Den usikre situasjonen gjør at regjeringen vil forlenge den midlertidige loven.

Midlertidig koronalov skulle gjelde til sommeren, nå vil regjeringen forlenge

Usikker smittesituasjon gjør at regjeringen vil forlenge de midlertidige reglene om tilpasninger i blant annet barnehageloven.

Publisert

– Ettersom de midlertidige lovene oppheves 1. juli i år, haster det å få fremmet et lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er mandag 8. mars 2021, heter det i høringsbrevet.

Som følge av at samfunnet ble nedstengt i fjor, fikk regjeringen på plass en midlertidig forskrift om tilpasninger i blant annet barnehageloven. Den var hjemlet i den midlertidige koronaloven. Da den ble opphevet, fikk regjeringen på plass en egen midlertidig lov som ble vedtatt 26. mai 2020. Den ble forlenget 30. oktober samme år.

– Den uforutsigbare smittesituasjonen gjør det nødvendig å forlenge den midlertidige loven, skriver departementet.

Departementet ønsker ikke noen innholdsmessig endringer i teksten.

Konkret sier den midlertidige loven følgende om barnehage:

§ 2.Barnehagelovens anvendelse
I perioden hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i barnehageloven og tilhørende forskrifter med følgende tilpasninger:

a) Retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12 a gjelder med de begrensningene som følger av enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

b)Barnehageeiere kan bare gjøre tilpasninger i tilrettelegging som følger av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring med hjemmel i barnehageloven kapittel V A dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på barnets beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten at det gjennomføres sakkyndig vurdering.

§ 3.Barnehageeieres plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme
Departementet kan gi forskrift om hvilke barn som skal få tilbud i barnehagen selv om barnehagen ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Departementet kan også gi forskrift om hva slags tilbud barna skal få i barnehagen. Departementet kan i forskrift fravike reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og fastsette forenklede saksbehandlingsregler for avgjørelser om hvem som skal få tilbud i barnehagen.

§ 4.Foreldrebetaling
Foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, skal betale etter ordinære regler i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen.

Kommunen skal utbetale kompensasjon til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis kompensasjon for dekning av kostpenger. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen.

§ 5.Kommunale tilskudd til private barnehager

Private barnehager skal motta kommunale tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven.
Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan ikke benytte ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten.

§ 6.Avkortning i tilskudd for tapt foreldrebetaling og i kommunale tilskudd til private barnehager

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene som følge av at barnehagen er stengt etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes foreldrene.

Powered by Labrador CMS