Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) møtte Bjørg Hestad fra Sorknes barnehage, Kathrine Tviberg Sandstad som er daglig leder i Toppen barnehage og Sonja Standal som er daglig leder i Holthagen barnehage hos sistnevnte på Skedsmokorset.
Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) møtte Bjørg Hestad fra Sorknes barnehage, Kathrine Tviberg Sandstad som er daglig leder i Toppen barnehage og Sonja Standal som er daglig leder i Holthagen barnehage hos sistnevnte på Skedsmokorset.

Kjemper for dekning av tariffestet pensjon

Himanshu Gulati gjorde hva han kunne for å få Stortinget til å rette opp i innretningen som kan tvinge Holthagen barnehage til å flytte penger bort fra tilbud og aktivitet, for å dekke ansattes pensjoner.

Publisert Sist oppdatert

– I statsbudsjettet for inneværende år ble det gjennomført et kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager på nesten 400 millioner kroner. Nå har vi fått en fasit som viser at 60 prosent av de private barnehagene ikke får dekket sine pensjonskostnader for de ansatte, tariffestet lønn, sa Frp-representanten da endringer i barnehageloven sto på Stortingets agenda tirsdag.

– Og 125 av disse vil ikke få dekket sine pensjonskostnader, tariffestet pensjon, til tross for søknadsordningen som de kan benytte seg av, fortsatte Gulati.

Kan ikke søke

Han siktet blant annet til flere private barnehager i Lillestrøm kommune, som nå opplever at det er nytteløst å søke kostnadsdekning for faktiske pensjonsutgifter.

Nytteløst fordi grensen for hvor mye de kan få, bestemmes av kommunens pensjonsutgifter. Utgifter som for Lillestrøms del nå på papiret er svært lave, grunnet bruk av såkalt premiefond.

– I ytterste konsekvens vil dette gå ut over tilbudet til barna om vi må bruke det vi i dag bruker på tilbud og aktivitet til å dekke pensjoner, uttalte Sonja Standal til Romerikes Blad tidligere denne uka.

Hun er daglig leder i Holthagen barnehage. Et samvirke og et non-profit-foretak med 60 barn, som holder til på Skedsmokorset.

Overfor Barnehage.no bekrefter Stendal at pengene for å dekke ansattes pensjon, nå må tas fra andre poster. I første omgang for eksempel fra oppsparte midler som skal til vedlikehold av bygg.

– Det føles ikke bra. Det føles ikke rettferdig. Jeg synes at pensjonskostnader, de reelle kostnadene vi har, burde bli dekt med tilskudd. Vi er enkeltstående barnehage, og har ikke noen plass å ta fra. Det er det vi får fra kommunen vi har til å dekke kostnadene våre, sier hun.

Stor differanse

Pensjonskostnaden i kommunale barnehager i Lillestrøm var i 2020 på 80.387 kroner per årsverk, men på grunn av premiefondbruken, er den øvre grense for hvilke kostnader private barnehager kan få dekket, på 63.058 kroner, opplyser PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Kommunen gjør ikke noe galt, understreker Standal, og poengterer at hun mener det er i regelverket at problemet ligger.

Tall fra PBL viser at flere barnehager i Lillestrøm, i likhet med Holthagen, har utgifter på mange tusen kroner mer per årsverk, enn hva barnehagene får dekket.

Etter å ha møtt noen av dem, valgte Frp-representant Gulati behov for å fremme følgende forslag da våre folkevalgte skulle vedta endringer i barnehageloven tidligere denne uken:

Stortinget ber regjeringen sikre at barnehager som søker om å få dekket sine reelle pensjonskostnader som måtte overstige pensjonstilskuddet de har fått, måles mot et kommunalt makstak som gjenspeiler de kommunale barnehagenes faktiske pensjonskostnadsnivå, og at makstaket ikke reduseres selv om kommunen dekker deler av pensjonskostnadene gjennom bruk av kommunalt premiefond.

Utfordret Ap

– Jeg ønsker å utfordre Arbeiderpartiet på om de vil stemme for dette forslaget. Jeg kan ikke forstå at dette er en ønsket utvikling, sa Gulati i sin replikkutveksling med Aps Elise Waagen i begynnelsen av debatten i stortingssalen.

Det svarte Waagen nei til.

– Vi vil ikke stemme på det forslaget. Noe av hovedgrunnen til det er at private barnehager i 2019 fikk en milliard kroner mer enn det de hadde av faktiske utgifter til pensjon. Vi har en søknadsordning i dag for de som har reelle utgifter mer enn det man får tilskudd for. Den er det fullt mulig å benytte, hevdet hun.

Hvorpå Gulati viste til sitt besøk i Lillestrøm, og et konkret eksempel på at pensjonsutgifter som dekkes over premiefond ikke teller med i et regnestykke som egentlig skal sørge for likebehandling mellom kommunale og private barnehager.

Med den konsekvens at at kostnadsdekning ikke oppnås.

– Jeg spør representanten om hun synes det er rettferdig at private barnehager får dekket mindre av sine faktiske tariffestede pensjonsutgifter til de ansatte, fordi kommunen betaler deler av sine pensjonsutgifter gjennom premiefond, og ikke på vanlig måte, fortsatte Gulati.

Finansieringssystemet

– Nå er vi i en situasjon der de private barnehagene får et mer riktig tilskudd. Men dette bare understreker poenget om at finansieringssystemet vi har i dag, det er ikke perfekt. Det skulle vært gjort noe med for lenge siden, begynte Waagen sitt svar, og rakte pekefingeren mot tidligere regjeringer, hvor også Frp har vært med.

Bakgrunn

  • I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at pensjonstilskuddet til private barnehager justeres ned fra 13 til 10 prosent av lønnsgrunnlaget i kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2022.
  • For enkeltstående barnehager fases kuttet inn over tre år. Dette innebærer 12 prosent pensjonspåslag i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024.
  • Private barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019, kan også få dekket høyere pensjonsutgifter, oppad begrenset til kommunens egne pensjonsutgifter.
  • På bakgrunn av tall fra Storebranddata og PBL (AFP-kostnader) har PBL dokumentert at om lag 60 prosent av barnehagene som følger PBLs tariff, ikke får dekket de reelle pensjonskostnadene gjennom sjablongen (10 eller 12 prosent).
  • 953 barnehager fremkommer å være i søknadsposisjon. Søknadsposisjon er definert til å være den situasjon hvor barnehagens pensjonskostnad er større enn sum pensjonstilskudd mottatt gjennom kommunens driftstilskudd.
  • Disse 953 barnehagene må sende en ekstra søknad til kommunen for å få dekket sine pensjonskostnader.
  • Øvre grense for hva som blir dekket, avhenger av hvordan kommunen finansierer sine egne pensjonskostnader.
  • Betaler kommunen alt fra egen bankkonto, blir den øvre grensen et gitt beløp per årsverk. Dekkes deler av kommunens pensjonskostnader gjennom kommunens premiefond, senkes den øvre grensen tilsvarende.

Kilde: PBL

– Jeg er utålmodig for at vi skal få gjort noe med det, nettopp for å sørge for at barnehager som representanten tok opp skal stå godt på egne bein og ha en sunn og god økonomi. Da er ikke det å kun ta for seg pensjonstilskuddet som er løsningen på det, da må vi gå løs på hele finansieringssystemet, fortsatte hun.

Fra regjeringspartner Sp var budskapet mye det samme.

SV har et litt annet syn på saken. Likevel:

– SV kommer ikke til å støtte forslag med budsjettkonsekvenser over bordet i salen. Det mener vi er en uansvarlig måte å fatte vedtak på, svarte Freddy André Øvstegård.

Men jeg skal gi representanten Gulati rett i at det finnes private barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn sjablongen gir, fortsatte han.

Brenna: – Komplekst

– Og derfor har jo SV i innstillingen foreslått kostnadsdekning av pensjon. Med vårt forslag ville man ikke hatt den situasjonen som representanten Gulati har vært og sett på i Lilllestrøm. Så jeg kan jo rekke hånden tilbake og heller be Frp støtte SVs forslag i innstillingen, for det ville løst problemet.

Hege Bae Nyholt (R) viste til samme forslag:

– Pensjon er viktig for Rødt, og det er enda viktigere for de som skal leve av det den dagen man er ferdig med å jobbe i barnehage. Derfor er det viktig for oss å endre størrelsen på pensjonstilskuddet, sånn at det gir kompensasjon for faktiske pensjonsutgifter, sa hun.

– Måten vi kompenserer de private barnehagene for pensjonsutgifter på er viktig og interessant fordi det er et komplekst spørsmål. Så viktig og interessant er det at jeg håper at representanten Gulati vil komme tilbake i den saken hvor det hører hjemme, og det er i diskusjonen om finansieringssystemet for private barnehager, sa statsråd Tonje Brenna (Ap).

– Jeg kan betrygge statsråden om at jeg vil komme tilbake til det spørsmålet i sak om senere finansiering også, men det løser jo dessverre situasjonen for inneværende år, repliserte Gulati.

Tok et oppgjør

Før han tok et oppgjør med responsen forslaget hadde fått.

– Jeg kan ikke forstå hvordan et flertall av partier her mener det er greit at ikke private barnehager får dekket sine faktiske tariffestede pensjonskostnader for sine ansatte. Jeg kan heller ikke skjønne at man mener det er greit at kommunale barnehager i de samme kommunene får dekket sine pensjonskostnader, mens de private barnehagene får et langt mindre beløp, sa Gulati.

– Vi må ha ordentlige anstendige arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår i dette landet, spesielt har det offentlige et ansvar med å gå fram som en rollemodell og vise at man betaler de som driver tjenester på vegne av det offentlige på en god og anstendig måte. Det er trist at ikke flere ønsker å rette opp i den situasjonen som har oppstått. Jeg hører det flere partier sier om at man skal se på finansieringssystemet neste år, og det vil kanskje endre finansieringen to tre år fram i tid, men dette er realiteten i år, poengterte han.

Da det ble votert over forslaget, stemte Frp, Venstre og Pasientfokus for.

Powered by Labrador CMS