De kommunale barnehagene har oftere avvik knyttet til risikovurdering og internkontroll enn de private, viser det seg i en rapport fra Helseetaten i Oslo kommune. – Det er viktig at alle barnehagene har god oversikt, og at de har jevnlige vurderinger av risiko og rutiner, sier Morten Vegelbo.
De kommunale barnehagene har oftere avvik knyttet til risikovurdering og internkontroll enn de private, viser det seg i en rapport fra Helseetaten i Oslo kommune. – Det er viktig at alle barnehagene har god oversikt, og at de har jevnlige vurderinger av risiko og rutiner, sier Morten Vegelbo.

Tilsynskampanje i Oslo: «Nesten hvert åttende barnehageminutt sendes et barn til lege eller tannlege i Norge»

Sist vinter var risikoforhold i barnehager tema for en tilsynskampanje i Oslo. Der viser det seg at de kommunale barnehagene oftere har avvik knyttet til risikovurdering og internkontroll enn de private.

Publisert

"Barn tilbringer mye av dagen i barnehagen over mange år, og det er for mange familier liten reell valgmulighet. Et trygt barnehagemiljø skal være en selvfølge for alle barn. Barnehager er derfor høyt prioritert med tilsyn innen miljørettet helsevern", heter det i rapporten, som er utarbeidet av Helseetaten i Oslo kommune. 

Rapporten er resultat av en tilsynskampanje rettet mot risikovurdering og beredskap i barnehager som ble gjennomført mellom 1. november 2017 og 31. mars 2018. 

I perioden ble det ført tilsyn med 72 av i alt 726 barnehager i Oslo; 32 kommunale og 40 private. Tema for tilsynskampanjen var risikovurderinger med hensyn til barns sikkerhet samt helsemessig beredskap i barnehagene. Det ble lagt vekt på barnehagenes internkontroll med særlig hensyn til organisasjon og ansvar, kartlegging og avviksbehandling.

– Kan bidra til å øke risikoen

Tilsynskampanjen handlet altså ikke om uønskede hendelser, men om barnehagenes rutiner og beredskap. 

I 39 prosent av barnehagene ble det ikke påpekt avvik, mens det ble registrert avvik i litt over halvparten av de private og litt over 70 prosent av de kommunale barnehagene.  

– Hvor alvorlig er dette?

– Tilsynene ble utført som systemrevisjon. Det vil si at tilsynet rettet seg mot barnehagenes internkontrollsystem. Et avvik på systemnivå kan bidra til å øke risikoen for uønskede hendelser og at tilsvarende hendelser gjentar seg. Det er derfor viktig å ha et godt system for å håndtere avvik, slik at virksomhetene kan lære hvordan man reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser. Dette henger også sammen med hvor store konsekvenser for liv og helse de uønskede hendelsene kan ha, sier fagkonsulent miljørettet helsevern Morten Vegelbo ved seksjon for samfunnsmedisin i Helseetaten i Oslo kommune. 

75 prosent av barnehagene har utarbeidet risikoregister med oversikt over farer det er viktig at det er oppmerksomhet rundt i barnehagen. I informasjonen til alle barnehager i forkant av tilsynskampanjen ble det fokusert spesielt på at barnehagene skulle kunne fremvise en oversikt over farer i et risikoregister. Barnehagene har dermed et utgangspunkt for å vurdere farene og iverksette tiltak der risikovurderingen viser behov for det. Rapporterte funn handler i stor grad om at farer ikke er risikovurdert og/eller at det ikke er iverksatt tiltak for å redusere risiko.

Datamaterialet fra dette utvalget kan tyde på at de kommunale barnehagene oftere har avvik knyttet til risikovurdering og internkontroll enn de private barnehagene, heter det videre i rapporten.

Valg av tema er blant annet begrunnet i en risikovurdering av de miljøfaktorer forskriften omfatter. Tre områder er vurdert som risikoklasse rød, som tilsier tilsynshyppighet på hvert tredje-fjerde år: Risiko for ulykke med alvorlig skade, mangelfullt førstehjelpsutstyr og kompetanse, samt støy i basebarnehager. 

For få barnehager til å konkludere

Som bakgrunn for tilsynskampanjen står det blant annet at risikoforhold i barnehager anses å ha stor allmenn interesse. Nesten hvert åttende barnehageminutt sendes et barn til lege eller tannlege for medisinsk sjekk basert på hendelser i barnehagen, kommer det fram i Den store barnehageundersøkelsen 2012,  utført av HMS-spesialisten Lean Communications for Kompetansetorget AS i samarbeid med Drammen kommune. 

Der kan man også lese at det er rundt 30 prosent flere skader i kommunale enn i private barnehager, og at kommunale barnehagestyrere vurderer skader på barn i deres egen barnehage som mer sannsynlig enn private barnehagestyrere. Når det kommer til kompetanse, viser rapporten at de kommunale barnehagestyrerne gjennomgående vurderer at en større andel av deres medarbeidere mangler sikkerhetskompetanse til å håndtere de ulike skadesituasjonene sammenlignet med styrere i private barnehager.

Disse funnene gjenspeiles i tilsynskampanjen til Oslo kommune: 

"Tilbakemeldinger fra tilsynene peker på at private barnehager har bedre oversikt, tydeligere ansvarsfordeling og nærmere eierforhold til systemene. Dette kan forklare noe av forskjellene", heter det i rapporten. 

– Kan dere si noe mer om hvordan dere tolker forskjellen mellom de kommunale og de private barnehagene?

– Vi kan ikke si noe mer om dette ut ifra et såpass lite utvalg. Tilsynet omfatter bare ti prosent av barnehagene i Oslo, sier Vegelbo.

Ikke tilfredsstillende renhold

I tillegg ble det rapportert 13 avvik som sidefunn i forbindelse med tilsynene.

14 prosent av barnehagene var ikke godkjent etter forskriften, og noen av disse har fått dette rapportert som avvik. Flere barnehager fikk også avvik for ikke tilfredsstillende renhold, heter det i rapporten.

– Det hender man ser andre typer avvik når man er ute på tilsyn. Da kan man like gjerne påpeke det når man først er der, sier Vegelbo.

Slik følges den opp

Tilsynskampanjen ble gjennomført i 14 av 15 bydeler i Oslo. Det er bydelene som står for selve besøket i de enkelte barnehagene. Etter hvert tilsyn er det utarbeidet en rapport, som er gjort tilgjengelig av de enkelte bydelene. Det er også bydelene som følger opp barnehagene der det er gitt avvik eller merknader. 

– Er det et avvik, får barnehagene en frist på seg til å rette det opp. Er det større forhold, får barnehagene som regel mer tid på seg. Da må de i så fall sende bydelen en plan for når avvikene skal rettes opp, sier Vegelbo. 

– Hvordan skal en slik kampanje komme de barnehagene i Oslo som ikke har hatt tilsyn til gode? 

– Det er viktig at alle barnehagene har god oversikt, og at de har jevnlige vurderinger av risiko og rutiner. Involveringen av barnehagene begynte allerede i forkant av tilsynsperioden. Da sendte bydelene brev til alle sine barnehager. I etterkant skal rapporten gjøres tilgjengelig for alle. Enkelte bydeler har noe mer oppfølging, som en workshop eller et seminar. Men de er ikke pålagt å gjøre det, avslutter Vegelbo. 

Powered by Labrador CMS