DEBATT

Konsekvensene av å bli mobbet er store og kan følge et menneske gjennom hele livet. Det er derfor viktig at mobbing stoppes så tidlig som mulig, skriver Kine-Marie Hagen. Foto: Getty Images/privat
Konsekvensene av å bli mobbet er store og kan følge et menneske gjennom hele livet. Det er derfor viktig at mobbing stoppes så tidlig som mulig, skriver Kine-Marie Hagen. Foto: Getty Images/privat

Mobbing i barnehagen må tas på alvor!

Til barnehagelærerutdanningen! Mobbing er blitt et høyaktuelt tema i dagens samfunn, og jeg mener det er for lite fokus på dette i vår treårige barnehagelærerutdanning.

Publisert

Jente 4.7: ”Kan jeg få være med å leke med dere?”. Jente 5.0: ” Nei, du kan ikke være med, for vi leker familie og det er ikke plass til flere”. Jente 4.7: ”Jeg kan være hund eller baby?”. Jente 5.0: ”Vi har allerede en baby, og vi skal ikke ha hund med. Du kan leke med noen andre”.

Stadig blir den samme jenten holdt utenfor. Ja, mobbing i barnehagen finnes, det er ikke noe som plutselig oppstår i skolealder! Vi voksne må være der, se og innfinne oss med at mobbing er tilstede allerede i barnehagen.

Kan følge et menneske hele livet

Konsekvensene av å bli mobbet er store og kan følge et menneske gjennom hele livet. Mobbing kan gå ut over den psykiske og fysiske helsen. Det er derfor viktig at mobbing stoppes så tidlig som mulig, og dette mener jeg må være oss barnehagelærere sitt ansvar.

Et mobbeoffer som ikke opplever trygghet, vil bruke tid på å unngå lignende situasjoner som der den ble mobbet. I jakten på trygghet velger noen å holde seg for seg selv, for å unngå at mobbing forekommer. Dette kan igjen gi mangel på behovet man har for vennskap, og man kan som følge av dette utvikle lav sosial intelligens. Forskning har vist at det er høyere risiko for mobbeofre å oppleve mentale helseproblemer som angst, akutt depresjon, lav selvtillit og selvmordstanker.

Avgjørende med kompetanse

Det kreves et barnehagepersonell som forebygger, stopper og følger opp utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Kine-Marie Hagen

Personalets kompetanse og holdninger er derfor avgjørende i dette arbeidet. For å kunne etablere en visjon om å forebygge mobbing må hele personalet innvies i arbeidet.

Kompetanseheving blant personalet blir avgjørende. Personalet må erkjenne mobbingens plass i barnehagen, ta problemet på alvor og handle aktivt. Dette er en fremgangsmåte som kan stimulere til god kvalitet.

Det kreves et barnehagepersonell som forebygger, stopper og følger opp utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Holdningen til personalet spiller en stor betydning, barnehagepersonalet må forholde seg til at mobbing er en realitet. Vi må ha en definisjonsforståelse for å fremme det gode samarbeidet. Og barnehagene bør etablere en felles plan for å motvirke mobbing. Dette arbeidet bør omfatte alle parter – de ansatte, ledelsen, barna og foreldrene.

Her vil det stilles krav til styreren, som har ansvar for at barnehagepersonalet gis den nødvendige kompetansen slik at de kan avdekke, håndtere og forebygge mobbing. Tiltak til nødvendig kompetanseheving kan innebære kursing, refleksjonssamtaler i fellesskap, teamarbeid internt og eksternt i organisasjonen. Det er viktig at barnehagepersonalet arbeider med å etablere tiltak for å forebygge, og at tiltakene blir satt i system. På den måten kan forebygging og tiltakene mot mobbing internalisere seg i organisasjonen.

Mer i utdanningen

Det er den enkelte barnehage sitt ansvar å ta tak i problemet.

Personalets syn på mobbing, deres bevissthet og hvilken handlingskompetanse organisasjonen har tilegnet seg er avgjørende. Et barn eller en voksen som mobbes er én for mye, og det burde være nulltoleranse for dette.

Personalets kompetanse er av stor betydning når det kommer til forebygging av mobbing. Derfor ønsker jeg at det er økt fokus på dette temaet allerede i barnehagelærerutdanningen, slik at de nyutdannede barnehagelærerne kan ta dette med seg inn i sin kommende jobb, og bidra til kompetanseheving og kvalitet.

Powered by Labrador CMS