Barnehagelærere er generelt fornøyd med kvaliteten på videreutdanningen, men ikke like fornøyd med den delen som handler om å ta i bruk digitale ressurser.
Barnehagelærere er generelt fornøyd med kvaliteten på videreutdanningen, men ikke like fornøyd med den delen som handler om å ta i bruk digitale ressurser.

Krevende å kombinere videreutdanning med jobb og privatliv

Barnehagelærere som har videreutdannet seg sitter igjen med et praktisk læringsutbytte, selv om flere også synes det er krevende å finne en god balansegang mellom studier, jobb og privatliv.

Publisert Sist oppdatert

En fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet har gått nærmere inn på erfaringene til  barnehagelærere som har tatt videreutdanning. Rapporten er en del av en serie om videreutdanning av barnehagelærere og styrere. 

I alt 1055 barnehagelærere startet på videreutdanning i 2022/2023. Samtlige fikk invitasjon til å være med i undersøkelsen, og 49 prosent av dem har deltatt. 

Rapporten gjør rede for barnehagelærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt. Barnehagelærernes svar sammenliknes også med læreres og yrkesfaglæreres svar på liknende undersøkelser.

Hovedfunnene oppsummeres slik: 

  • Barnehagelærere er svært motiverte for å ta videreutdanning.
  • Studentene opplever kvaliteten på tilbudet som godt, med unntak av opplæring i bruk av digitale ressurser.
  • De fleste gir uttrykk for å sitte igjen med et praktisk læringsutbytte, selv om flere synes det er krevende å balansere studier med jobb og privatliv.
  • Barnehageeiers tilrettelegging for deltakelse på studiene er viktig for opplevd læringsutbytte. Bruk av tilretteleggingsmidler varierer. De barnehagelærerne som opplevde å bli involvert i tilretteleggingen, oppgir også at de i større grad enn andre fikk permisjon med lønn for å delta på studiesamlinger eller ta ut lesedager.

Krevende kombinasjon

Sju av ti av de spurte svarer at de i svært stor grad var motivert til videreutdanning, kommer det fram i oppsummeringen av rapporten. 

De fleste oppgir også at de selv hadde et ønske om å gjennomføre utdanningen.  Mest framtredende blant motivasjonsfaktorene er å være interessert i å lære mer, og å ønske å utvikle seg som barnehagelærer. Betydelig lavere andeler later til å være styrt av ytre motivasjonsfaktorer, som at arbeidsgiver ønsket det eller at videreutdanningen var et steg i å kvalifisere seg over i en annen stilling.

De fleste svarer at de er blitt involvert i hvordan videreutdanningen skulle tilrettelegges, og at de har fått dekket de økonomiske utgiftene til studiet - samt at deres ønsker for hvordan tilretteleggingsmidlene skulle disponeres ble hørt. 

Det virker videre som at det er relativt utbredt å legge til rette for videreutdanning ved at andre i barnehagen avlaster deltakerne mens de er på samling.

Langt færre gir uttrykk for å få frigjort tid til å jobbe med studiene mellom samlingene gjennom tilsvarende avlastning. Flertallet opplever det på denne bakgrunn som krevende å kombinere studier med arbeid, og også å kombinere studiene med privatlivet og familie. Blant deltakerne som opplevde mangelfull tilrettelegging vurderer rundt én av ti at dette hindret utbyttet sterkt.

Stor praktisk nytte

Nær samtlige av de spurte i undersøkelsen mener utdanningen har vært relevant for arbeidet i barnehagen, og at de forstår hvordan de skal bruke det de har lært i arbeidet. Flerre av deltagerne forteller også at deres erfaringer ble brukt aktivt i undervisningen. De er også motivert for å bruke det de har lært i studiene i det praktiske arbeidet. 

Flertallet har dessuten blitt mer engasjert i arbeidet som et resultat av videreutdanningen, og i overkant av åtte av ti oppgir at videreutdanningen generelt har forbedret hvordan de tilrettelegger for barns opplevelser, utvikling og læring. 

Ikke fornøyd med ett område

Men et område skiller seg ut som mindre bra, selv om studentene generelt mener kvaliteten på studiene er god: 

Generelt er majoriteten uenige i at videreutdanningen har gjort dem bedre til å integrere digitale ressurser i aktiviteter i barnehagen, bedre i stand til å variere aktivitetene ved hjelp av digitale ressurser, og i at de har lavere terskel for å ta i bruk digitale ressurser. I overkant av fire av ti deltakere uttrykker også misnøye med studiets opplæring i bruk av digitale ressurser. 

Her kan du lese hele rapporten.

* Ved en feil ble en tidligere versjon av denne saken laget delvis på bakgrunn av en rapport om deltagelse på styrerutdanningen, publisert tidligere som en del av den samme serien. Den rapporten kan du lese her. Saken er oppdatert.

Powered by Labrador CMS