Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet, kunnskapsminister Jan Tore Sanner, PBL-direktør Anne Lindboe og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen ønsker alle å gratulere barnehagelærerne på Verdens lærerdag.
Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet, kunnskapsminister Jan Tore Sanner, PBL-direktør Anne Lindboe og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen ønsker alle å gratulere barnehagelærerne på Verdens lærerdag.

Les deres hilsener til barnehagelærerne på «Verdens lærerdag»

5. oktober markeres «Verdens lærerdag», og det er flere som ønsker å gratulere barnehagelærerne med dagen.

Publisert

Blant gratulantene er kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H):

– Kjære alle barnehagelærere. Alle som har, eller har hatt barn i barnehagen vet at dere som jobber der er det viktigste for barnas trivsel og utvikling. Dere ser barna og viser omsorg. Dere er faglige eksperter som skaper inkluderende miljø hvor barna får utvikle seg ut fra sine forutsetninger og får oppleve mestring. Tidlig innsats starter allerede i barnehagen, og dere er nøkkelen til å skape gode barnehager. En god barndom varer livet ut. Dere er en del av det laget som bidrar. Jeg vil takke alle sammen for at dere hver dag bidrar til å gi barna en god start på livet, sier kunnskapsministeren.

Retten til en kvalifisert lærer

Verdens lærerdag markeres årlig for å rette oppmerksomhet mot lærerens unike rolle.

Dagen setter fokus på lærere og lærerorganisasjonene, og deres oppgaver og ansvar. Målet er å mobilisere støtte til lærerne og sikre at de skal kunne oppfylle behovene til fremtidige generasjoner.

– Jeg vil gratulere alle lærere, i barnehager, skoler og lærerutdanninger med Verdens lærerdag, sier barnehagelærer og nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

Årets tema for dagen er: «Rett til utdanning betyr rett til en kvalifisert lærer».

– På samme måte som i skolen kjemper vi for at det også skal gjelde i barnehagen. Derfor er normene som nå kommer et skritt i riktig retning. Barnehagelærere jobber hardt for at barn skal få en bedre hverdag i barnehagen. Jeg mener at barnehagelærerne tilfører lærerkorpset viktig faglighet når vi kjemper for barns rett til lek og gode relasjoner. Jeg er stolt og glad over å være en leder i barnehagelærernes viktigste organisasjon, sier Valås.

– La oss feire dere i dag!

Også administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, ønsker å bruke verdens lærerdag til å takke barnehagelærerne for jobben de gjør.

– De første leveårene av et barns liv legges grunnlaget for hvem hun blir som voksen. Personlighet, relasjoner, læring og helse. Ved siden av foreldrene har barnehagelærerne den viktigste muligheten til å sørge for at reisen inn i barndom og voksenliv blir god. La oss feire dere i dag! sier hun.

– Sammen med oss foreldre er dere avgjørende for våre barns fremtid

Leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, takker alle barnehage- og grunnskolelærere for det arbeidet de legger ned hver dag for barna.

– Utdanningsforbundets slagord til Verdens Lærerdag er: «En god lærer er en god start». Dette er et slagord som gir mening. Både i barnehagen og skolen går det barn med ulike forutsetninger, forskjellig erfaringsbakgrunn og individuelle behov. Det å møte en lærer med evnen til å se hele barnet, gi plass til og romme barnets vesen og oppdage det enkelte barns læringspotensiale, påvirker barnets opplevelse av seg selv som individ og som deltaker i barnehagens eller skolens fellesskap. Det er dette som kan bli grunnleggende for barnets utdanningsløp og gi barnet en god start i dette løpet.

– Barnehage- og grunnskolelæreren har en utfordrende, krevende og viktig jobb, og jeg har dyp respekt for det arbeidet de nedlegger hver dag for barna våre. Gratulerer med dagen alle lærere, sammen med oss foreldre er dere avgjørende for våre barns fremtid, sier FUB-lederen.

Etablert i 1994

Verdens lærerdag ble etablert i 1994 av UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon), som en påminnelse om Rekommandasjonen om lærernes status. Denne anbefalingen ble undertegnet allerede i 1966 av UNESCO og FNs særorganisasjon for arbeidslivet (ILO).

Rekommandasjonen om lærernes status beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet, skriver UNESCO på sine nettsider.

Lærermangel på verdensbasis

Globalt er lærermangel fremdeles en utfordring. For å nå FNs bærekraftsmål for 2030 om universell grunnskole og videregående opplæring, trengs det 69 millioner nye lærere på verdensbasis, ifølge UNESCO.

Dette «lærergapet» er mer tydelig blant utsatte grupper, som jenter, barn med nedsatt funksjonsevne, flyktning- og innvandrerbarn, eller barn fra fattige familier som bor i landlige eller fjerne strøk.

Powered by Labrador CMS