Utvalget peker på samiskspråklige barnehager som det viktigste enkelttiltaket for å sikre bevaring og vitalisering av samiske språk.
Utvalget peker på samiskspråklige barnehager som det viktigste enkelttiltaket for å sikre bevaring og vitalisering av samiske språk.

Vil styrke retten til samisk barnehagetilbud

Samisk språkutvalg vil at alle kommuner skal ha plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud dersom foreldrene ønsker det.

Publisert Sist oppdatert

Mandag overrakte Samisk språkutvalg utredningen Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og sametingspresident Aili Keskitalo.

Utvalget konstaterer at samiske språkrettigheter i dag i hovedsak er begrenset til de ti kommunene som utgjør forvaltningsområdet for samisk språk, men legger til grunn at rettighetene også gjelder i de områdene hvor samer er bosatt i et betydelig antall, som i de store byene og tettstedene.

Barnehagene viktig

I utredningen peker utvalget på samiskspråklige barnehager som det viktigste enkelttiltaket for å sikre bevaring og vitalisering av samiske språk.

– Utvalget foreslår at alle kommuner skal ha plikt til å tilby et samiskspråklig barnehagetilbud dersom foreldrene ønsker det. Dette sikrer også samiske barn en individuell rett til samiskspråklig barnehage. Utvalget er tilfreds med Stortingets vedtak om at ansatte i samiske barnehager skal beherske samisk, og forventer at dette følges opp med nødvendig lov- og forskriftsarbeid, samt ressurser slik at dette kan realiseres, heter det i utredningen.

Utover dette foreslår utvalget flere tiltak på barnehage- og skoleområdet, blant annet knyttet til at kommunene må ha planer for et helhetlig samiskspråklig tilbud, for overgangen fra barnehage til skole, og for grenseoverskridende samarbeid.

Her er utvalgets forlag til tiltak på barnehageområdet:

  • Utvalget foreslår at kommunen har plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud etter en sterk språkmodell til alle samiske barn hvor foreldrene ønsker det. Kommunens plikt lovfestes i barnehageloven.
  • Utvalget mener kommunene må avdekke etterspørsel etter samiske barnehagetilbud, og plikter å dimensjonere tilbudet i tråd med etterspørsel.
  • Utvalget foreslår å etablere tre samiske språkressurssentre underlagt Sametinget, som blant annet skal bistå kommunene med å tilby et samiskspråklig barnehagetilbud.
  • Utvalget mener det må tilrettelegges for norsk-svensk samarbeid, som åpner for at sørsamiske barn i de respektive land kan benytte et sørsamisk barnehagetilbud uavhengig av bosted.
  • Utvalget mener Kunnskapsdepartementet i større grad må synliggjøre kommunens plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud, og de samiske barnehagetilbudene som eksisterer.
  • Utvalget mener en mye større andel av tilskuddsmidler må brukes til tiltak direkte knyttet til samiskspråklig barnehagetilbud, og særlig rettes mot barnehager med få samiske barn.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS