Tidligere kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) pekte på at dagens system for spesialundervisning ikke er god nok, da piloten ble lyst ut sommeren 2019. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Tidligere kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) pekte på at dagens system for spesialundervisning ikke er god nok, da piloten ble lyst ut sommeren 2019. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Fem kommuner deltar i pilotprosjekt - nå er første rapport klar

Hva skjer når fem kommuner prøver ut tiltak for mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet i barnehage eller skole?

Publisert

Første delrapport i prosjektet «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO» viser hva kommunene selv mener er interessante forsøk å gjennomføre, står det på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

I juni 2019 fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å igangsette piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. Kort tid etterpå lyste Udir ut tilskudd for disse pilotene, og det var totalt 36 kommuner som søkte om å bli med i prosjektet.

– Dagens system er ikke godt nok. Vi trenger en praksisendring i måten vi organiserer og tilbyr spesialundervisning på – og hvordan vi får til god tidlig innsats i skole og barnehage, sa daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) da piloten ble igangsatt.

Piloten skal også forskes på. I den første delrapporten fra følgeforskningen kommer det fram at:

 • Pilotenes fremdrift er som forespeilet i prosjektsøknadene.
 • I de fleste prosjektene knyttes PPT nærmere barnehage og skole.
 • Pilotene har brukt mye tid på organisatoriske og strukturelle aspekter.

Det er I2E og Høyskolen i Østfold som gjennomfører følgeevalueringen, som går ut 2022. «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO» har sitt opphav i «Meld St. 6 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO».

De fem pilotkommunene har fått midler til følgende prosjekter:

Bakgrunn

 • Pilotene, og medfølgende forskning, skal øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan tilbudet til barn og unge i barnehage og skole kan bli bedre tilpasset og inkluderende for alle.
 • Pilotene er et av flere tiltak som ble lansert i Meld. St. 6 (2019–2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Meldingen baserer seg blant annet på utredninger og rapporter som viser at barn og unge som trenger særskilt tilrettelegging av opplæringen, får et for dårlig tilbud (Kunnskapsdepartementet, 2019).
 • De fem kommunene har fått støtte til en koordinator, som blant annet skal bidra til framdrift i utprøvingen.
 • Total økonomisk ramme per prosjekt er 600 000 for hele prosjektperioden, som varer fra 2020 til 2022.

Her kan du lese den første rapporten.

 • Piloten i Rælingen kommune retter seg mot barnehagesektoren, og mer spesifikt har kommunen en konsentrert innsats i tre utvalgte barnehager. Disse omtales som ressursbarnehager, og ble etablert noe tid før pilot-arbeidet startet.
 • Lillehammer kommune har arbeidet over lengre tid med inkludering i barnehage, skole og SFO. Gjennom piloten ønsker de å se nærmere på to tiltak som har eksistert en periode, men som de nå ønsker å gå mer i dybden av. Tiltakene som er med i piloten er tverrfaglige team i barnehage og skole, og lavterskelteam i skolen.
 • Steinkjer kommune har fått tilskudd for å prøve ut en modell hvor en PP-rådgiver er fysisk til stede i en utvalgt barnehage, skole og SFO for å jobbe mer forebyggende, før en eventuell henvisning sendes. Piloten legger vekt på barns medvirkning og skal blant annet jobbe med å styrke barns stemme i forebyggende arbeid slik at barn kan påvirke det tilbudet de får.
 • Piloten i Vanylven kommune handler om å bygge et inkluderende fellesskap for barn og unge i kommunen. Det sentrale i denne piloten er etablering av et Familie- og læringssenter. Familie- og læringssentret inneholder funksjoner som tidligere ble ivaretatt av en interkommunal PPtjeneste.
 • Piloten i Dovre kommune involverer alle skoler og barnehager i kommunen. Piloten gjennomføres i tett samarbeid med PP-tjenesten, som er forankret i Sel kommune. Piloten handler om en videreutvikling av Dovremodellen, og ett av kjennetegnene ved piloten er at de ansatte tar i bruk kvalitetskriterier i inkluderingsarbeidet.

Et fellestrekk ved de fem kommunenes piloter synes å være at tjenestene rundt barnet og eleven, blant annet PPT, knyttes tettere på barnehage og skole, at det arbeides for at den tidlige og forebyggende innsatsen skal bli bedre, og at barna og elevene skal oppleve mer medvirkning. Et viktig prinsipp i flere av kommunene, er at barna og elevene oftere skal få hjelp i gruppen eller klassen, oppsummeres det i den første rapporten.

Rapporten viser likheter og forskjeller mellom pilotene. Viktige fellestrekk er erkjennelsen av at arbeidet for og med inkludering er et flerfaglig samarbeid som må støttes av ulike former for strukturelle og organiserende tiltak. Andre er at pilotene på ulike måter arbeider forebyggende og med tidlig innsats. (Denne setningen kan eventuelt tas ut). Flere PP-tjenester øker derfor tilstedeværelsen i barnehage og skole. Flere kommuner erkjenner sammensatte utfordringer blant barn og elever og ungdommer i kommunen. Pilotprosjektene tar utgangspunkt i PPTs systemrettede mandat og beskriver i liten grad tjenestens sakkyndige rolle, står det videre.

Powered by Labrador CMS