DEBATT

Bemanningsnormen må sikre forsvarlig barnehagedrift i hele åpningstiden, med nok voksne, heltidsstillinger som sikrer stabile forhold for barna, og ingen mulighet for barnehager til å søke om dispensasjon, mener artikkelforfatterne.
Bemanningsnormen må sikre forsvarlig barnehagedrift i hele åpningstiden, med nok voksne, heltidsstillinger som sikrer stabile forhold for barna, og ingen mulighet for barnehager til å søke om dispensasjon, mener artikkelforfatterne.

«Å skape et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser er alltid de voksnes ansvar»

Det haster med å få på plass en lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø, mener kronikkforfatterne fra Foreldreutvalget for barnehager, Redd Barna, Voksne for barn og mobbeombud i seks fylker. Nå har de startet et opprop for å kreve at politikerne lovfester barnehagebarna sin rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagebarn har ikke lovfestet rett til et trygt og godt miljø i barnehagen slik elever i skolen har. Samtidig har foreldre og barnehageansatte slått alarm om at det er for få ansatte i barnehagen gjennom Barnehageopprør 2018 og Foreldreopprør 2018.

Begge deler rimer dårlig med å sikre de yngste et grunnleggende trygt og godt leke- og læringsmiljø.

Stort opprør

Barnehageopprøret, som består av ansatte i barnehagene, har nå overlevert 365 historier til politikerne på Stortinget. Historiene illustrerer det de mener er uforsvarlige forhold i barnehagene på grunn av lav bemanning.

Foreldreopprøret har samlet inn over 26.000 underskrifter til et opprop, hvor de krever en langt bedre bemanningsnorm i barnehager enn den regjeringen har foreslått, og at bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden.

Redd Barna, Foreldreutvalget for barnehager, Voksne for Barn og mobbeombud i seks fylker mener at det nå er på høy tid at barnehagebarns rettigheter blir tatt på alvor.

Artikkelforfatterne

Monica Sydgård, Redd Barna

Marie Skinstad-Jansen, Foreldreutvalget for barnehager

Hilde Randgaard, Voksne for Barn

Kjerstin Owren. Mobbeombudet i Oslo

Mari-Kristine Morberg, mobbeombudet i Hordaland

Jon-Halvdan Lenning. Mobbeombudet i Troms

Gunhild Solem, Mobbeombudet i Rogaland

Einar Buø, Mobbeombudet i Vest-Agder

Bodil J. Houg, Mobbeombudet i Buskerud

Sammen har vi startet et opprop for å kreve at politikerne lovfester barnehagebarna sin rett til et trygt og godt barnehagemiljø. I opplæringsloven kapittel 9A har elever i den norske skolen rett på et trygt og inkluderende skolemiljø. Barn i barnehagen har en lovfestet rett til å få plass i en barnehage, men ikke rett til et trygt og godt miljø for lek og utvikling.

Mange blir mobbet

Forskning om mobbing i barnehagen viser at mellom ti og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing fra både voksne og barn. Mye av dette dreier seg om ekskludering fra lek, og at barn ikke opplever å ha venner i barnehagen.

Forskning viser også at flere av elevene som faller fra i videregående opplæring forteller at de har vært utsatt for mobbing, flere av dem allerede i barnehagetiden.

Hver dag opplever barnehagebarn å bli utestengt.

Hver dag opplever barnehagebarn å bli utestengt. Utestenging og følelsen av å ikke være velkommen i et felleskap gjør noe med den psykiske helsen til barn, uansett alder. Mobbing kan gi like store senskader som andre alvorlige traumer. Det er derfor helt nødvendig at det forebyggende arbeidet mot utenforskap og krenkelser starter så tidlig som mulig, mens barnets grunnleggende personlighet dannes.

Å skape et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser er alltid de voksnes ansvar. Dette må vi ta på alvor.

Langt ifra tilstrekkelig

Regjeringen foreslår en ny bemanningsnorm for barnehagene. Forslaget lyder på én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. En minstestandard for bemanning i barnehagene har ikke eksistert tidligere.

Forslaget til bemanningsnorm er etterlengtet, men det er dessverre langt ifra tilstrekkelig.

Forslaget er også tilnærmet likt det som har vært en uskreven regel i barnehagesektoren de siste tiårene. Samtidig har barnehagens innhold endret seg drastisk, med stadig større krav til resultatoppnåelse og rapportering.

Dette går på bekostning av tiden til barna.

«BARNEHAGEBARN HAR OGSÅ RETTIGHETER»

– Krev at barn skal ha lovfestet rett på et trygt og godt barnehagemiljø, heter det i oppropet fra Redd Barna, Foreldreutvalget for barnehager, Voksne for Barn og mobbeombud i seks fylker. 

Her kan du signere.

– Vi skal levere underskriftene til leder og nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen og sende brev til alle partilederne i Norge når Stortinget samles igjen i oktober, for å be dem om å sette barnehagebarnas rettigheter på agendaen.
 
– Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår, skriver initiativtakerne.

Barn tilbringer lengre tid i barnehagen i dag enn de gjorde for noen år siden, men regjeringens forslag til bemanningsnorm gjelder ikke hele åpningstiden. Videre åpner forslaget for unntaksregler, og legger opp til deltidsstillinger.

Vi mener det er nødvendig med nok ansatte for at barnehagebarna skal ha det bra og bli sett. Høy voksentetthet, kvalifiserte ansatte og små grupper er de viktigste forutsetningene for god kvalitet i barnehagen, og for at barna skal trives, være trygge, leke og utvikle seg.

Bemanningsnormen som skal behandles i Stortinget 31. mai må derfor sikre forsvarlig barnehagedrift i hele åpningstiden, med nok voksne, heltidsstillinger som sikrer stabile forhold for barna, og ingen mulighet for barnehager til å søke om dispensasjon.

Barndom her og nå

Våren 2016 behandlet Stortinget barnehagemeldingen. Et enstemmig flertall ba regjeringen om å komme tilbake med et forslag til lovfesting av retten til trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringslovens kapittel 9A.

Et slikt forslag er ennå ikke på plass.

I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

En slik forpliktelse i rammeplanen er nødvendig og viktig, men langt ifra det samme som at barna selv har en lovfestet rettighet, som de og deres foresatte kan gjøre krav på.

Barn lever sin barndom her og nå. Det er nå deres rett til å være trygge i barnehagen må sikres. Derfor haster det med å få på plass en lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø.

Det haster også å få på plass en bemanningsnorm som kan sikre nok ansatte i barnehagen, med bl.a. kompetanse om hvordan de ansatte kan forebygge og stoppe mobbing av barn. Nå er det mange sterke stemmer som sier ifra om at forholdene i norske barnehager langt fra er gode nok for våre minste.

Vi krever at politikerne handler og sikrer at alle barn får være trygge i barnehagen.

Innlegget ble opprinnelig publisert hos Dagsavisen. 

Powered by Labrador CMS