• Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager; 
  - 10 dager per forelder per kalenderår 
  - Mer enn to barn: 15 dager per forelder 
  - Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær  
  - Den som er alene om omsorgen får dobbel kvote 
 • Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. I forbindelse med koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt. 
 • Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med kan få omsorgspenger ut over kvoten. Behovet må bekreftes av lege.

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet)