– Det viktigste er at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Barnehager og skoler er forskjellige, og vi forventer at de finner gode løsninger lokalt for å ivareta smittevernet. Da kan kortere eller fleksible åpningstider være en mulig løsning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
– Det viktigste er at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Barnehager og skoler er forskjellige, og vi forventer at de finner gode løsninger lokalt for å ivareta smittevernet. Da kan kortere eller fleksible åpningstider være en mulig løsning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Regjeringen presiserer: Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid

Ulike kommuner praktiserer svært ulik praksis rundt barnehagenes åpningstider. Nå kommer presiseringen fra myndighetene: Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid. 

Publisert

I en sak publisert på barnehage.no i går, kom det fram at de ulike kommunene praktiserer svært ulikt når det kommer til barnehagens åpningstider. Dagen etter at smittevernveilederen for barnehagene kom, ble det gjort tilpasninger i barnehageloven som en følge av covid-19-forskriften.

Der heter det blant annet at «Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.»Der heter det blant annet at «Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.»

– Veldig mange kommuner har i løpet av det siste døgnet gått ut med nye meldinger om hva som gjelder for de kommunale barnehagene deres. Akkurat nå er det tilløp til kaos i Barnehage-Norge når det gjelder åpningstider og forholdet til smittevernstiltakene. Derfor mener vi det er veldig viktig at det kommer tydeligere nasjonale føringer om hvordan barnehagene skal forholde seg til dette. Departementet må komme med en avklaring, slik at sektoren vet hva de har å forholde seg til, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Kan ha kortere åpningstid

I går kveld kom presiseringen fra regjeringen: 

Hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern.

Torsdag 16. april kom det nye forskriftsbestemmelser som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Nå blir forskriften presisert for å tydeliggjøre at det er lov å korte ned åpningstiden dersom smittevernhensyn gjør det nødvendig.

Barnehagene, skoler og skolefritidsordninger kan også redusere antallet barn eller elever som er tilstede samtidig, for eksempel at ulike barnegrupper er tilstede til ulik tid.

– Det viktigste er at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Barnehager og skoler er forskjellige, og vi forventer at de finner gode løsninger lokalt for å ivareta smittevernet. Da kan kortere eller fleksible åpningstider være en mulig løsning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Gjelder også etter 27. april

Innen 27. april skal alle barnehager være gjenåpnet. Muligheten til å ha kortere åpningstid gjelder også etter 27. april. 

Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen, heter det i presiseringen. 

Powered by Labrador CMS