Den oppdaterte smittevernveilederen åpner for litt større kohorter i barnehagen.
Den oppdaterte smittevernveilederen åpner for litt større kohorter i barnehagen.

Ny smittevernveileder: Åpner for større kohorter

Med den nye smittevernveilederen kan man ha flere barn i hver kohort, og det åpnes for samarbeid mellom flere kohorter.

Publisert

Helsedirektoratet har i dag publisert reviderte veilederne for smittevern i barnehager, barneskoler og ungdomsskolen og videregående skoler.

I dag ble smittevernveilederen for barnehager publisert i en ny og oppdatert versjon. 

Endringer i veileder for smittevern i barnehager innebærer: 

 • Det er lagt inn nye råd om rengjøring av utendørs leker
 • Det er lagt til flere eksempler for organisering i kohorter
 • Presisering av enkelte råd (bruk av vikarer, vask av leker)

Her finner du hele veilederen.

Om størrelsen på kohortene står det nå blant annet at en kohort kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen. Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.

I den nye veilederen står det blant annet: 

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer, redusere antall personer som er tett sammen og det kan arrangeres færre møter og samlinger.

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg.

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe. Hensikten med å etablere faste grupper er dels å sikre at man kan overholde avstandskravene innad i gruppene, og dels å begrense kontakt med andre grupper. Dette begrenser smittespredning innad i en gruppe og mellom grupper. Dessuten vil det lette arbeidet med smitteoppsporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved påvisning av smitte hos en elev eller ansatt.

En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort», og i barnehagen vil dette være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. En kohort må være en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper. En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i barnehagens gruppeinndeling (avdeling) og bemanningsnorm (6) (minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).

 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan ta pause.
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen. Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.
 • Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
 • Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
 • Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan være tilstede i samme rom.
 • For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, bør det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Flere kohorter kan være ute samtidig.
 • Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. På denne måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt.

Det overordnete målet er at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter.

Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohort- tilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.

Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden.

Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse, og kan konsulteres ved spørsmål om organisering lokalt.

Veilederen har også disse rådene spesielt for ansatte:

 • Holde avstand (minst 1 meter) til kolleger i andre (ikke samarbeidende) kohorter
 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Unngå bruk av håndsmykker på jobb
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.
 • For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. 

Om hygiene knyttet til blant annet vask av leker: 

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig i barnehagen. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir viruset inaktivert av sollys.

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig
 • Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten 2-4 ganger daglig
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig
 • Potter rengjøres etter bruk
 • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig
 • Leker, nettbrett, datamaskiner/tastaturer må også vaskes av minimum daglig
 • Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart
 • Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.
 • Leker kan også ryddes bort («karantene») i 3 dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring
 • Tøyleker og andre løse tekstiler vaskes etter anvisning. Hvis ikke det er mulig, må de ryddes bort
 • Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes på 60°C
 • Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner
Powered by Labrador CMS