Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under presentasjonen av regjeringsplattformen.

Dette sier Hurdalsplattformen om barnehage

Varsler innstramming i regelverket for private barnehager, styrket pedagognorm og økt andel fagarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

- Det er vanlige folks tur, var budskapet til Jonas Gahr Støre da han begynte på presentasjonen av plattformen som skal danne utgangspunkt for Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjering onsdag klokken 14.

Her er hva Hurdalsplattformen sier om den kommende regjeringens barnehagepolitikk:

Gode barnehager gir barn en god start

Gode barnehager er et viktig bidrag til å gi alle barn en trygg og god oppvekst og like muligheter. I barnehagen skal barn oppleve inkludering, fellesskap og vennskap, og møte nok trygge voksne med rett kompetanse. Ansatte skal få tillit til å bruke tid og fagkunnskap sammen med barna.

Regjeringa vil:

  • Redusere maksprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Dette skal skje i løpet av 2022.
  • Gjøre barnehagen gratis fra tredje barn en har som går i barnehagen samtidig.
  • Styrke pedagognormen ved å stille krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere med mål om 25 prosent.
  • Forbedre bemanningsnormen slik at den sikrer barna nok ansatte. Dette skal skje blant annet ved å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna, og gjennomgå finansieringen av normen.
  • Styrke kompetanseutviklingstilbudet for barnehageansatte og legge til rette for at flere kan ta fagbrev på jobb.
  • Styrke satsingen på barnehage i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer, og gjennomgå og forbedre de behovsprøvde moderasjonsordningene.
  • Ikke innføre en generell plikt til kartlegging av språkferdighetene til alle barn før skolestart.

Et bedre regelverk for barnehagesektoren

Innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager, som sikrer bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren. Et nytt regelverk skal sette en stopper for utviklingen der kommersielle eier stadig flere barnehager.

Regjeringa vil gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår og blant annet gi kommunene mulighet til å prioritere disse barnehagene.

Regjeringa vil arbeide videre med anbefalingene fra Storberget-utvalget.

Regjeringa vil:

  • Stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift, medregnet å regulere kjøp og salg av barnehager strengere og vurdere innføring av meldeplikt og kommunal forkjøpsrett.
  • Gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager.
  • Innføre krav om at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager.

Også andre steder i dokumentet som beskriver Hurdalsplattformen, nevnes barnehage:

Under distriktspolitikk:

Hvis folk skal bo i og flytte til distriktene, må viktige tjenester som barnehage, skole og helsetilbud være i nærheten.

Under Urfolk og minoriteter:

Regjeringen vil øke antallet samiske barnehageplasser.

Under skole:

Regjeringen vil gi de yngste elevene en bedre overgang fra barnehage til skole med mer aktiv og lekbasert pedagogikk det første skoleåret, tilpasset behovet og utviklingen til elevene.

Under utdanning:

Regjeringen vil reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og greie ut hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna.

Under barn og familie:

Regjeringen vil avvikle kontantstøtteordningen for barn mellom 18 og 24 måneder. Ordningen skal erstattes med en småbarnstøtte for de som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.

Her er hele dokumentet:

Powered by Labrador CMS