Samiske barn fra Cizas Samisk barnehage i Oslo, feiret Samefolkets dag i Oslo Rådhus 6. februar 2013.
Samiske barn fra Cizas Samisk barnehage i Oslo, feiret Samefolkets dag i Oslo Rådhus 6. februar 2013.

Reagerer på kuttforslag til samisk barnehage

Både foreldre, Utdanningsforbundet og Norske Samers Riksforbund reagerer på forslaget om å kutte i i ledelsesressurs i den eneste samiske barnehagen på Østlandet. – Forslaget er primært økonomisk begrunnet, svarer bydelen. I morgen skal saken behandles politisk.

Publisert

Lisa Jåma, leder av samarbeidsutvalget i Samisk barnehage og Mikkel Berg-Nordlie fra Samisk Foreldrenettverk i Oslo og Omegn, skriver i Vårt Oslo at bydelsdirektøren i Bydel Grünerløkka har foreslått å kutte den delen av stillinga til lederen av Samisk barnehage som går til administrasjon (60 prosent). Arbeidet foreslås overført til lederen av Bellevue Gård barnehage.

I praksis medfører dette at Samisk barnehage i Oslo avvikles som en egen barnehage etter 33 års drift og at restene av den, to samiske avdelinger, blir plassert inn i en ordinær norskspråklig barnehage, skriver leder av Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, i et innlegg i Vårt Oslo

– Vanskelig sak for samiske barnefamilier

Med tittelen La Samisk barnehage leve uttrykker Jåma og Berg-Nordlie, på vegne av foreldrene, at saken er en av flere vanskelige saker for samiske barnefamilier i Oslo i 2019. Målt i penger er kuttet lite, men det vil skape store problemer og det vil være et stort tillitsbrudd fra Oslo kommune og byrådspartiene, skriver de to, og forteller også om bakgrunnen til barnehagen:

Samisk barnehage i Oslo er den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet. Dit sendes barn fra hele byen og omlandet. Barnehagen, som bærer det samiske navnet Cizáš (Spurven), ble stiftet i 1986. Barnehagen eies og driftes av Oslo kommune via Bydel Grünerløkka, men får også fast støtte fra Sametinget.

Den deler bygg med Bellevue Gård barnehage, en ordinær norsk barnehage, men drives som en helt selvstendig barnehage og har inne- og uteområder som er helt adskilt fra Bellevue Gård. Likevel er lederen på Samisk barnehage underordna lederen på Bellevue Gård barnehage.

I morgen skal budsjettforslaget til Bydel Günerløkka behandles. Der foreslås det å kutte den delen av stillingen til lederen av Samisk barnehage som går til administrasjon, 60 prosent, og overføre arbeidet til lederen for Bellevue Gård barnehage. 

– I praksis medfører dette at Samisk barnehage i Oslo avvikles som en egen barnehage etter 33 års drift og at restene av den, to samiske avdelinger, blir plassert inn i en ordinær norsk barnehage, skriver de to foreldrerepresentantene. 

– Nei, dette kan vi ikke se er en konsekvens. Den samiske barnehagen er også i dag samorganisert med en «ordinær norskspråklig barnehage» med felles styrer. Det er ikke nytt, sier avdelingsdirektør for tidlig innsats barn i Bydel Grünerløkka, Tone Thorsen til barnehage.no.

Må flytte midlertidig

I innlegget peker Jåma og Berg-Nordlie på betydningen barnehagen har for samiske barns mulighet til å bruke og lære samisk språk og kultur, og at leder er den som gjør jobben med blant annet å søke ekstramidler til språkrøkt og kulturopplæring - og frykter at denne oppgaven ikke blir ivaretatt hvis lederstillingen blir borte. 

De setter også kuttforslaget i sammenheng med en annen stor utfordring for barnehagen: Når Tøyenbadet, som ligger «ved dørstokken» til barnehagen, skal rives, må barna flyttes. Etter planen skal de 16 barna som i dag går i barnehagen flyttes i midlertidfige lokaler på Etterstad i ett og et halvt år mens rivingen pågår. 

– Men dette er langt vekk fra Bellevue Gård, der barnehagens leder liksom skal sitte hvis kuttet blir gjennomført. Og barna kommer til å dele uteområde med flere hundre andre unger, sånn at arbeidet med samisk språk vil bli mye mer krevende. Det er klart at i en sånn situasjon trenger barnehagen en egen leder, på stedet, som kan styre språkarbeidet, skriver Lise Jåma og Mikkel Berg-Nordlie. 

Støtte fra Utdanningsforbundet

De får støtte fra Utdanningsforbundet i Oslo: 

– Utdanningsforbundet Oslo håper at bydelspolitikerne vil lytte til Jåma og Berg-Nordlie og sikre fortsatt drift av den samiske barnehagen i Oslo. 

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre at alle samiske barn og elever i Norge har mulighet til å få sin opplæring med grunnlag i samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv. Det er i tråd med Grunnloven og internasjonale avtaler. Dette kuttforslaget truer samiske barns mulighet til å bruke og lære samisk språk og kultur.

Utdanningsforbundet mener også at alle barnehager bør ha en stedlig styrer. En stedlig styrer er viktig for det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen, skriver leder Aina Skjefstad Andersen i sitt innlegg i Vårt Oslo

Norske Samers Riksforbund reagerer

Også leder for Oslo Sameforening og sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Tor Gunnar Nystad reagerer. I en artikkel i samme avis sier han blant annet at det i FNs år for urfolksspråk tvert imot ville vært naturlig å øke satsinga på det samiske barnehagetilbudet i Oslo.

– I stedet får samiske barn og foreldre en skikkelig kjip julegave fra kommunen, på tampen av året hvor urfolks språk skal feires og styrkes.

Han trekker fram at Byrådspartiene AP, SV og MDG i sin byrådserklæring har slått fast at Oslo som hovedstad har en spesiell forpliktelse for samisk språk, kultur og identitet

– Nå må byrådspartiene følge opp sin egen erklæring og støtte opp om den samiske barnehagen. AP, SV og MDG vil ta sin egen erklæring på alvor og styrke, ikke svekke, det samiske barnehagetilbudet i Oslo, sier Nystad til Vårt Oslo, og peker samtidig på at Oslo kommune også bryter sin samarbeidsavtale med Sametinget - der de blant annet forplikter seg til å videreutvikle barnehagetilbudet for barn med samisk bakgrunn i Oslo. 

– Brukere av barnehagen er bekymret for hva kuttet vil bety både administrativt og for den faglige kvaliteten i en barnehage som allerede mangler folk og ressurser. Frykten er at barnehagen nå etter 33 år som den eneste samiske barnehagen på Østlandet, vil bli redusert til en samisk avdeling i en norsk barnehage, sier Nystad til Vårt Oslo.

– Er dere enige i at forslaget bryter med byrådserklæringen og samarbeidserklæringen med Sametinget?

– Nei, bydelen kan ikke se at en 60 prosent administrativt ansatt er avgjørende for å videreutvikle barnehagetilbudet til samiske barn i Oslo. Barnehagens pedagogiske bemanning har samisk språk- og kulturbakgrunn. Den samiske barnehagen vil bestå og bydelen ser ikke at forslaget er et brudd med byrådserklæringen, sier Tone Thorsen. 

– Alle steiner snus

Thorsen sier dette om bakgrunnen for forslaget om å kutte 60 prosent av stillingen: 

– Forslaget er primært økonomisk begrunnet. Den samiske barnehagen finansieres på samme måte som alle andre barnehager i Oslo utfra antall barn over og under tre år, pluss foreldrenes oppholdsbetaling. Barnehagen har fram til nå hatt en egen person ansatt til administrasjonsoppgaver i tillegg til å oppfylle kravene i bemanningsnormen med styrer og pedagogiske ledere. Dette er ikke vurdert nødvendig i en situasjon hvor «alle steiner snus». Barnehagen har i dag kun 16 barn og det vurderes ikke som nødvendig med egen administrativ stilling i tillegg til styrer og ped. lederressurser. Den administrative stillingen i Samisk barnehage kan ikke være styrer, da barnehagelovens utdanningskrav ikke oppfylles, sier Thorsen til barnehage.no. 

– Vil det ikke kunne gå utover tilbudet til barna hvis den samiske barnehagen ikke lenger skal ha en egen leder med spesialkompetanse innen drift av samisk barnehage?

– Den samiske barnehagen driftes i tråd med barnehagelovens krav til pedagognorm og styrerressurs. Den 60 prosents administrative stillingen er i tillegg til lovens krav og finansieres av bydelens egne midler. Bydelsdirektøren har ikke kunnet skjerme denne tilleggsressursen i en situasjon hvor bydelen må gjøre endringer for å tilpasse seg tildelt budsjettramme, suer Thorsen.

Powered by Labrador CMS