De private barnehagene i Fredrikstad fikk ikke medhold i verken tingretten eller lagmannsretten. Nå er saken anket til Høyesterett.  Bildet er fra da tingretten behandlet saken.
De private barnehagene i Fredrikstad fikk ikke medhold i verken tingretten eller lagmannsretten. Nå er saken anket til Høyesterett. Bildet er fra da tingretten behandlet saken.

Barnehagene i Fredrikstad tapte i tingretten og lagmannsretten. Nå har de anket til Høyesterett

– Dersom dommen blir stående, vil dette kunne skape presedens og danne mal for hvordan kommuner kan velge å indirekte minimere tilskuddet til de private barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Det sier advokat Einar Brunes til barnehage.no om hvorfor saken nå er anket til Høyesterett. Han er prosessfullmektig for barnehagene. 

Brunes er klar på at lagmannsrettens vurdering av saken ikke endrer konsekvensene for de private barnehagene i Fredrikstad kommune.

– Det sentrale er at lagmannsrettens lovforståelse har gitt lavere tilskudd til kommunens private barnehager. Andre kommuner har løst denne situasjonen på annen måte, som er i samsvar med prinsippet om økonomisk likebehandling. Når kommunen ikke vil sikre at private barnehager gis samme økonomiske rammebetingelser, som det kommunen har til egne kommunale barnehager, må saken tas videre, sier han.

LES OGSÅ: Saksøkte kommunen: - Dette er en kjedelig, men nødvendig sak

Beregninger

Advokat Einar Brunes representerte barnehagene i lagmannsretten.
Advokat Einar Brunes representerte barnehagene i lagmannsretten.

Stridens kjerne har vært om de kommunale tilskuddene for 2014 og 2015 har vært fastsatt i henhold til barnehageloven og forskriften.

Blant annet om kommunen hadde lov til å telle med samtlige barn ved fire spesialavdelinger i tre kommunale barnehager, samtidig som det meste av lønnsutgifter ved disse avdelingene ble holdt utenfor ved beregningen av kostnader.  Hvis barnetallet er beregnet for høyt, samtidig som lønnsutgifter holdes utenfor, vil det få negative konsekvenser for tilskuddene til de private barnehagene.

Svaret i både tingretten og lagmannsretten var at det kan kommunen gjøre.

Et annet spørsmål var om tilskuddsberegningen i var i strid med lovens krav om økonomisk likebehandling. Ifølge barnehageloven skal private barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd, og forskriften sier at kommunen skal sørge for at regelen overholdes og at det blir dokumentert.  Da lagmannsretten behandlet saken, var de av den oppfatning av at det skaper en viss skjevhet i grunnlaget for tilskuddsberegningen at det meste av lønnskostnadene spesialavdelingene holdes utenfor beregningene. Lagmannsretten kom likevel til, etter en samlet vurdering, at kommunen ikke brøt kravet om likebehandling.

LES OGSÅ: Barnehagene i Fredrikstad tapte mot kommunen - igjen

Likebehandling

Brunes er uenig i at barnehagene likebehandles.

– Lagmannsrettens dom rokker ved Stortingets forutsetning om at private barnehager skal behandles økonomisk likeverdig med kommunale barnehager. Økonomisk likeverdighet er det sentrale virkemidlet for å gi barna samme kvalitet i barnehagetilbudet uavhengig av om det er valgt plass i en kommunal barnehage eller en privat barnehage. En utvikling som utvanner dette prinsippet kan ikke aksepteres. Det oppfattes å være en selvfølge at dersom barn legges inn i beregningsgrunnlaget, må også kostnaden til de ansatte som gir barna et barnehagetilbud være med, sier Brunes.

Advokaten peker også på at prinsippet om økonomisk likebehandling ikke har vært avgjort av domstolene tidligere. Dermed er saken prinsipiell.

– Lagmannsrettens lovforståelse åpner for at kommuners organisering får betydning for beregningen av den offentlige finansieringen. Det er et resultat jeg ikke kan se at det er rettskildemessig grunnlag for å komme til, sier han videre.

Advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort representerte kommunen.
Advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort representerte kommunen.

Brunes er klar på at han oppfatter lagmannsrettens resultat som svakt fundamentert.

– Den bygger i hovedsak på isolerte deler av et rundskriv. Mens loven og forskriftens ordlyd, samt forarbeidene til loven støtter opp barnehagenes standpunkt. Lagmannsrettens resultat motarbeider lovgivers klart uttalte formål, som er økonomisk likeverdig behandling.

Barnehage.no har forsøkt å få en kommentar fra advokat Alex Borch som representerte Fredrikstad kommune i tingretten og lagmannsretten, uten hell.

Her kan du lese hele dommen fra lagmannsretten:

  

 

For ordens skyld: PBL fører saken for de private barnehagene i retten. Barnehage.no eies av PBL.

Powered by Labrador CMS