv når det gjelder hjernens utvikling. Måten vi omgås barn på, og de erfaringene vi gir barnet, har stor betydning for barnets følelsesmessige utvikling og evne til å lære. En god start er avgjørende for hvordan barnet vil fungere senere i livet. Dessverre er det ikke alle barn som vokser opp under gode forhold, blant disse finner vi de mest sårbare barna.

PBLs medlemsbarnehager utgjør en vesentlig del av barnehagetilbudet og sammen har vi en unik mulighet til å hjelpe disse barna. Barnehagen skal bidra til at alle barn får en god start i livet.

PBLs hovedsatsing de neste to årene blir å legge til rette for at alle medlemsbarnehager er trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Gjeldende regjeringserklæring sier at: Gode barnehager er aller viktigst for de mest sårbare barna.»

Videre heter det:

«De minste barna har størst risiko for å utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Barnehagen er den viktigste arenaen for å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Det er derfor svært viktig at de ansatte i barnehagen har kompetanse til å se barn i risikosonen, og ikke minst at de har kompetanse til å handle. Det er viktig å snakke med barna om egen kropp og grensesetting. Vold, overgrep og omsorgssvikt må være en naturlig del av kommunikasjonen med foreldrene.

PBL skal:

  • bidra til at ansatte, barn og foreldre har kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner.
  • bidra til bevisstgjøring av pliktene som medlemsbarnehagene allerede har gjennom lov- og regelverk»

Anne Lindboe mener det er viktig at en arbeidsgiverorganisasjon som PBL tar ansvaret og bidrar til å øke kunnskapsnivået rundt temaet.

Barn er prisgitt at de ansatte er dyktige og gode nok til å gi barna som er utsatt, og trenger det aller mest, den nødvendige hjelpen.

Ole Morgen Glastad Mouridsen, Stine Sofies Stiftelse

 – Dette har vært en av mine hjertesaker hele livet, fra tiden som barnelege, barneombud og nå som direktør i PBL.  En av grunnene til at jeg ønsket å jobbe i PBL var at jeg så det fantastiske potensialet som ligger i å være en arbeidsgiverorganisasjon, og at vi vil spre kunnskap om temaer som kan bidra til å gi alle barn en god oppvekst.

Viktig

Ole Morten Glastad Mouridsen i Stine Sofies Stiftelse er tydelig på at det er et særdeles viktig arbeid som nå gjøres.

 – Vi har en tydelig statistikk på at mange barn blir utsatt for vold eller overgrep, og vi har

også statistikk på hvor mange overgrep blir oppdaget i barnehage og skole og andre plasser. Og de statistikkene harmonerer ikke. Det er mange barn som går under radaren, som vi ikke klarer å se eller hjelpe på et tidlig nok tidspunkt. Det må vi gjøre noe med.

Han er sier at hvis man får stoppet vold og overgrep på et tidlig tidspunkt, vil senskadene bli mindre enn hvis overgrepene får pågå i mange år.

 – Så vet vi at barnehageansatte er i en unik posisjon. En gjennomsnittlig 3-4-åring er rundt 50 prosent av sin våkne tid i barnehagen. De er like mye sammen med ansatte i barnehagene som med sine foreldre. Derfor tenker vi at barn er prisgitt at de ansatte er dyktige og gode nok til å gi barna som er utsatt, og trenger det aller mest, den nødvendige hjelpen.

Samarbeid

For Stine Sofies Stiftelse er samarbeidet med PBL utrolig viktig.

 – Vi har fagkompetansen, men hvis vi skulle rundt å snakke med alle enkeltstående private barnehager og kommuner, ville alle våre ressurser blitt brukt til å få kommunisert ut budskapet vårt. Samarbeidet med PBL gjør at vi kan komme raskt i gang med å lage en relativt stor pilot med mange barnehager. Vi ser også at PBL har god påvirkningskraft inn mot kommunene, sier Mouridsen.

Også PBL er glad for samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse

 – Det er kjempeviktig. Vi har ikke kompetansen eller muligheten til å utvikle dette programmet alene. Og vi er heldige at de vil være med å stå for den faglige utviklingen og innholdet med barnehagefaglige innspill fra oss, så står vi for distribusjonen og spredningen, sier Lindboe.

Miniseminar

Under PBLs landsmøtet er det også et eget miniseminar som belyser temaet vold og overgrep mot barn, og hvordan barnehagene kan forebygge og avdekke dette.

Der vil et eget ekspertpanel diskutere hvordan barnehagene kan bli enda bedre til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Panelet består av Anne Lindboe (PBL), Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse), Kristian Tangen (Kripos) og Helene Flood Aakvaag (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress).

Powered by Labrador CMS