DEBATT

Vi trenger at PP-tjenesten får tildelt ressurser i tråd med antall barnehager og barnehageplasser det er i Norge. Vi trenger det for å kunne gi alle barn det tilbudet barnehagen skal gi. Det tilbudet alle barn har krav på og fortjener, skriver kronikkforfatteren.
Vi trenger at PP-tjenesten får tildelt ressurser i tråd med antall barnehager og barnehageplasser det er i Norge. Vi trenger det for å kunne gi alle barn det tilbudet barnehagen skal gi. Det tilbudet alle barn har krav på og fortjener, skriver kronikkforfatteren.

– Som barnehagelærer er det frustrerende og sårt å se at barn som trenger hjelp ikke får den hjelpen de burde fått

Mange barn i norske barnehager får ikke i nærheten så mye tid med spesialpedagoger som de burde hatt, skriver kronikkforfatteren.

Publisert

Barnehagen skal ivareta, tilrettelegge og gi omsorg til alle barn uansett hvilke forutsetninger barna måtte ha. Som barnehagelærer vil man møte mange ulike barn med sin egen bakgrunn, sin personlighet, sine ferdigheter og sine utfordringer.

I barnehagen er alle like mye verdt, uavhengig av alt dette. En god barnehage skal fremme alle barns ulike bakgrunner, bidra til at hvert enkelt barn får uttrykke hvem de er, og den prosessen det er å skape en egen identitet. Barnehagen skal la hvert barn vise og utvikle sine ferdigheter og gi tid, rom og støtte til at barna i barnehagen får utvikle nye ferdigheter.

Med den bemanningsnormen barnehagene har i dag og mangelen på ressurser fra PP-tjenesten, er det vanskelig å skulle dekke de behovene barn med spesielle behov har.

Viktig forebyggende arena

Barnehagen er en viktig forebyggende arena, som med oppmerksomme og dyktige ansatte kan gi den hjelpen barn med ulike utfordringer trenger - så tidlig som mulig. Det kan blant annet være barn med ulike diagnoser, barn med atferdsvansker og barn som opplever vanskelige ting hjemme.

Som følge av den enorme utbyggingen av barnehagene tidlig på 2000-tallet, blir utfordringer barn har ofte oppdaget tidlig ved hjelp av dyktige pedagoger. Norge må innse at å bruke ressurser på forebyggende arbeid i barnehagen vil ha en enorm betydning for samfunnet. Ved at barns utfordringer blir oppdaget tidlig, og at barna får hjelp så fort som mulig, kan man forebygge at barna tar disse utfordringene med seg videre i oppveksten og inn i voksenlivet. Dette kan forebygge at barna i fremtiden vil slite med rus, kriminalitet og psykiske lidelser, noe som også vil bli en belastning for samfunnet og kreve ressurser fra velferdsstaten.

Det som er utfordrende for barnehagene når de skal gi barn med spesielle behov den hjelpen de trenger og fortjener, er den store mangelen på spesialpedagoger og ressurser fra PP-tjenesten. Ressurser fra PP-tjenesten har ikke fulgt den store økningen av barnehageplasser vi fikk etter den store utbyggingen av barnehager i Norge. Dette er et stort problem og det bidrar til frustrasjon hos pedagoger og foreldre.

Mange barn i norske barnehager får ikke i nærheten så mye tid med spesialpedagoger som de burde hatt. Det er lange søknadsprosesser og ventelister hos PP-tjenesten. Dette er i mine øyne en stor tragedie. Å se at barn som sårt trenger ekstra støtte og tilrettelagte opplegg ikke får det, er trist. Det er ikke slik det skal være. Dette er både på grunn av bemanningsnormen og det manglende tilbudet av spesialpedagoger. Mange barn burde hatt en voksen som var der for å støtte dem, men det er vanskelig med den bemanningsnormen som er.

Frustrerende

Som fremtidig barnehagelærer er det frustrerende og sårt å se at barn som trenger hjelp ikke får den hjelpen de burde fått. Dette skjer i velferdsstaten Norge.

Pedagoger og barnehagelærere trenger opplæring og støtte i hvordan de kan tilrettelegge det allmenpedagogiske tilbudet i barnehagen, når de har barn med ulike utfordringer som trenger ekstra støtte, slik rammeplanen sier de er pliktige til å gjøre. Om spesialpedagogtilbudet skal fortsette å være så dårlig som det er nå, er det viktig at PP-tjenesten tilbyr pedagogene hjelp til hvordan de kan utføre det pedagogiske arbeidet for å hjelpe disse barna.

Barnehagene i Norge trenger sårt et bedre tilbud når det gjelder barn med spesielle behov, og i arbeid med forebygging.

Vi trenger at PP-tjenesten får tildelt ressurser i tråd med antall barnehager og barnehageplasser det er i Norge. Vi trenger det for å kunne gi alle barn det tilbudet barnehagen skal gi. Det tilbudet alle barn har krav på og fortjener.

Powered by Labrador CMS