LP-modellen har som mål å skape gode læringsmiljøer for alle.
LP-modellen har som mål å skape gode læringsmiljøer for alle.

Dette er LP-modellen

Denne uken er representanter for barnehage- og skolesektoren samlet på Hamar for å delta på den fjerde nordiske LP-konferansen. Men hva er egentlig LP-modellen?

Publisert

LP står for «læringsmiljø og pedagogisk analyse». Modellen beskrives på Læringsmiljøsenterets nettsider som «en strategi for systematisk utvikling av kompetanse og samarbeid i personalet, for å få en bedre felles forståelse og håndtering av pedagogiske utfordringer i hverdagen i skoler og barnehager».

Det overordnede målet er å skape læringsmiljøer som, uavhengig av barnets og elevens forutsetninger, gir gode vilkår for læring.

Forskningsbasert

Siden prosjektoppstarten i 2002 har over 300 skoler i Norge jobbet med læringsmiljøet sitt gjennom LP-modellen. I 2012 ble det også satt i gang et pilotprosjekt for å innføre LP-modellen i barnehagen. Siden den gang har stadig flere barnehager blitt med i prosjektet, og i dag bruker cirka 350 barnehager i Norge og Danmark LP-modellen i sitt arbeid.

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, var sentral under utformingen av modellen. Han forteller at LP-modellen baserer seg på forskning.

– LP-modellen var basert på empirisk forskning på elevers atferd og læring. Primært atferd der vi så at det var en sammenheng mellom hvordan elevene oppførte seg i skolen og hva slags kontekst de møtte i skolen. Kvaliteten på skolen var med på å vise hva slags type atferd barna viste. Det samme så vi med læring. Denne tankemåten innebærer at istedenfor å studere elever så skulle vi begynne å studere konteksten og omgivelsene. Istedenfor å satse på at elevene skulle endre seg, skulle vi satse på å endre lærerne, uttalte Nordahl under åpningen av LP-konferansen.

Pedagogikken har tradisjonelt blitt styrt av ideologi, forteller professoren. I senere tid har imidlertid også forskning fått større innvirkning på pedagogikken. Nordahl synes denne utviklingen er positiv.

– Vi ønsker å ha en dreining mot det forskningen viser at virker.

– De evalueringer som eksisterer omkring denne type forskningsbasert endringsarbeid viser i hovedsak positive resultater, sier Nordahl. Han understreker samtidig at disse resultatene ikke primært skyldes forskningen, men det gode utviklingsarbeidet som utføres i skolene og barnehagene av de ansatte.

Systemteori

LP-modellen støtter seg i stor grad til systemteori. En systemteoretisk tilnærming innebærer å forstå individer ut fra deres handlinger, muligheter og begrensninger i det systemet de er en del av. Tanken er at den enkelte påvirker og påvirkes av systemet.

Systemteoretisk forståelse betyr at man er mer opptatt av å forstå hvordan ulike forhold i systemene påvirker problemet, og mindre opptatt av å identifisere årsaken til problemet.

I arbeidet med LP-modellen utarbeides det ulike problemstillinger knyttet til læringsmiljøet i barnehagen eller skolen. Problemene dreier seg gjerne om relasjonen mellom voksen og barn, barn og barn, eller kan være knyttet til gruppemiljø, ledelse og struktur.

Når man skal finne løsningen på et problem er det, ifølge LP-modellen, viktig å identifisere hvilke faktorer som bidrar til å opprettholde problemet. I arbeidet med problemstillingen skal det stilles spørsmål om hvilken opprettholdende faktor man har størst mulighet for å endre, og om hvilken kunnskap man har om temaet og fungerende tiltak i lignende saker.

LP i barnehagen

I barnehagen skal LP-modellen «bidra til å ivareta barnas behov for lek og omsorg, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling», heter det på Læringsmiljøsenterets nettsider.

Forskning har vist at relasjoner mellom barn og voksne, mellom barna og den sosiale posisjonen som det enkelte barnet har i fellesskapet, ros og oppmuntring, tydelige regler og støttende tilbakemeldinger, felles kunnskap og forståelse i personalet, gode muligheter for barns medvirkning i barnehagen, aktiviteter som fremmer barnas mestring og utvikling i forhold til deres forutsetninger, og samarbeid med foreldre, er viktig for å kunne skape gode vilkår for lek, læring og danning i barnehagen.

LP-modellen legger opp til at de ansatte skal samarbeide i grupper der de får opplæring i å forstå og håndtere de pedagogiske utfordringene i barnehagen på nye måter.

Modellen fokuserer på faktorer i lekemiljøet som har innvirkning på barnas atferd og læring, for å finne ut hva det er som gjør at uønskede situasjoner og samhandlingsmønstre består. Det handler om å rette oppmerksomheten mot hva man kan endre i miljøet, istedenfor å lete etter en forklaring på problemene i barna.

Implementering

LP-modellen har en implementeringsperiode på tre år og hele det pedagogiske apparatet i barnehagen involveres i arbeidet med modellen.

Læringsmiljøsenteret har ansvar for implementering og opplæring av personell, mens PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) fungerer som en viktig samarbeidspartner og støttespiller.

Les mer om LP-modellen på Læringsmiljøsenterets nettsider.

(Kilde: laringsmiljosenteret.uis.no)

Powered by Labrador CMS