DEBATT

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl (H).
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl (H).

– Godt barnehageinnhold med dyktige ansatte

Barnehagelærerstudenter frykter at fremtidens barnehage er for lik skolen. Birgitte Jordahl i Kunnskapdepartementet mener de ikke har noe å frykte.

Publisert Sist oppdatert

Alle barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Derfor vil regjeringen ha mindre kvalitetsforskjeller i barnehagenes pedagogiske arbeid. Det skal vi få til ved å bygge videre på det beste i norsk barnehagetradisjon.

Les de seks studentenes kronikk her: - Skoleklar som ettåring?

I stortingsmeldingen "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen" som vi nylig la frem, er språk og læring to av flere viktige temaer som vi mener fremtidens barnehage må jobbe bedre med. Mange barnehager jobber i dag godt med språk og læring, men undersøkelser viser at kvaliteten på det pedagogiske arbeidet varierer fra barnehage til barnehage.

Med ujevn kvalitet risikerer barn som trenger tidlig oppfølging å ikke bli sett og få den oppfølging de har behov for. Mange barn begynner i skolen uten å kunne norsk godt nok til å følge ordinær undervisning, og det er bekymringsfullt hvis barnehagen svikter i å tilrettelegge for god språkutvikling. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker at alle barnehager jobber systematisk med blant annet språk og læring.

De seks barnehagelærerstudentene ved Høgskolen i Østfold tar feil når de hevder at vi vil gjøre barnehage til skole og at forslagene vil føre til mer stressede barn (Barnehage.no 21. april). Den som leser barnehagemeldingen vil se at vi vil bygge videre på det beste i norsk barnehagetradisjon. Også fremover skal barnas utvikling støttes gjennom god omsorg, lek og samspill med andre barn og ansatte som tar barn på alvor. Læring skal skje på barnets premisser. Vi skal ikke ha resultat- eller kompetansemål for det enkelte barn, slik som i skolen.

Barnehage skal være barnehage, og barn skal ikke bli stresset av å gå der. For å redusere barns stressnivå har forskere fremhevet personaltetthet, utdannet personale, kjente og ikke for store barnegrupper, i tillegg til god samhandling mellom barn og voksne preget av omsorg, lek og god stimulering av barnas læring som viktig. For å få til dette, kreves det noe planlegging og forutsigbarhet gjennom barnehagedagen.

Meldingen tar opp flere temaer. Vi mener det er viktig med et godt foreldresamarbeid og oppmerksomhet på de yngste barna i barnehagen. Det er viktig med gode relasjoner mellom barn og mellom voksne og barn. Vi understreker også betydningen av lek og godt omsorgs- og læringsmiljø.

Innholdet i meldingen anerkjenner den store betydningen som barnehagen har i dagens og morgendagens samfunn. Mange gode barnehager har gjennom innholdet i denne meldingen fått bekreftet at de er på riktig vei. Det er gledelig at mange gir oss gode tilbakemeldinger på de klare føringene vi gir til rammeplanen som nå skal fornyes.

Vi er enig med barnehagelærerstudentene i Østfold om at kompetente ansatte er viktig for å få et godt barnehageinnhold. Derfor bruker vi i år 410 millioner kroner på kvalitets – og kompetansetiltak i barnehagen. Det er mer enn en dobling på tre år. Antall dispensasjoner går nedover, og andel pedagoger i barnehagen går oppover. Det viser at de grep vi gjør i barnehagepolitikken, virker.

Regjeringen står på for å sikre alle barn en god start i livet. Det får vi til ved at barna leker og lærer sammen med andre barn og dyktige ansatte i barnehagen.

Powered by Labrador CMS