I dag kom den fjerde versjonen av smittevernveilederen for barnehager.
I dag kom den fjerde versjonen av smittevernveilederen for barnehager.

Nå er den nye smittevern-veilederen her

Den nye versjonen har blant annet et eget punkt som handler om sårbare barn - men har fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og sykdommen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag kom den fjerde utgaven av smittevernveileder for barnehager.

Dette er endringene:

 • Barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing.
 • Tydeliggjøring av råd for ansatte.
 • Råd om ivaretagelse av sårbare barn.
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon.
 • Fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og sykdommen, når man kan møte på skolen, flytskjema for håndtering av syke i barnehagen, og risikogrupper. Henviser til FHI sine nettsider for oppdatert informasjon.
 • Forkortet informasjon om barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander. Henviser til Norsk barnelegeforenings nettsider.

Her finner du den oppdaterte veilederen.

Dette står nå i veilederen om barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing:

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle barnehagen dersom barn eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke. Barnehagens bidrag er like fullt av stor betydning:

 • Barnehagen bør ha en beredskapsplan for rask overgang til rødt nivå. Hvis det oppdages smitte blant barn/ansatte, og kommunale eller nasjonale myndigheter beslutter at det er behov for heving av tiltaksnivå, kan endringen iverksettes raskt.
 • Barnehagen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.
 • Kommunehelsetjenesten og barnehageeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (foresatte, ansatte og evt. andre) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet barnehagen der det har oppstått smitte.
 • Barnehagen må informere kommunehelsetjenesten om behov for tolk.
 • Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og personvernhensyn ivaretas.

Et annet punkt som er tatt inn i veilederen, handler om å ivareta sårbare barn. Der står det nå:

Barnehager og skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte barn og unge. De er også viktige for samarbeidet mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester mfl.

Noen barn er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene. Tiltakene kan føre til sosial isolasjon som skyldes både færre fritidstilbud og muligheter til sosial interaksjon i samfunnet generelt, og/eller manglende kontinuitet i undervisningstilbudet/barnehagetilbudet pga. karantene for barn og/eller ansatte. Det vil også være høyere fravær enn vanlig som følge av gjeldende råd om fravær ved luftveissymptomer.

Når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal barnehageeiere sørge for et tilbud på dagtid til barn med særlige behov. Barnehageeier skal alltid vurdere om barn som får spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud i barnehagen. I tillegg kan det være barn som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel barn som lever under utrygge familieforhold.

Det er også viktig å være oppmerksom på barn som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Barnehageeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for et tilbud. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.  

Barnehager må:

 • etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn og unge som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
 • legge planer for hvordan de skal sikre barn et forsvarlig barnehagetilbud
 • etablere rutiner og samarbeid med relevante tjenester for å sikre oppfølging av barn med mye fravær.

En annen endring i den nye veilederen, handler om samhandling med foresatte og foreldremøter.

Der understrekes det nå at foreldremøter og andre arrangementer i regi av barnehagen regnes som offentlige arrangement, og må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger for arrangementer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Videre står det:

Ved rødt tiltaksnivå anbefales vi digitale møter. Fysiske foreldremøter eller andre større samlinger anbefales da ikke.

Samtaler med foresatte (utviklingssamtaler) kan gjennomføres ved grønt og gult nivå, og vanlige smittevernråd gjelder. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtaler med fysisk oppmøte, og da må vanlige smittevernråd følges.

Veilederen inneholder også presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon. Blant annet står det nå at ansatte skal følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.

Powered by Labrador CMS