Lovendring 1. juli: Nå har du plikt til å melde fra ved mistanke om omsorgssvikt

Nye lovendringer som trådte i kraft 1. juli 2018 skal klargjøre og forenkle opplysningsplikten i barnevernloven og i ulike særlover, som barnehageloven, opplæringsloven og helsepersonelloven, skriver kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på sine nettsider.

De melder videre:

Flere må melde fra til barnevernet når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Nå tydeliggjøres plikten til å melde fra. Barnevernet skal sikre at utsatte barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De er avhengig av at noen melder fra ved alvorlig bekymring for et barns omsorgs- eller livssituasjon. Personell som jobber med barn i barnehager, skoler, helsetjenesten og i andre offentlige tjenester har derfor en lovbestemt plikt til å melde fra til barneverntjenesten ved mistanke om overgrep og annen alvorlig omsorgssvikt, eller hvis et barn har alvorlige atferdsvansker.

Det er viktig at helsepersonell ivaretar taushetsplikten. Opplysningsplikten overfor barnevernet går likevel foran taushetsplikten, fordi opplysningene kan være nødvendige for barnevernet for å kunne hjelpe utsatte barn og unge.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et orienteringsbrev til sentrale virksomheter på helsesiden om endringene i opplysningsplikten til barnevernet. Her understreker departementet at ledelsen må sørge for at helsepersonell har god nok kunnskap om opplysningsplikten, og at rutinene for å melde er godt kjent.

Powered by Labrador CMS