Listen over hvem som har rett til barnehageplass ble oppdatert mandag kveld.
Listen over hvem som har rett til barnehageplass ble oppdatert mandag kveld.

Her er den detaljerte lista over hvem som har rett til barnehageplass nå

Listen over hvem som har kritiske samfunnsfunksjoner er fastsatt - men den kan bli endret. Mandag kveld kom en oppdatert oversikt.

Publisert Sist oppdatert

Lista over kritisk personell er oppdatert etter at denne artikkelen ble publisert. Trykk her for å se oppdatert liste.

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

– Vi må alle bidra for å hindre smittepredning. Samtidig må vi sikre at de samfunnskritiske funksjonene ivaretas. Listen angir hvem som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en uttalelse på regjeringen.no i forbindelse med at listen over hvem som skal ha rett til barnehageplass er oppdatert.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass, står det videre. 

Listen er ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage-/skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.

Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass.

Den nye listen kommer med flere presiseringer. Her kommer en oversikt: 

Helse og omsorg: Alle ansatte i virksomheter som: 

 • Regionale Helseforetak (RHF), Helseforetak (HF), Norsk helsenett SF, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, legemiddelgrossister og tilvirkere av legemidler og medisinsk utstyr herunder beskyttelsesutstyr, apotek.
 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder sykehjem, hjemmetjenester, legevakt, fastleger mv. Personell som inngår i det akuttilbudet som er etablert i den offentlige tannhelsetjenesten og odontologisk fakultet ved UiO.
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Personell som er viktig for å opprettholde mattrygghet i Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), laboratorier.

Hva er kritiske samfunnsfunksjoner?

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes ingen andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kilde: Regjeringen.no

Styring og kriseledelse: For eksempel ordfører og rådmann/kommunedirektør samt andre ledende ansatte i kommunen.

For Regjeringen, Stortinget, Høyesterett, Kongehuset: 

- Personell som er kritisk for at konstitusjonelle organer, som inkluderer Regjeringen, Stortinget, Høyesterett og Kongehuset, skal kunne utføre tillagte oppgaver.

- Nøkkelstillinger i Regjeringens biltjeneste, IKT, kommunikasjon, kontorstøtte.

For Departementene, Politidirektoratet (POD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sivil klareringsmyndighet (SKM), fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, kommunene, direktorater: 

- Personell som er kritisk for at kommunen skal kunne ivareta forsvarlig drift av kommunale oppgaver og tjenester, samt personell som er avgjørende for håndteringen av koronautbruddet.

- Personell som er kritisk for at Sysselmannen og fylkesmennene skal kunne ivareta sine oppgaver for å håndtere Koronautbruddet, jf. Nasjonale helseberedskapsplaner og øvrige pålagte oppgaver jf. Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, samt personell som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av embetenes oppgaver og tjenester.

- Personell i departementene og i departementenes underlagte etater/virksomheter som er kritiske for håndteringen av koronautbruddet, samt personell som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av virksomheten.

- Personell i NRK som er kritisk for å ivareta virksomhetens ansvar for å legge til rette for at myndighetene kan nå ut til befolkningen med informasjon, og for å ivareta sitt ansvar jf. forskrift av 6. oktober 1989.

- Personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske for at ovennevnte personellgrupper skal kunne utføre sitt arbeid.

Forsvar: Ansatte i Forsvaret, både sivilt og militært personell. Dette vil også kunne omfatte personell som blir innkalt for å bistå Forsvaret.

Dette gjelder: 

- Nøkkelpersonell som bemanner operative plattformer, samt kritisk støttepersonell til dette.

- Ledelse og kriseledelse.

- Beredskap- og krisehåndtering.

- Kritiske driftsfunksjoner innenfor bl.a. HR, forsyning av materiell, kritisk infrastruktur, skjermingsverdige objekter, sikkerhet, vakthold, EBA, IKT, CBRN-vern, anskaffelser, meldingstjeneste.

- Faglig nøkkelpersonell i prosjekter som må prioriteres høyt for å sikre operativ evne.

Lov og orden: Dette vil i første rekke være personell i politiet som utfører alminnelig politiarbeid, men det kan også tenkes å omfatte domstolene – i hvert fall dommere som må avholde fengslingsmøter. Videre omfatter det personell innen grensekontroll og fengsler. Dette presiseres slik: 

Domstolsadministrasjonen, domstolene, Høyesterett, Riksadvokaten: 

- Dommere og statsadvokater.

- Den høyere påtalemyndigheten

Politiet:

- Ansatte med operative oppgaver, grensekontroll, ansatte på operasjonssentraler, etterforskere, påtale, sikkerhet og beredskap samt annet nøkkelpersonell som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift (f.eks. knyttet til kritisk IKT-funksjonalitet).

Påtalemyndighet, politiet, PST, domstolene:

- Dommere og statsadvokater i Den høyere påtalemyndighet. Virksomheter i straffesakskjeden må fungere, for eksempel gjennomføring av fengslingsmøter/varetektsfengsling og kommunikasjonskontroll.

Politiet, Tolletaten, Utlendingsdirektoratet (UDI):

- Nøkkelpersonell i UDI som ivaretar beredskap i asylmottak og ankomstsenteret (gjennomføre tiltak i og ved mottak som følge av situasjonen, logistikk, opprette nye mottak og lokaler for karantene/isolasjon, kontakt med helsemyndigheter, driftsoperatører, kommuner mv.), ansatte hos driftsoperatører ved asylmottak og ankomstsenter som ikke er ansatt i UDI, nøkkelpersonell som er nødvendig for ivareta forsvarlig drift, samt nøkkelpersonell knyttet til toppledelse og beredskapsorganisasjon i UDI og ved regionkontor.

- Mottaksansatte og ankomstsenter. Asylmottak drives av driftsoperatører, og ansatte på mottak er ikke ansatt i UDI. De er imidlertid samfunnskritisk for å holde mottak oppe og ansatte kommer seg på jobb.

- Nøkkelpersonell knyttet til toppledelse og beredskapsorganisasjon i UDI og på regionkontorene (som håndterer mottak).

- Nøkkelpersonell i UDI som ivaretar drift av utlendingsforvaltningens IKT-systemer.

- Tolletaten: Personell som er kritisk for tolletatens evne til å gjennomføre nødvendig grensekontroll av varer, og derigjennom sørge for forsyningssikkerhet og at grensekryssende vareførsel overholder lovpålagte plikter.

Kriminalomsorgen, Regionale Helseforetak (RHF), Helseforetak (HF), Sekretariatet for konfliktrådene:

- Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

- IKT-tjenester for etaten (brukersenter, kontrollsentral og drift).

- Ansatte ved fengsler og friomsorgskontor som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

- Fengselsbetjenter, fengselsførstebetjenter og sikkerhetsinspektører, fengselsledere og ass. fengselsledere.

- Friomsorgsledere.

- Nøkkelpersoner knyttet til ledelse.

- Forsvarlig antall jurister til straffegjennomføring.

- Forsvarlig antall ungdomskoordinatorer.

Statlig og kommunalt barnevern: Personell som arbeider med håndtering av akutte saker eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn.

Redningstjeneste:

Hovedredningssentralen (HRS), Lokale redningssentraler (LRS), Redningshelikoptertjenesten, Frivillige redningsorganisasjoner, Telenor Kystradio,
Redningsselskapet, Luftambulansetjenesten, Avinor, Petroleumstilsynet:

- Personell som er kritisk for at hovedredningssentralen, og lokale redningssentraler (inkl. redningsledelsen) skal kunne utføre sitt oppdrag: Redningsledere/operativt personale, funksjonene definert som Redningsledelsen, inspektører, HRSledelse.

- Personell som er kritisk for å opprettholde drift av redningshelikoptertjenesten og luftambulansetjenesten: Besetninger, teknikere, rengjøringspersonell, ledende personell.

- Frivillige operative redningsmannskaper fra frivillige organisasjoner som kalles ut i redningsoppdrag av HRS eller LRS og som er kritisk for å kunne utføre sine oppdrag.

- Personell som er kritisk for at Telenor Kystradio skal kunne utføre sitt oppdrag: Operatører og nødvendig teknisk personell.

- Personell som er kritiske for at Redningsselskapet skal kunne utføre sine oppdrag: Faste operative mannskaper, frivillige operative mannskaper ved behov, inspektører ved behov,
kriseledelse, mannskapsseksjonen, beredskapsrådgivere.

- Personell i Avinor som er kritiske for å utføre sine oppdrag for redningstjenesten.

- Personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske for at ovennevnte personellgrupper skal kunne utføre sitt arbeid.

Brannvesen: 

- Personell som er kritisk for at brann- og redningsvesenet og 110-sentraler skal utføre sine oppdrag iht. brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: Brannsjef og avdelingsledelse, personell som har sin tjeneste på 110-sentralen, inkludert fagansvarlige mv, beredskapspersonell.

- Personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske for at ovennevnte personellgrupper skal kunne utføre sitt arbeid.

Sivilforsvar, Sivilforsvarets sentrallager (SFSL):

- Personell som er kritisk for at Sivilforsvaret skal kunne utføre sitt oppdrag: Sivilforsvarsstab, distriktsstaber, tjenestepliktige når de er kalt inn til innsats. Logistikere på sentrallageret.

Storulykkevirksomheter. Industrivernpliktige virksomheter med farlig stoff eller eksplosiver.Transportører av farlig gods. Virksomheter som håndterer farlig stoff. Virksomheter som håndterer eksplosiver:

- Personell som er kritisk for å opprettholde sikker drift, sikring og egenberedskap. Personellgrupper innen: Produksjon, vedlikehold, lab, lager og logistikk, sjåfører, HMS, nødvendige administrative støttefunksjoner, industrivern.

IKT-sikkerhet i sivil sektor: Personer som har som oppgave å ivareta og opprettholde IKT-sikkerhet og tjenester i offentlig og privat sektor.

Spesifisert: 

Nasjonale felleskomponenter som ID-porten, Altinn, Digital postkasse, Kontakt- og
reservasjonsregisteret, Det sentrale folkeregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkelen og tinglysning, Arbeids- og velferdsdirektoratet: 

- Personell som jobber med drift og overvåkning av IKTsystemer.

NSM, sektorvise responsmiljøer, samfunnsviktige virksomheter innenfor digital sikkerhet, eiere av kritisk infrastruktur/viktige IKT-systemer, (Unit/Uninett (forskningsnettet)/Norwegian Internet eXchange (NIX) ved universitetet i Oslo: 

- Personell som jobber med hendelseshåndtering

- Personell som jobber med drift og overvåkning av IKTsystemer.

- Kriseledelsen i Unit/Uninett

- IKT-funksjonene

Natur og miljø: Omfatter blant annet personer som jobber med forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester og overvåkning av flom- og skredfare. Nærmere bestemt: 

Kystverket, interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Miljødirektoratet: 

- Personell i Kystverkets aksjonsledelse mot akutt forurensning.

- Mannskap i Kystverkets rederi.

- IUA -leder og annet nøkkelpersonell.

- Personell i innsats (ved hendelser).

Meteorologisk institutt (MET):

- Meteorologer og personell som ivaretar funksjoner for å opprettholde prioriterte meteorologiske tjenester i MET.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), MET, Norges geologiske undersøkelser:

Personell som har:

- Ansvar for driften av NVEs generelle IT-systemer inkludert varsom.no.

- Ansvar for IT-systemer for datainnsamling, applikasjoner og modeller.

- Vakttjeneste for flomvarsling, jordskredvarsling og snøskredvarsling.

- Oppgaver knyttet til vannstandsvarsling (i en flomsituasjon).

- Oppgaver knyttet til fjellskredovervåking- og varsling.

- Dersom det blir behov for å disponere faglig personell hos Norges geologiske undersøkelse for å opprettholde overvåking og varsling av store fjellskred, og de blir underlagt NVEs ledelse, vil også disse være å anse som samfunnskritisk personell.

- Nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering.

Forsyningssikkerhet: Produsenter, importører, grossister, butikker innen matforsyning, og produsenter, importører, transportører, bensinstasjoner innen drivstofforsyning: 

- Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten. Dette kan omfatte personell som: - sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien, butikk- og bensinstasjonsansatte.

Drikkevannsforsyning: Vannverk: - Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp.

Finansielle tjenester: 

Norges Bank, Finanstilsynet, Finansinstitusjoner: 

- Personell som understøtter kritiske leveranser, og som er kritiske for å opprettholde evnen til sikker formidling av kapital mellom aktører nasjonalt og til og fra utlandet, gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner på en sikker måte og evne til å beholde befolkningens tilgang til nødvendige betalingsmidler, herunder kontanter.

Kraftforsyning: Personer som jobber ved kraftverk, har sentrale oppgaver innen kraftforsyning og vedlikehold av dette. Spesifisert: 

Statnett SF, Kraft- og nettselskaper: 

- personell på driftssentraler,

- IT-personell

- reparasjonspersonell

- medlemmer av beredskapsorganisasjon og eventuell beredskapsstab.

- Personer som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift.

- Nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering.

Elektroniske kommunikasjonstjenester: Omfatter personer som sikrer kommunikasjon, herunder telefoni og internett for å opprettholde kommunikasjonsmulighetene. Spesifisert: 

Telenor Norge, Telia Norge, Ice Communications, Altibox, NexGenTel, Global Connect, Nødnett: 

- Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift av elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester, herunder kritiske støttefunksjoner.

- Nødnett: Personell som er kritisk for drift av Nødnett ved Nødnett driftssenter, Nødnettvakt og Branns driftsorganisasjon (BDO).

Transport: Arbeidstakere innenfor veitransport, luftfart, jernbane og maritim transport. Omfatter også kritisk personell som er nødvendig for å opprettholde denne, for eksempel reparasjoner, kontroll og tilgang på materiell – og personer som jobber med å sikre transporten, som for eksempel flygeledere, togledere, loser. Spesifisert: 

Trafikksentraler, transportører, Sjøfartsnæringene, Norges Rederiforbund, NORTRASHIP-ledelsen:

- Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunnelbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter.

- Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.

- Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.

Personell med oppgaver som er avgjørende for at ovennevnte transport kan gjennomføres på daglig basis.

- Operatører av kritiske tjenester, som f.eks. trafikkstyring, lostjeneste, o.l.

- Nøkkelpersonell knyttet til drift av transportterminaler og havner

- Driftsentreprenører av infrastruktur, f.eks. i form av brøyting, feilretting, o.l.

- Nøkkelpersonell på godkjente verksteder som vedlikeholder og reparer transportmidler og distributører av deler til disse.

- Personell i bilbergingstjeneste

- Nøkkelpersonell med oppgaver knyttet til ledelse og logistikk i transportvirksomheter.

I tillegg kommer nøkkelpersonell involvert i sjøfartsadministrasjon i Sjøfartsdirektoratet.

Gravferdsbransjen: Personer som har til oppgave å utføre nødvendig henting og transport av døde fra dødssted til egnet oppbevaring.

Satellittbaserte tjenester: Personer som jobber med å opprettholde muligheten til å ivareta sikkerheten til å kunne motta nødvendige satellitt-tjenester: Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway, Kartverket: 

- Virksomhetsledelsen i Space Norway med samme fullmakter som de samfunnsviktige ekomselskapene, jf. ovenfor.

- Nøkkelpersoner innen posisjoners- og satellittjenester hos Kartverket

- Personell i f.eks. Kystverket som er nødvendig for drift av navigasjonssystemer så identifiseres dette i henhold til funksjonen transport.

FAKTA

Det er opprettet en egen e-postadresse ([email protected]) hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å motta eventuelle henvendelser knyttet til listen.

- KSAT – Personell involvert i satellittoperasjon, nedlesning (Galileo, Copernicus o.a.).

I tillegg kommer personell i enkelte samfunnsoppgaver som regnes som viktige: 

Personell med ansvar for utbetaling av livsoppholdsytelser: - IKT- personell og nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner. 

Personell med ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv: - Sjåfører, logistikkmedarbeiderne, ansatte ved anlegg for mottak, sortering, lagring, forbrenning og eventuelt annen avfallsbehandling som er nødvendig for å samle inn og håndtere avfall.

Medier: - Personell som er kritisk for å ivareta behovet for informasjon til publikum, jf. smittevernloven § 4-8 om massemedienes informasjonsplikt.

 

Generelle retningslinjer

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:

 • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under kulepunkt 1, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn.

Kommunene og eiere at private barnehager gis også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til barn av personell som ikke normalt jobber innenfor
samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon.

Spørsmål knyttet til listen kan sendes per epost til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på følgende epostadresse: [email protected] DSB vil ikke besvare telefonhenvendelser om listen.

Powered by Labrador CMS