Professor Kjetil Børhaug har ledet en ekspertgruppe som har sett på barnehagelærerrollen.
Professor Kjetil Børhaug har ledet en ekspertgruppe som har sett på barnehagelærerrollen.

– Styrer er en rolle der forventningene går utover det en person kan makte

– Barnehagesektoren beveger seg sakte mot større enheter. Det gjør at lederrollen forandrer seg, sier Kjetil Børhaug som har ledet ekspertgruppa som har sett på barnehagelærerrollen. Han mener man kan legge til rette for den nye lederrollen, blant annet ved å sørge for at styrere får administrativ avlastning og ved at styrere får masterkompetanse.

Publisert

Kjetil Børhaug er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og var tirsdag på barnehagekonferansen Lederforum, i regi av Utviklingsforum, for å snakke om ekspertgruppas betraktninger rundt ledelse av barnehagen.

Ekspertgruppa ble nedsatt av regjeringen sommeren 2017 og fikk i oppdrag å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og en forståelse av barnehagelærerrollen. De ble også bedt om å gi råd om hvordan profesjonen kan utvikle seg videre. Gruppa la frem sin rapport like før jul.

– Vår beskrivelse, i den grad vi klarer å fortolke forskning og statistikk, er at sektoren beveger seg sakte mot større enheter. Det vil si at den enkelte barnehage i snitt blir større. Men kanskje mer radikalt med tanke på fremtiden, er at flere og flere barnehager blir vevd inn i større og større eierstrukturer, enten private eller kommunale. I noen tilfeller gir det ikke mening å si at den enkelte barnehagen er en helt frittstående organisasjon. Det gir mer mening å si at det er eieren som er organisasjonen, og så er de forskjellige barnehagene i ferd med å bli deler av en større organisasjonsstruktur, sier Kjetil Børhaug til drøyt 500 konferansedeltakere, og fortsetter:

– Dette er en radikal forandring, for historisk har barnehagen vært frittstående, liten og uformell, og lederrollen har vært en litt innadvendt og uformell rolle. Men når barnehagene sakte flytter inn i ganske store strukturer forandrer lederrollen seg veldig. Det krever en annen ledelse, sier professoren.

Les hele rapporten til ekspertgruppa her.

Åtte trekk som vil prege styrerrollen fremover

Under foredraget sitt pekte Børhaug på noen tendenser som ekspertgruppa mener vil prege styrerrollen i årene fremover:

  1. Barnehagestyreren vil i større grad bli leder av et profesjonsfellesskap.
  2. Barnehagestyreren blir i større grad organisasjonsbygger.
  3. Styreren blir en nettverksdeltager innen oppvekstfeltet.
  4. Styreren blir også IKT-leder.
  5. Barnehagestyreren blir endringsleder.
  6. Dagens barnehagestyrer blir i større grad en politisk aktivist.
  7. Barnehagestyreren blir konkurranseleder.
  8. Med ulike eiere kommer ulike lederroller, og styrerrollen vil variere ut fra eierskap.

Les mer om de ulike tendensene her.

­– Trenger avlastning

– Så hvordan kan man legge til rette for den nye lederrollen i barnehagesektoren? For en ny lederrolle krever kanskje andre forutsetninger enn den gamle hadde, sier Børhaug.

– Vi i ekspertgruppa har lagt frem noen forslag som vi er spente på om departementet vil følge opp. For det første argumenterer vi for at styrer må ha administrativ avlastning.

Ekspertgruppa mener at barnehagen i større grad enn i dag må rigges til å bli en lærende organisasjon og peker på at det blant annet krever styrere som får tilstrekkelig avlastning fra praktisk administrasjon, inkludert sider ved personalarbeidet.

«Mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det man som en person kan makte,» skriver de i rapporten.

Mener styrer bør ha master

Ekspertgruppa argumenterer også for at det på sikt bør innføres et krav om at alle barnehagestyrere skal ha master, gjerne bygd på styrerutdanningen.

– Dette er en vanskelig tematikk fordi det griper inn i diskusjonene om en akademisering av barnehagevirksomhet og barnehagelæreren som profesjon. Min erfaring er at folk mener veldig sterkt om dette forslaget og det er bra, sier Børhaug til de 500 barnehagelederne, og understreker at ekspertgruppa nettopp ønsker at rapporten deres skal danne grunnlag for diskusjon.

Da rapporten ble lagt frem i desember uttalte KS på sine nettsider at de ikke støtter ekspertgruppas forslag om at alle styrere skal ha master fordi de mener det er vesentlig at ledere har et helhetlig perspektiv på ledelse der fag-, økonomi- og personalansvar gjensidig påvirker hverandre. Og at eier, ut fra barnehagens egenart, må vurdere hvilken kompetanse man trenger og hvordan ledelsen skal organiseres for å ivareta dette.

– Vi mener at barnehagelærerutdanningen markerer et klart steg til fordel for det praksisnære, og at barnehagelærerutdanningen slik den er i dag svekker det vi kan kalle akademisk kompetanse. Vi synes det er uheldig. Vi har sagt at man kanskje bør gå i motsatt retning og altså styrke det akademiske elementet i barnehagelærerutdanningen fordi vi må styrke de pedagogiske fagene, og vi bør kanskje også styrke det i profesjonen ved at barnehagestyrerne bør ha mastergrad, sier Kjetil Børhaug.

Han påpeker at ekspertgruppa også har foreslått å innføre et krav om at alle barnehagemyndigheter og alle barnehageeiere skal ha barnehagefaglig kompetanse.

– Hvorfor mener vi masterkompetanse er viktig? Det er ikke så viktig hva masteroppgaven handler om. Det viktige er at man lærer seg å lage en selvstendig analyse av noe, å samle inn data, analysere og fortolke dem, sier Børhaug.

– Vår argumentasjon for at styrere bør ha master er at vi tror at alle styrere vil ha nytte av en slik kompetanse. For hvis dere skal kunne vurdere om alt det som kommer til dere utenfra av ulike kurs og standarder - om det er brukbart, holdbart og faglig forsvarlig å implementere det i barnehagen - så må dere ha en trygg og selvstendig faglig plattform å stå på. Masterkompetansen er trening i å kunne vurdere slike ting, sier han til styrerne i salen.

– En reell overordnet leder

I rapporten kommer ekspertgruppa også med forslag knyttet til lederstruktur i barnehagene.

– Hvis utviklingen i barnehagesektoren fører til at det på eiernivå eller at den enkelte barnehage lager mer spesialiserte eierstrukturer, mener vi det er viktig at styrere ikke blir underordnet andre ledere, men at styrere blir reelle overordnede ledere for sin virksomhet. Vi mener det er veldig viktig at styrer har frihet til å utforme organisasjonen sin. Det er mange som har bedt oss si noe mer konkret blant annet om hvordan vi mener den nye pedagognormen skal organiseres inn i barnehagene. Det ønsker vi ikke å gjøre. Dette er noe vi mener myndige barnehageledere selv bør finne ut av, hvordan det best kan organiseres i sin barnehage, sier Børhaug.

Han avslutter med en oppfordring til tilhørerne:

– Spørsmålet er hva dere trenger for å fylle den veldig store lederrollen dere etter hvert har fått? Dette må dere ha en bevissthet om.

Powered by Labrador CMS