Onsdag inviterte partiet Venstre til minihøring om barnehagekvalitet.
Onsdag inviterte partiet Venstre til minihøring om barnehagekvalitet.

Barnehagekvalitet: – Vi må snakke mer om lekemiljøet i barnehagen

Det snakkes mye om læringsmiljøet i barnehagen, men for lite om lekemiljøet, mener professor emerita i barnehagepedagogikk, Berit Bae. Onsdag var hun og en rekke personer tilknyttet barnehagesektoren invitert til minihøring på Stortinget om barnehagekvalitet, i regi av partiet Venstre.

Publisert

Under «minihøringen» ble blant andre forskere, barnehageeiere og pedagoger utfordret av stortingsrepresentant Guri Melby (V) til å si noe om hvordan man på best måte kan legge til rette for at alle barnehagebarn i Norge får et kvalitativt godt tilbud.

Spørsmålene deltakerne fikk var: Hvordan kan vi måle kvaliteten i en barnehage? Hvilke kriterier bør legges til grunn når man måler kvaliteten? Og hvem bør føre tilsyn?

Tilhenger av mindre grupper

Blant deltakerne i minihøringen var professor emerita i barnehagepedagogikk ved OsloMet-Storbyuniversitetet, Berit Bae.

Hun mener det trengs en innsats på mange fronter for å bedre prosesskvaliteten – kvaliteten på det som foregår i det daglige i barnehagen.

– For det første kan politikerne jobbe for oppfølging av pedagog- og bemanningsnormene – og for at det blir satt av mer penger til dem, slik at barna kan møte pedagoger og et kompetent personale gjennom hele dagen, sier Bae til barnehage.no.

Berit Bae er professor emerita i barnehagepedagogikk ved OsloMet-Storbyuniversitetet.
Berit Bae er professor emerita i barnehagepedagogikk ved OsloMet-Storbyuniversitetet.

Hun mener i tillegg at barnehageeierne, både de kommunale og private, må undersøke personalsituasjonen i barnehagene sine og sørge for at barna har tilgang til er personal som kan gi adekvat støtte gjennom hele dagen.

– En annen viktig faktor er gruppestørrelse og organisering av grupper. Mindre grupper skaper bedre betingelser for barns samtaler, lek og læring, og gjør det lettere å følge opp  barna pedagogisk, slik de etter loven har krav på. Nyere forskning tyder på at større grupper og såkalt fleksibel gruppeinndeling, skaper mer ustabilitet i relasjonene, og bidrar til mindre konsentrasjon. Dermed gir de dårligere betingelser for  utvikling og læring, sier Bae.

– Må snakke mer om lekemiljøet

Under minihøringen ga Bae også uttrykk for at hun mener det snakkes for lite om lekemiljøet i barnehagen.

– Det har i det siste vært altfor mye fokus på læringsmiljøet i barnehagen. Men det aller viktigste i barnehagen er at barn får leke. Jeg tror det trengs mer oppmerksomhet og et kritisk blikk på lekemiljøet. Da tenker jeg både på relasjonene som barna har i lek og på tilgang til materiell, rom og kroker som er veldig stimulerende for barns lek, for der ligger det mye læring uten at vi kan måle den her og nå, sa hun.

Bae understreker også viktigheten av å la barna selv få ytre seg om hva de mener er god kvalitet i barnehagen.

– Det trengs undersøkelser som har barns perspektiv for øye, blant annet ved å spørre de eldste barnehagebarna om deres syn på barnehagelivet. Barn som tilbringer mye av sin barndom i barnehagen har rett til et kvalitativt godt tilbud hvor de kan delta på sine premisser. Vi må tenke grundig igjennom hvordan vi kan la barna få mer innflytelse i det daglige og spørre dem om deres oppfatninger, sier hun.

Mener barnehagelærerutdanningen er underfinansiert

Også leder for Pedagogstudentene, Frank Aleksander Bræin, deltok på minihøringen som ble arrangert av Venstre.

– Vi mener en barnehage aldri kan bli bedre enn sine ansatte. Skal vi kunne gjøre noe med kvaliteten i barnehagene må vi også se på kompetansen til de ansatte, og da mener vi det også er viktig å se på lærerutdanningene for dem som skal jobbe i barnehagene, sier han til barnehage.no.

– Det finnes selvsagt mange gode ansatte i barnehagene som ikke har noen formell kompetanse, men det er også viktig med kompetanse. Vi roper derfor et høyt hurra for pedagognormen, understreket Bræin under minihøringen.

Frank A. Bræin er leder for Pedagogstudentene.
Frank A. Bræin er leder for Pedagogstudentene.

– Men det hjelper ikke med flere ansatte med barnehagelærerutdanning hvis ikke innholdet i utdanningen er så godt som det kunne ha vært, sa Bræin.

Han mener det ligger et uforløst potensial i barnehagelærerutdanningen.

– Vi mener utdanningen er underfinansiert. Dette går på bekostning av undervisning, veiledning og oppfølging gjennom utdanningen og på bekostning av praksis, sier han.

– Pedagogstudentene er glade for at Venstre løfter diskusjonen om hva gode barnehager skal være, og vil understreke at kvaliteten på barnehagene ikke kan diskuteres uten å diskutere kvaliteten på barnehagelærerutdanningene, sa Bræin under sitt innlegg.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe. Heri samtale med leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen.
Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe. Heri samtale med leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen.

PBL: – Trenger et nytt finansieringssystem

Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) tok til orde for et ny finansieringsordning.

– Er det egentlig mulig å oppnå lik kvalitet i barnehagene når det kan være 100 000 kroner som skiller i tilskudd til private barnehager fra én kommune til en annen? Vi må ha en finansieringsordning som sikrer like vilkår for alle barnehagene i Norge, sa hun under minihøringen.

Lindboe ytret også ønske om endringer i måten det føres tilsyn med barnehager. I dag er det kommunene som er tilsynsmyndighet både for egne og private barnehager.

– Vi ønsker et uavhengig barnehagetilsyn, som kan føre tilsyn med kvaliteten i barnehagene og med økonomiske forhold, sa hun.

Også representantene fra Stiftelsen Kanvas, Norlandia, Espira og Læringsverkstedet uttrykket under minihøringen at de ønsker et uavhengig tilsyn.

Utdanningsforbundet: – Må følge opp de nye normene

Politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, Turi Pålerud, understreket  at det er viktig at politikerne nå følger opp den nye bemanningsnormen og pedagognormen.

– Fører de til det vi vil at de skal føre til? Vi må også ha enda høyere ambisjoner for pedagognormen, sa hun under minihøringen.

Utdanningsforbundet har et mål om at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal ha barnehagelærerutdanning.

På vegne av forbundet tok Pålerud blant annet til orde for at kommunene må få mulighet til å stille krav om for eksempel åpningstid, og opptak av barn med særskilte behov, til barnehager som mottar offentlig støtte.

Hun tok også til orde for å innføre et lovkrav som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.

Guri Melby (V) var vert for minihøringen.
Guri Melby (V) var vert for minihøringen.

–  Dette er viktig for å skape stabilitet i personalet, sa hun.

– Mye spennende arbeid i sektoren

Stortingsrepresentant for Venstre, Guri Melby, var vert for minihøringen. Hun satte pris på innspillene hun fikk fra deltakerne denne onsdagsformiddagen.

– Hvordan vil du bruke innspillene du har fått i dag?

– For meg er det viktig å utvikle Venstres barnehagepolitikk. Jeg mener vi har fått ganske klare tilbakemeldinger på at vi er nødt til å se på finansieringsordningen. Vi er også nødt til å følge opp bemanningsnormen; se på hvordan denne blir innført og om det går på bekostning av andre ting, sier Melby til barnehage.no etter minihøringen.

– Det er gjort et vedtak om at vi skal få et nytt type tilsyn. Dette er også en av tingene vi må jobbe med: Hva er en god måte å drive tilsyn på? Eller er det andre måter vi kan jobbe med kvalitet som ikke nødvendigvis handler om tilsyn, men som handler mer om veiledning?

Det foregår mye spennende arbeid i sektoren, både i offentlige og private barnehager, påpeker Venstre-politikeren.

– Jeg tror også at vi må klare å finne noen gode måter, gode fora, der vi kan lære litt av hverandre på kryss og tvers, avslutter Melby.

Powered by Labrador CMS