Hege Sevatdal sier det vil være urealistisk å tro at Oslo skal klare å fylle kravet om nok utdannete barnehagelærere uten dispensasjoner de nærmeste årene.
Hege Sevatdal sier det vil være urealistisk å tro at Oslo skal klare å fylle kravet om nok utdannete barnehagelærere uten dispensasjoner de nærmeste årene.

Oslo: – Får oversikt over antall dispensasjoner i løpet av august

I dag trer den innskjerpede pedagognormen i norske barnehager i kraft. Oslo er blant kommunene i landet der det er hardest kamp om barnehagelærerne.

Publisert

I mai i år kom det fram at det bare i de kommunale barnehagene i Oslo manglet rundt 500 barnehagelærere per 15. desember i fjor for å oppfylle kravene i den innskjerpede pedagognormen, som trer i kraft i dag. 

Ved sist måling var andelen pedagoger i snitt 38,2 prosent på landsbasis. Tallet for Oslo kommune var da 33,4 prosent. 

Klarer ikke å fylle kravet

Ifølge de nye kravene skal barnehagen ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. 

– Vi vil ikke kunne oppfylle pedagognormen innen 1. august, var beskjeden fra seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap da. 

– Hva er status per i dag når det gjelder antall pedagoger i de kommunale barnehagene i Oslo?

– Vi har ikke en oppdatert status per i dag. Vi vil i løpet av august be bydelene rapportere på hvor mange pedagoger som mangler både i de kommunale og de private barnehagene, og hvor mange søknader de har fått på dispensasjon og hvor mange som er innvilget, sier Sevatdal til barnehage.no nå.

Det er bydelene som behandler søknadene om dispensasjon fra pedagognormen. Dispensasjon kan gis inntil ett år av gangen, dersom særlige hensyn tilsier det. 

– Vi har vært helt klare overfor bydelene på at det må gjøres en helhetsvurdering  i den enkelte barnehage før en slik dispensasjon vil innvilges. Barnehageeier må synliggjøre at det foreligger særlige hensyn som kan begrunne en dispensasjon fra pedagognormen, dette gjelder både kommunale og private barnehager, sier Sevatdal. 

Vil ikke si opp ansatte

I vår kunne hun fortelle at kommunen - som både barnehageeier og tilsynsmyndighet - ikke har til hensikt å si opp assistenter og fagarbeidere for å oppfylle de skjerpede kravene i pedagognormen. 

Sevatdal forteller at det uansett ikke vil være behov for å si opp ansatte. 

– I 2017 sluttet det om lag 280 assistenter, fagarbeidere og lignende i de kommunale barnehagene i Oslo, og med en slik høy turnover vil det ikke ta lang tid før man er i mål med å innføre den nye normen. Bydelene er allerede godt i gang. Som et eksempel har bydel Nordstrand i 2017 og 2018 omgjort 26 stillinger til barnehagelærere, og bydel Grunerløkka har omgjort rundt 30 stillinger, viser tall vi fikk fra bydelene i mai.

– Så når regner dere med at skjerpet pedagognorm vil være oppfylt? 

– Det vil ikke ta veldig lang tid før vi når det nye kravet.

– Urealistisk

Men når det kommer til dispensasjon fra utdanningskravet, er det en annen sak.

Selv om det ved skolestart begynner rekordmange studenter ved landets barnehagelærerutdanninger, vil det ta tid før det er tilstrekkelig mange barnehagelærere på plass i Oslo. 

FAKTA Dette sier forskriften om dispensasjon

§ 2.Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Merknad: Eier kan søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning til kommunen. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis. For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon fra pedagognormen. Når kommunen vurderer om den skal innvilge dispensasjon, må den foreta en konkret vurdering av barnegruppenes sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute- og innearealer), barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Kommunen kan stille vilkår ved innvilgelse av dispensasjon.

§ 3.Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det og stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Merknad: Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder. Det ligger til kommunen som barnehagemyndighet å vurdere om en søknad skal innvilges. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og hvordan kommunen vil sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon, mottar veiledning fra barnehagelærer. 

Ved behandling av søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder i barnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage og hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt en kvalifisert søker. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig uttalelse fra barnehagens styrer.

Dispensasjonen gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Merknad: En dispensasjon er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er av den grunn ikke adgang til å ta med seg en dispensasjon fra én barnehage til en annen barnehage.

Høye boligpriser i hovedstaden, stort behov i nabokommunene og ikke minst at det er snakk om et stort antall barnehagelærere, gjør at det vil ta tid å få tak i nok antall ansatte med riktig utdanning. 

– Vi forventer at vi innen utgangen av 2019 ikke skal ha flere dispensasjoner fra selve pedagognormen. Når det gjelder dispensasjon fra selve utdanningskravet er det en annen sak, og føringene i regelverket er helt annerledes. Vi har over flere år jobbet med å rekruttere flere barnehagelærere til Oslo kommune og antallet barnehagelærere øker for hvert år. Men det er nok urealistisk å tro at vi i løpet av de nærmeste årene skal ha en situasjon hvor vi ikke har noen dispensasjoner fra utdanningskravet, sier Sevatdal.

– Høyere grunnbemanning

– At Oslo kommune er så klar på at det vil bli gitt dispensasjon, og dermed vil «utsette»  innføringen av skjerpet pedagognorm: Hvordan ser dere på konsekvensen dette vil få for de private barnehagene, som dermed får forskjøvet tilskuddene sine ytterligere – men samtidig har det samme kravet på seg til å innføre normen?

– Oslo kommune har i mange år hatt en grunnbemanning i sine barnehager som er høyere enn i de private og som er i tråd med den nye nasjonale normen. Nå har Stortinget gitt barnehageeierne ytterligere ett år på å innføre den nye kravet til bemanning. Vi mener at de private barnehagene i Oslo gjennom flere år blitt godt kompensert som følge av Oslo kommunes satsing på bemanning og kvalitet i barnehagene. Vi har også lagt inn penger i budsjettet fremover for å ta høyde for økt tilskudd til de private barnehagene som følge av det blir flere barnehagelærere i de kommunale barnehagene, sier Sevatdal. 

Powered by Labrador CMS